اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک با تکیه بر مولفه های تحمل پریشانی و نظم بخشی هیجانی بر نشانه های افسردگی بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی

پیام:
چکیده:
مقدمه

در اختلال روان تنی با تمرکز بر درد غالب، فرد از علایم بدنی رنج می برند و نگرانی های مداومی دارند که این نگرانی ها معمولا به علایم افسردگی منجر می شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی دو مولفه تحمل پریشانی و نظم بخشی هیجانی برکاهش افسردگی این بیماران بود.

مواد و روش ها

طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی (پیش آزمون-پس آزمون) با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش نیز بیماران زن مراجعه کننده به متخصص اعصاب و روان بودند که به روان شناس ارجاع داده شده بودند. از بین آنها 30 نفر بیمار مبتلا به اختلالات روان تنی افسرده به صورت در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. این بیماران با استفاده از مصاحبه تشخیصی و ویراست دوم پرسشنامه افسردگی بک در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو هفته ای مورد بررسی قرارگرفتند. سپس گروه آزمایش در 9 جلسه (90 دقیقه ای)، رفتاردرمانی دیالکتیک را دریافت نمودند. برای بررسی اثربخشی آموزش تحمل پریشانی و نظم بخشی هیجانی بر افراد مبتلا به اختلالات روان تنی (گروه مداخله) و مقایسه آن با گروه کنترل از روش تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.  

یافته ها

این پژوهش در دو گروه 15 نفره در دامنه سنی بین 26 الی 37 سال انجام شد. نتایج حاصل نشان داد بعد از گذشت مدت زمان مورد نیاز تا مرحله پیگیری، افسردگی بطور معناداری در گروه تحت درمان کاهش یافته بود (P<0.01).

نتیجه گیری

با توجه به ماهیت بیماری و تلقین پذیری افراد، اختلالات روان تنی با اختلالات دیگری چون افسردگی و اضطراب همبودی دارد. به نظر می رسد رفتاردرمانی دیالکتیک از طریق اثرگذاری بر مولفه های تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی، نشانه های افسردگی را کاهش می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
197 -202
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040963 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.