بررسی تاثیر آموزش مداوم ارگونومی بر بهره وری و میزان مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

آموزش اصول ارگونومی نیاز به صرف هزینه های مادی هم تراز با سایر مداخلات همچون تغییر رویه های کاری، استفاده از فناوری های جدید و بازطراحی محیط کاری ندارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مداوم ارگونومی بر بهره وری و میزان مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومی صورت پذیرفت.

روش بررسی

در این پژوهش 51 نفر از کارکنان یکی از کارخانجات صنایع غذایی تهران در سال 97 با روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند و اطلاعات دموگرافیک، مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومی (با استفاده از روش QEC) و بهره وری (با استفاده از پرسش نامه ACHIEVE) ایشان جمع آوری گردید. این اطلاعات پس از یک دوره ی آموزشی سمعی و بصری چهارماهه ی ارگونومی مجددا جمع آوری شد و با استفاده از آزمون تی زوجی، اثربخشی این دوره ی آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

نیمی از کارگران، در بدترین پوسچر کاری ممکن قرار داشتند؛ تعداد نفرات این گروه پیش و پس از آموزش تغییری نکرده بودند، همچنین دو سوم از نمونه های آماری نیز دارای امتیاز بهره وری متوسط بودند که آموزش در تعداد نفرات این گروه نیز تغییری ایجاد نکرده بود. با این وجود علی رغم نبود تغییر چشم گیر در دسته بندی های مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومی و بهره وری، تغییرات امتیازات در درون این دو گروه معنادار بوده است، اما این معناداری به نحوی نبوده که سطوح این دو متغیرها را در نمونه های مورد مطالعه تغییر دهد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش مداوم اصول ارگونومی در محیط کار می تواند باعث کاهش امتیاز کسب شده ی روش ارزیابی مواجهه سریع و همین طور افزایش بهره وری در محیط کار گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040219 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!