ارزیابی خصوصیات رویشی و پومولوژیک و عملکرد میوه برخی از ارقام گلابی آسیایی در شرایط اقلیمی ارومیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گلابی آسیایی (Rehd. Pyrus serotina) از نظر شکل، اندازه، رنگ، طعم، بافت و زمان رسیدن با گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) تفاوت دارد. این تحقیق با هدف ارزیابی رشد و عملکرد هشت رقم گلابی آسیایی شامل KS6، KS7، KS8، KS9، KS10، KS12، KS13 و KS14 همراه با دو رقم شاهد شاه میوه و اسپادونا طی هشت سال باغی (1387 تا 1394) در شرایط اقلیمی ارومیه انجام شد. تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که ارقام گلابی از نظر صفات رویشی رشد سالانه شاخساره ها، ارتفاع درخت، قطر تنه و عرض گسترش تاج درخت و طول، عرض، وزن، سفتی بافت، اسید قابل تیتر کل، مواد جامد محلول کل و pH میوه، تعداد میوه در درخت، عملکرد میوه درخت و شاخص عملکرد بر سطح مقطع عرضی تنه تفاوت معنی دار (01/0 > p) وجود داشت. کمترین رشد رویشی برای رقم KS14 مشاهده شد. ارقام گلابی آسیایی نسبت به ارقام شاهد (گلابی اروپایی) از وزن میوه و مواد جامد محلول کل کمتر داشتند ولی از سفتی بافت میوه، تعداد میوه، عملکرد و شاخص عملکرد بر سطح مقطع عرضی تنه بیشتری برخوردار بودند. رقم شاهد شاه میوه با 37/3 کیلوگرم و رقم KS13 با 06/10 کیلوگرم میوه در درخت به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میانگین عملکرد میوه در سه سال آخر بودند. بیشترین شاخص عملکرد بر سطح مقطع عرضی تنه مربوط به رقم KS13 بود. در میان ارقام گلابی آسیایی می توانKS7 وKS10 را بعنوان ارقام زودرس وKS13 ،KS14 را بعنوان ارقام متوسط رس با عملکرد میوه و بازارپسندی بهتر، جهت کشت در ارومیه و مناطق دارای شرایط اقلیمی مشابه توصیه کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038300 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!