تحلیل و پایش خشکسالی با استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVI (مطالعه موردی: حوضه غرب تالاب جازموریان)

پیام:
چکیده:

خشکسالی یک رخداد طبیعی تکرارشونده و موقتی است که منجر به وارد آمدن خسارت های زیادی به زندگی انسان و اکوسیستم های طبیعی می شود. در این تحقیق، از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) برای ارزیابی خشکسالی ها استفاده شد. برای این منظور از آمار ماهانه 15 ایستگاه باران سنجی در حوضه غرب تالاب جازموریان استفاده شد و شاخص های خشکسالی SPI در نرم افزار MATLAB محاسبه شدند. سپس نقشه پهنه بندی مربوط به آن ها در دوره های مختلف با استفاده از نرم افزار ArcGIS تهیه شد. همچنین از تصاویر ماهواره ای تراسنجنده مودیس MOD13A2، نقشه شاخص پوشش گیاهی NDVI برای بازه زمانی 2015-2000 تهیه گردید. سپس همبستگی بین آن ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی شاخص خشکسالی SPI نشان داد که بیشترین میزان خشکسالی مربوط به سال های 2007، 2008، 2009 و نیز 2014 بود. نتایج آزمون روند من- کندال در ایستگاه های هواشناسی حاکی از وجود روند افزایشی معنی دار در ایستگاه حسین آباد، صالح آباد است، در حالی که در سایر ایستگاه ها این روند معنی دار نمی باشد. نتایج حاصل از شاخص NDVI نیز نشان دهنده وجود روند تغییرات این شاخص در سال های مختلف می باشد. به طوری که کلاس 0/1-0 در این بازه زمانی روند کاهشی داشته، کلاس های 0/2-0/1 ، 0/3-0/2 و 0/4-0/3روند افزایشی را نشان داده اند، کلاس بزرگتر از 0/4 نیز روند کاهشی داشته است. همچنین با توجه به نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون، بیشترین میزان همبستگی بین شاخص های SPI و NDVI در ایستگاه های میانده و دشت کوچ وجود داشت و کمترین همبستگی نیز مربوط به ایستگاه های فتح آباد اسفندقه، کهنک شیبانی، کراد دلفارد، قلعه ریگی و تنگ سرگز بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
461 -475
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040486 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!