فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمدرضا موحد، فرشته جهانی*، مهدی پروینی، مهدی شکیب صفحات 1-8
  مقدمه

  یکی از اصلی ترین مراحل برای افزایش سطح ایمنی و برنامه ریزی برای واکنش ها در واحدهای فعال یا در حال طراحی، ارزیابی خطرهایی همچون رها شدن مواد شیمیایی در محیط است. مطالعه فعلی با هدف مدلسازی پیامد نشت میعانات گازی از مخازن ذخیره برای کمک به تدوین واکنش در شرایط اضطراری انجام شده است.

  روش بررسی

  در مطالعه حاضر برای بررسی نحوه انتشار میعانات گازی از مخزن ذخیره سازی در یک صنعت پالایش گاز  و پیامد آن از نرم افزار PHAST  استفاده و  مدلسازی برای چهار سناریوی آتش فورانی، آتش استخری، آتش ناگهانی و انفجار ابر بخار انجام شد.

  یافته ها

  در مخزن 650 که خطرناک ترین مخزن واحد است، چهار سناریو یاد شده می توانند پیامدهای مرگ باری را در پی داشته باشند و حادثه انفجار ابر بخار و پس از آن آتش استخری دارای بیشترین پیامد هستند.

  نتیجه گیری

  بر اساس گلباد منطقه و مدلسازی انجام شده برخی تغییرات در برنامه واکنش در شرایط اضطراری، از جمله تغییر مسیرهای دسترسی و همچنین تغییر فاصله دو muster point  مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: مدلسازی پیامد، میعانات گازی، نرم افزار PHAST، واکنش در شرایط اضطراری
 • اشکان مرادی*، محدثه نادرشاهی صفحات 9-18
  زمینه و هدف

  صنایع فولادازجمله پرمخاطره ترین صنایع محسوب می شوند.امروزه ارزیابی خطرات به منظورکنترل آنها برای حفظ سلامت نیروی کارازاهمیت بالایی برخوردار است.روش ارزیابی ریسک ماتریس یک رویکردسیستماتیک کاربردی است که به طورگسترده درارزیابی ریسک سلامت وایمنی شغلی موررداستفاده قرارمی گیرد.دراین راستا،مطالعه حاضر باهدف ارزیابی ریسک های ایمنی وبهداشت شغلی دریکی ازصنایع فولاد انجام شد.

  روش بررسی

  درمطالعه حاضر،ازروش ارزیابی ریسک پیشنهادی برای انواع خطرات درهربخش ازکارخانه استفاده شده است.دراین روش،اندازه گیری مقدارریسک باارزیابی دوعامل ریسک یعنی احتمال خطروشدت خطردرهنگام وقوع صورت گرفته است.در این مطالعهپارامترهای احتمال و شدت خطرات دریک کارخانه تولید فولادبا استفاده ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن دار شدند، سپس ترتیب اولویت خطرات مختلف با استفاده ازروش تاپسیس فازی تعیین گردیدند.

  یافته ها

  ارزیابی هامنجربه شناسایی66 نوع خطردر6 بخش شدکه این بخش ها عبارتنداز:خطرات انبار،خطرات کوره،خطرات سالن تولید،خطرات سالن تعمیرات،خطرات سالن بسته بندی،خطرات بخش کنترل کیفیت.طبق نتایج رتبه بندی درون بخشی ارزیابی ریسک،خطراتD4 ،F4،F7،PH3،PH7،MH7،P2 وQC7 خطراتی باریسک بالابه شمار رفتهو به بیشترین توجه نیاز دارند، درحالیکه D1،F16،PH13،MH10،P6 و QC5 دارای حداقل ریسک می باشند.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش،بسته به سلسله مراتب کنترل خطر،ازاقدامات کنترل برای خطرات مستقردررتبه اول هر بخش پیشنهادشده است.نتایج به دست آمده این فرصت رابرای مدیران فراهم می کندتابتوانندبا استفاده ازارزیابی عملکردایمنی،بهترین تصمیم گیری را درارائه واجرای راهکارهاواقدامات پیشگیرانه داشته باشند

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، ایمنی شغلی، تحلیل سلسه مراتبی فازی، تاپسیس فازی
 • فخرالدین قاسمی، ایرج محمدفام، لیلی تاپاک، مریم اسدی* صفحات 19-26
  مقدمه

  ارگونومی مشارکتی به مفهوم مشارکت فعال تمام اجزای یک سازمان در توسعه و اجرای دانش ارگونومی درجهت ارتقاء شرایط محیط کار و  ایمنی نیروی انسانی شاغل در سازمان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای ارگونومی مشارکتی و آموزشی در عملکرد ایمنی پرستاران صورت گرفته است.

  روش بررسی

  مطالعه ی مداخله ای یک ماهه بر روی90 نفر از پرستاران بخش های درمانی در یکی از بیمارستان های بهداشت و درمان صنعت نفت خوزستان به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. افراد مورد مطالعه در سه گروه ارگونومی مشارکتی، آموزش وکنترل قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته عملکرد ایمنی (حیطه مشارکت ایمنی و حیطه پیروی از قوانین ایمنی) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیزکوواریانس و تی زوجی توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 آنالیز گردید.

  یافته ها

  نمره عملکرد ایمنی پرستاران در دو حیطه مذکور در گروه های ارگونومی مشارکتی، آموزش وکنترل در قبل از مداخله اختلاف معنی داری نشان نداد (0/05<p). اما در بعد از مداخله اختلاف معنی داری نشان داد (p<0/001). گروه ارگونومی مشارکتی درحیطه مشارکت ایمنی با گروه کنترل و در حیطه رعایت قوانین ایمنی با گروه های آموزش و کنترل اختلاف معنی داری نشان داد (p<0/001).

  نتیجه گیری

  تحلیل نتایج آماری نشان داد نقش مشارکت پر رنگ تر از آموزش بوده است. درگروه ارگونومی مشارکتی نمره عملکرد ایمنی افراد در بعد ازمداخله  بهبود بیشتری داشته است. اجرای ارگونومی مشارکتی با همکاری مدیران ارشد سازمان می تواند گامی موثر جهت دستیابی بر تامین اهداف ارگونومی و اصول کاربردی آن باشد.
  کلیدواژه ها: ارگونومی مشارکتی، آموزش، عملکرد ایمنی، پرستاران

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: ارگونومی مشارکتی، آموزش، عملکرد ایمنی، پرستاران
 • صابر عطاری، سید محمد سید مهدی، علیرضا قربان پور، یوسف بابایی * صفحات 27-34
  مقدمه

  آموزش اصول ارگونومی نیاز به صرف هزینه های مادی هم تراز با سایر مداخلات همچون تغییر رویه های کاری، استفاده از فناوری های جدید و بازطراحی محیط کاری ندارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مداوم ارگونومی بر بهره وری و میزان مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومی صورت پذیرفت.

  روش بررسی

  در این پژوهش 51 نفر از کارکنان یکی از کارخانجات صنایع غذایی تهران در سال 97 با روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند و اطلاعات دموگرافیک، مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومی (با استفاده از روش QEC) و بهره وری (با استفاده از پرسش نامه ACHIEVE) ایشان جمع آوری گردید. این اطلاعات پس از یک دوره ی آموزشی سمعی و بصری چهارماهه ی ارگونومی مجددا جمع آوری شد و با استفاده از آزمون تی زوجی، اثربخشی این دوره ی آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نیمی از کارگران، در بدترین پوسچر کاری ممکن قرار داشتند؛ تعداد نفرات این گروه پیش و پس از آموزش تغییری نکرده بودند، همچنین دو سوم از نمونه های آماری نیز دارای امتیاز بهره وری متوسط بودند که آموزش در تعداد نفرات این گروه نیز تغییری ایجاد نکرده بود. با این وجود علی رغم نبود تغییر چشم گیر در دسته بندی های مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومی و بهره وری، تغییرات امتیازات در درون این دو گروه معنادار بوده است، اما این معناداری به نحوی نبوده که سطوح این دو متغیرها را در نمونه های مورد مطالعه تغییر دهد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش مداوم اصول ارگونومی در محیط کار می تواند باعث کاهش امتیاز کسب شده ی روش ارزیابی مواجهه سریع و همین طور افزایش بهره وری در محیط کار گردد.

  کلیدواژگان: آموزش ارگونومی، بهره وری، ارزیابی مواجهه سریع، ریسک فاکتورهای ارگونومی
 • غزاله منظمی، رستم اسماعیلی*، احمد علی بابایی صفحات 35-44
  مقدمه

  صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناک ترین صنایع می باشد. بنابراین جهت بهبود شرایط و انجام مداخلات پیشگیرانه، مدیران ارشد پروژه های ساختمانی نیاز به درک عوامل تاثیر گذار در عملکرد ایمنی دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری های ایمنی و شاخص های عملکرد ایمنی در صنعت ساخت و ساز انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نظر تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی - تحلیلی بوده و با روش «مطالعه موردی چندگانه» در 5 کارگاه ساختمانی بزرگ شهر تهران در سال 1397 انجام گرفته است. داده های مطالعه با استفاده از روش هایی نظیر مصاحبه ساختار یافته، بررسی مستندات ایمنی و پرسشنامه جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ویرایش 18 نرم افزار آماری SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان دهنده وجود همبستگی قوی منفی بین انواع سرمایه گذاری های ایمنی (کل سرمایه گذاری های ایمنی، سرمایه گذاری های پایه ایمنی و سرمایه گذاری های داوطلبانه ایمنی) و ضریب تکرار حادثه (AFR) (r = -0.936, P-value < 0.05) (شاخص گذشته نگر) بوده و همچنین بیانگر وجود همبستگی قوی مستقیم این متغیر با عملکرد ایمنی(r = 0.939, p-value < 0.05) (شاخص آینده نگر) می باشند. همچنین بین وضعیت تاهل و سن با عملکرد ایمنی رابطه معنی داری مشاهده شد (P-value <0/05).[r1]

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد افزایش در میزان سرمایه گذاری های ایمنی (کل سرمایه گذاری های ایمنی ، سرمایه گذاری پایه ایمنی و سرمایه گذاری داوطلبانه ایمنی) باعث بهبود عملکرد ایمنی می شود.


  [r1]تکمیل چکیده مقاله)

  کلیدواژگان: صنعت ساخت و ساز، ایمنی، سرمایه گذاری های ایمنی، عملکرد ایمنی، شاخص های عملکرد ایمنی
 • مریم بصیرت، سیدجواد کیا، میلاد ملک شعار، محسن صفاریه، بهاره جوان شیر* صفحات 45-51
  مقدمه

  فرسودگی شغلی یک پاسخ طولانی مدت به عوامل استرس زا در کار است که می تواند سبب کاهش کارآیی، اثربخشی و بهره وری فرد و سازمان شود. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین شیوع فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان استان سمنان در سال 1393 بود.

  روش بررسی

   در مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر، تمامی 86 نفر دندانپزشک شاغل در استان سمنان مورد بررسی قرار گرفتند. از پرسش نامه   معتبر 22 سوالی فرسودگی شغلی مازلاخ که خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و احساس کفایت فردی را مورد بررسی قرار می دهد، استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی-تحلیلی، از طریق آزمون های t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحلیل گردید.

  یافته ها

  از میان شرکت کنندگان در مطالعه، 40/7% به میزان زیاد دچار خستگی هیجانی، 22/1% به میزان زیاد دچار مسخ شخصیت و 97/7% به میزان زیاد دارای کاهش کفایت فردی بودند. سن دندانپزشکان با مسخ شخصیت ارتباط معکوس(P=0/02)و با کفایت فردی ارتباط مستقیم داشت(P=0/002). خستگی هیجانی(P=0/002)و مسخ شخصیت (P=0/003)به طور معنی داری در زنان بیش تر از مردان بود. میزان ساعت کار دندانپزشکان در هفته ارتباط مستقیم و معنی داری با مسخ شخصیت داشت(P=0/085).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، نرخ فرسودگی شغلی در میان دندانپزشکان عمومی استان سمنان بالا بود.حدود نیمی از دندانپزشکان دارای خستگی هیجانی و بیش از 95 درصد دارای کاهش کفایت فردی بودند.بنابراین، اعمال راه کارهایی جهت کاهش بار شغلی، ساعات کاری و استرس های روزمره لازم می نماید.

  کلیدواژگان: شغل، دندانپزشکی، فشار هیجانی، مسخ شخصیت
 • نازنین عباس زاده، مریم رفعتی*، علی جوزی صفحات 52-60
  مقدمه

  علیرغم خسارت سنگینی که استرس های محیط کار می تواند بر سلامت جسمی-روانی افراد و نهایتا بهره وری سازمان ها داشته باشد، در داخل کشور به این موضوع توجه چندانی نشده است. هدف از این پژوهش،  بررسی نقش استرس در قابلیت کاری و وقوع حادثه بر عملکرد بیمارستان تخت جمشید کرج است.

  روش بررسی

  در این مطالعه استرس شغلی به عنوان متغیر مستقل، شاخص قابلیت کاری و حوادث شغلی به عنوان متغیرهای میانجی و عملکرد بیمارستان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آماری کلیه کارکنان بیمارستان تخت جمشید با تعداد 636 کارمند بود که با استفاده از فرمول کوکران 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها نیز از پرسشنامه های استاندارد شاخص توانایی انجام کار، استرس شغلی و عملکرد کارکنان آگی نیز استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین کلی مولفه های استرس شغلی، قابلیت کاری و عملکرد بیمارستان به ترتیب 3.06، 22.2 و 3 حاصل شدند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که استرس شغلی بر قابلیت کار تاثیر منفی داشت (0.87- =2R)، قابلیت کار بر نرخ حوادث تاثیر منفی داشت (0.34- =2R)، استرس شغلی بر نرخ حوادث شغلی تاثیر معنی داری دارا بود (0.68 =2R) و نرخ حوادث شغلی نیز تاثیر منفی بر عملکرد بیمارستان داشته است (0.62- =2R).

  نتیجه گیری

   در یک جمع بندی می توان اظهار داشت که اثر استرس های شغلی بر روی کاهش قابلیت کاری کارکنان و در نتیجه کاهش عملکرد بیمارستان چشمگیر بوده و کنترل استرس در محیط کار این بیمارستان می تواند در کاهش حوادث شغلی و بهبود عملکرد بیمارستان موثر باشد.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، شاخص توانایی انجام کار، عملکرد بیمارستان
 • سقراط عمری شکفتیک، فرشاد حسینی شیرازی، رسول یاراحمدی، محبوبه رسولی، مسعود سلیمانی، آزاده اشتری نژاد* صفحات 61-70
  مقدمه

  امروزه امکان استفاده از نانومواد، به دلیل اندازه و ویژگی های منحصر به فرد آن ها، در عرصه های مختلف علم و فناوری، فراهم شده است. از دیگر سو، همین ویژگی های منحصر به فرد نانومواد باعث شده است که نگرانی های زیادی در ارتباط با اثرات احتمالی این مواد بر انسان و محیط زیست بوجود آید. مواجهه شغلی مهمترین راه مواجهه انسانی با نانومواد است. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی علائم کارکنان شرکت های فعال در زمینه نانوفناوری در شهر تهران انجام گرفت.

  روش بررسی

  ابتدا یک پرسشنامه علائم غیراختصاصی بوسیله گروهی از متخصصان طراحی و اعتبارسنجی شد. سپس  شرکت های نانوفناوری  شناسایی شده و پرسشنامه ها در اختیار کارکنان این شرکت ها قرار گرفت. در نهایت، داده ها با نرم افزار SPSS.22 مورد آنالیز قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که پرسشنامه طراحی شده دارای روایی و پایایی خوبی برای انجام مطالعه است. میانگین سنی کمتر از 34 سال و میانگین سابقه کاری کمتر از 7 سال کارکنان، نشان از جوان بودن نانوفناوری در کشور است. همچنین نتایج نشان داد که فراوانی علائم پوستی (مانند زبری، خارش و قرمزی)، تنفسی (مانند سرفه ، عطسه و سوزش گلو) و چشمی (مانند سوزش، خارش و قرمزی) در میان کارکنان شرکت های نانوفناوری نسبتا زیاد است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق، حاکی از بالا بودن برخی از علائم در میان کارکنان شرکت های مورد بررسی است، لذا به کارگیری اقدامات کنترلی برای کاهش مواجهه و تماس کارکنان با نانومواد و به طبع آن کاهش علائم مورد بررسی، ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: نانومواد، مواجهه شغلی، پرسشنامه علائم غیراختصاصی، شرکت های نانوفناوری
|
 • Fereshteh Jahani*, Mehdi Parvini, Mehdi Shakib Pages 1-8
  Introduction

  One of the main steps for increasing the level of safety and planning for reactions in active or developing units is the assessment of risks such as the release of chemicals in the environment. The current study aimed at modeling the effects of gas condensate leakage from reservoirs to help formulate an emergency response.

  Method

  In this study, the PHAST software was used to study the release of gas condensate from a storage tank in a gas refining industry and its modeling for scenarios of jet fire,pool fire, flash fire and vapor cloud explosion.

  Results

  In the 650 reservoir as the most dangers reservoir, the four scenarios can have consequence of fatal, and the incident of the vapor cloud explosion and then the poolfire have the most consequences.

  Conclusion

  Based on the region's mud and modeling, some changes in the emergency response plan are required including changing access routes and changing the distance of the two muster points.

  Keywords: Consequence Analysis, Gas Condensate, PHAST Software, Emergency Response
 • Ashkan Moradi*, Mohadeseh Nadershahi Pages 9-18
  Background and Objective

  Steel industries are one of the most dangerous industries.Today, risk assessment is important for maintaining the health of the workforce.Decision matrix risk-assessment technique is a systematic approach widely used in the Occupational Health and Safety risk assessment. In this regard, the present study aimed to assess the safety and occupational health risk in the steel industry.

  Methods

  In the study, we used DMRA to assess the different types of risks in each section of the factory.In this method, the measurement of risk value is made by evaluating two risk factors of the likelihood and the severity of the hazard. In the study,the parameters of likelihood and severity related to the hazards in the steel manufacturing factory are weighted by using the Fuzzy Analytic Hierarchy Process,then the priority orders of hazards were determined by using Fuzzy TOPSIS method.

  Results

  We identified 66 types of hazards in 6 sections of the storage, the furnace, the production hall, the maintenance hall, the packing hall, and the quality control department. According to the results of risk assessment,D4،F4،F7،PH3،PH7،MH7،P2 and QC7 were high-risk hazards that need more attention, while D1،F16,PH13،MH10،P6 and QC5 had the lowest risk.​

  Conclusion

  In this research, regarding the degree of risks, we suggested the needed controls for the risks that were in the first rank of each section.The results of this study can enable managers to make the best decisions to provide and implement preventive actions based on safety performance evaluation.

  Keywords: Risk Assessment, Occupational Safety, Fuzzy AHP, Fuzzy Topsis
 • Fakhradin Ghasemi, Iraj Mohammadfam, Leili Tapak, Maryam Asadi* Pages 19-26
  Introduction

  Participatory ergonomics refers to the active participation of all components of an organization in the development and implementation of ergonomic knowledge in order to improve workplace conditions and safety of workforce in the organization. The present study aimed to investigate the effect of participatory and educational ergonomics on nurses' safety performance.

  Materials and Methods

  A one-month interventional study was conducted on 90 nurses working in a Khuzestan Petroleum healthcare hospital using a convenience sampling method. The subjects were divided into three groups: participation, training, and control. The researcher-made safety performance questionnaire (scopes of safety participation and compliance with safety rules) was used to collect data. The data were analyzed using the analysis of covariance and paired t-test by SPSS 16.

  Results

  There was no significant difference in safety performance level of nurses from three groups before intervention (p<0.05), but there was a significant difference in the post-intervention (p<0.001). The significant difference was seen between the participation and control group in the field of safety participation, and between the education and control group in terms of compliance with safety rules (p<0.001).

  Conclusion

  participatory ergonomics is more effective than training in improving safety performance of nurses. The implementation of participatory ergonomics in collaboration with senior management commitment could be an effective step for achieving ergonomics goals in healthcare organizations.

  Keywords: Participatory ergonomics, Education, safety performance, nurses
 • Saber Atari, Alireza Ghorbanpour, Seyed Mohammad Seyedmehdi, Yousef Babayi * Pages 27-34
  Background and Objective

  Ergonomic trainings does not cost much in comparison to other interventions, such as changing work procedures, using new technologies and also redesigning workstations. The aim of this study was to investigate effect of continuous ergonomic training on productivity and exposure to ergonomic risk factors.

  Materials and Methods

   In this study, 51 employees of one of Tehran's food industry in year 2018 were selected by random sampling method. Demographic and productivity data respectively were collected by Demographic and Achieve questionnaires. The exposure to ergonomic risk factors evaluated by Quick Exposure Check (QEC) method. This information was re-collected after a four-month ergonomic audio-visual training course. Then, by using the paired t-test, the effectiveness of this training course was evaluated.

  Results

  Data indicated that almost half of the workers were in the worst possible posture; The number of people in this group did not change before and after the training, also two thirds of the samples had a moderate productivity score that training couldn’t change number of this group too. However, despite the lack of significant changes in the categories of exposure to risk factors of ergonomics and productivity, the changes in scores within these two groups were significant. It means that this was not significant in the way that the levels of these two variables in the studied samples Change.

  Conclusion

  This study has shown that continuous ergonomic training could reduce the QEC score and also could be a reason for increasing productivity in the workplace.

  Keywords: ergonomic training, productivity, quick exposure check, ergonomic risk factors
 • Ghazaleh Monazami, Rostam Esmaeili*, Ahmad Alibabaei Pages 35-44
  Introduction

  The construction industry is one of the most dangerous industries. Therefore, in order to improve the conditions and preventative interventions, senior executives of construction projects need to understand the factors affecting safety performance. The aim of this study was to investigate the relationship between safety investments and safety performance indicators in the construction industry.
   

  Methods

  This descriptive-analytic study was carried out using "multiple case study" method in 5 major construction worksites of Tehran in 2018. Data were collected using various techniques such as structured interviews, safety documentations and questionnaire. Collected data was analyzed using SPSS software version 18.
   

  Results

  The results of the study indicate a strong negative correlation between the various types of safety investments (total safety investments, basic safety investment and voluntary safety investment) and the accident frequency rate (AFR) (r = -0.936, P-value < 0.05) (retrospective index ), and also indicate a strong direct correlation of this variable with the safety performance (prospective indicator) (r = 0.939, p-value < 0.05). Also, there was a significant relationship between marital status and age with safety performance.
   

  Conclusion

  The findings of this study showed that an increase in the level of safety investments (total safety investments, basic safety investments, and voluntary safety investments) will improve safety performance.

  Keywords: Construction industry, Safety, Safety investments, Safety performance, Safety performance indicators
 • Maryam Basirat, Seyedjavad Kia, Milad Malekshoar, Mohsen Saffarieh, Bahareh Javanshir* Pages 45-51
  Introduction

  Occupational burnout syndrome is a long-term response to stressful situations that may lead to decrease the function, efficacy, and productivity in systems or individuals. The aim of this study was to determine the prevalence of occupational burnout and its related factors among dentists working in Semnan province in 2014.

  Methods

  Eighty-six dentists working in Semnan Province were studied. Data were collected using a 22-item Maslach burnout questionnaire that evaluates emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment. Data were analyzed using descriptive and analytical tests, including Kolmogorov-Smirnov, T-test, ANOVA, Fisher exact, and Pearson tests.

  Results

  In this study, 40.7% suffered from severe emotional exhaustion, 22.1% suffered from severe depersonalization, 97.7% suffered from severe reduced personal accomplishment. Aging showed a reverse relation with the prevalence of depersonalization (p = 0.02) and a direct association with personal accomplishment(p = 0.002). A significant relationship was seen between sexuality and emotional exhaustion (p = 0.002) and Depersonalization (p = 0.003). Occupational longevity demonstrated a reverse association with depersonalization (P = 0.039) and a significant direct association with personal accomplishment (p = 0.003). Working hours per week showed a significant direct association with depersonalization (p = 0.085).

  Conclusion

  Occupational burnout syndrome was found to be high among Semnanian dentists.  About half of the dentists had emotional exhaustion and more than 95% had a reduced personal accomplishment. Therefore, it is necessary to consider ways to reduce workload, working hours, and daily stress in dentists.

  Keywords: Job, Dentistry, Emotional Stress, Depersonalization
 • Nazanin Abassazeh, Maryam Rafati*, Ali Joozi Pages 52-60
  Introduction

  Although the physical and mental health of workers and, as a result, the productivity of organizations are influenced by the stress in the working environment, this issue has rarely been addressed in the literature. This research was therefore conducted to quantify the effects of stress on work ability, the incidents rate, and the performance of Takhte Jamshid hospital in Karaj.

  Methods

  The main variables were work stress (an independent variable), work ability index and the work-related incidents (as mediator variables), and hospital performance (as the dependent variable). Based on Cochran equation, 240 employees out of the total population of 636 were selected and then surveyed using the standard questionnaires developed by Agiuns regarding work ability index, work stress, and the employee work performance.

  Results

  Based on the results, mean values of work stress, working ability, and the hospital performance were 3.06, 22.2, and 3, respectively. According to the structural equation modeling, work stress significantly affected both working ability (R2 = -0.87) and work-related incidents (R2= 0.68). It was also found that the work ability affected the incidents rate (R2= -0.34). Finally, the work incident rate had a substantial effect on the hospital performance (R2= -0.62).

  Conclusion

  Based on this study, work stress clearly affected the work ability of employees and the resulting performance of the hospital. Then, it is expected that mitigation of work stress can lead to a lower rate of work incidents and higher quality of hospital performance.

  Keywords: Work stress, Work ability index, hospital performance
 • Rasoul Yarahmadi, Mahboobeh Rasouli, Azadeh Ashtarinezhad*, Soqrat Omari, Farshad Hosseini, Masoud Soleimani Pages 61-70
  Introduction

  Nowadays, using nanomaterials is provided in various fields of science and technology due to their unique size and characteristics. On the other hand, these unique properties have created many concerns about the potential effects of nanomaterials on human and the environment. Occupational exposure is the most important way of human exposure with nanomaterials. Therefore, this study was conducted to investigate the symptoms of the workers of the nanotechnology companies in Tehran.

  Method

  At first, a non-specific symptom questionnaire was designed and validated by a group of specialists. Then, nanotechnology companies were identified and questionnaires were provided to the employees of these companies. Finally, the data were analyzed using SPSS.22 software.

  Results

  The results showed that the designed questionnaire had a good validity and reliability for the study. The average age of employees was less than 34 years and the average working experience was less than 7 years, indicating Newness of nanotechnology in the country. The results showed that the frequency of skin symptoms (such as roughness, itching and redness), respiratory symptoms (such as coughing, sneezing and sore throat) and ocular symptoms (such as burning, itching and redness) are relatively high among the workers of the nanotechnology companies.

  Conclusion

  Because the results indicated that the frequency of some of the symptoms were high among the workers of the companies under investigation, it is necessary to use control measures to reduce the exposure and contact of the workers with nanomaterial.

  Keywords: nanomaterials, Occupational exposure, nonspecific symptoms questionnaire, nanotechnology companies