بررسی عملکرد رشد و میزان فعالیت آنزیم های پروتئازی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین تک یاخته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مطالعه حاضر، تاثیر جایگزینی آرد ماهی با پروتئین تک یاخته باکتریایی بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم های پروتئازی (پپسین، تریپسین و پروتئاز قلیایی) بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (وزن متوسط: 55/0± 51/2 گرم) برای مدت 6 هفته بررسی شد. پنج جیره آزمایشی با سطوح جایگزینی صفر(A)، 25 (B)، 50 (C)، 75 (D) و 100 % (E) آرد ماهی همسان از نظر پروتئین و انرژی با پروتئین تک سلولی تهیه گردید. بررسی شاخص های افزایش وزن بدن، نرخ رشد نسبی، نسبت کارایی پروتئین، نسبت کارایی چربی و نسبت کارایی غذا نشان داد این شاخص ها در جیره آزمایشی C به طور معنی داری بالاتر از سایر تیمارها بودند (p<0/05). ضریب تبدیل غذایی در جیره آزمایشی C و E بترتیب کمترین و بیشترین مقدار را نشان داد و اختلاف معنی داری با سایر تیمارها مشاهده گردید (p<0/05). میزان نرخ بقاء در جیره های آزمایشی 100 % بود. بیش ترین میزان فعالیت آنزیم های تریپسین و پروتئاز قلیایی ضمائم پیلوریک و روده در ماهیان تغذیه شده با جیره آزمایشی C مشاهده شد که نسبت به جیره های غذایی D و E اختلاف معنی داری را نشان داد (0/05>p). هم چنین بالاترین فعالیت آنزیم پپسین معده در جیره C مشاهده شد که با سایر جیره ها به استثناء جیره B دارای اختلاف معنی داری بود (0/05>p). براساس نتایج حاصل از عملکرد رشد و فعالیت آنزیم های پپسین، تریپسین و پروتئاز قلیایی جیره حاوی 50 %پروتئین تک یاخته نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2039611 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!