تاثیر 8 هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا و مداوم با شدت متوسط بر قطر های پایان سیستولی، دیاستولی

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات HIIT و CMT بر قطر پایان دیاستولی (LVDd)، قطر پایان سیستولی (LVDs)، ضخامت نسبی دیواره بطنی (RWT) و توان هوازی مردان غیرفعال سالم بود.

مواد و روش‌ها

به این منظور 21 مرد غیرفعال (با وزن 1/2 ±6/78 کیلوگرم، قد 8/1±5/175 سانتیمتر و سن 21/1±25 سال) به سه گروه هفت نفره کنترل (CON)، HIIT و CMT تقسیم شدند. گروه CMT (با بار ثابت 2 watts.kg-1bodyweight) و گروه HIIT (30 ثانیه با بار 7/3 watts.kg 1bodyweight و 120 ثانیه با بار 4/1 watts.kg-1bodyweight) به مدت 8 هفته و انرژی مصرفی برابر تمرین (دوچرخه ثابت) کردند. اکوکاردیوگرافی و آزمون Vo2max (تست بروس) آزمودنی ها قبل و بعد از تمرینات انجام شد. داده های حاصل با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه (05/0P<) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای مقایسه زوجی نیز از آزمون بونفرونی استفاده شد.

نتایج

نتایج نشان دادند که بعد از 8 هفته تمرینات، LVDd در گروه HIIT نسبت به گروه های CON، (03/0=P) و CMT افزایش معنی دار (04/0=P) و در LVDs در گروه CMT نسبت به گروه های CON (02/0=P) و HIIT افزایش معنی داری (01/0=P) داشت. همچنین، شاخص RWT در هر دو گروه HIIT و CMT نسبت به گروه CON، افزایش معنی داری (به ترتیب 03/0=P و 04/0=P) داشت. همچنین مشخص شد که توان هوازی هر دو گروه HIIT و CMT نسبت به گروه CON، افزایش معنی داری داشت (به ترتیب 03/0=P و 04/0=P).

بحث و نتیجه‌گیری

تمرینات HIIT را به عنوان نقش محافظتی در کاهش بار کاری میوکارد به دلیل افزایش قطر پایان دیاستولی، افزایش زمان استراحت و افزایش بازگشت وریدی در افراد غیرفعال می توان استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040552 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!