ارائه مدل یکپارچگی زنجیره تامین تجهیزات پزشکی و تاثیر آن بر بهبود خدمات سلامت محور؛ مطالعه موردی یکی از بیمارستان های تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکپارچگی زنجیره تامین همواره تاثیر مثبتی بر کیفیت مراقبت از بیمار دارد. با توجه به تاثیر بسزای نظام سلامت بر زندگی شهروندان و پیچیدگی زیاد زنجیره تامین در این نظام، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بریکپارچگی زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در بیمارستان و سپس ارائه مدل پیشنهادی آن است.

مواد و روش ها

به منظور شناسایی عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تامین از مطالعات کتابخانه ای و جلسه گروه متمرکز که متشکل از 8 خبره در حوزه تجهیزات پزشکی و تدارکات بود، استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی معیارها و زیر معیارها از نظرات 25 نفر از خبرگان بیمارستان استفاده شد. تکنیک رتبه بندی مورد استفاده تحلیل سلسله مراتبی فازی است.

یافته ها

11 زیرمعیار مرتبط با یکپارچگی خارجی زنجیره تامین و 9 زیرمعیار مرتبط با یکپارچگی داخلی زنجیره تامین شناسایی شدند. سپس این زیرمعیارها در قالب سه معیار مدیریت اطلاعات، مدیریت روابط و مدیریت عملیات تقسیم بندی شدند. در بعد یکپارچگی خارجی، معیار مدیریت روابط و زیرمعیارهای پایبندی به تعهدات ما بین طرفین، برنامه زنجیره تامین و ارتباط بلند مدت کاری دارای بیشترین اهمیت بودند. همچنین در بعد یکپارچگی داخلی معیار مدیریت اطلاعات و زیر معیارهای دارا بودن بسترهای فناوری اطلاعات و فرآیند اجرای خریدهای داخلی از سایر معیارها و زیر معیارها دارای اهمیت بالاتری بودند.

نتیجه گیری

مدل یکپارچگی زنجیره تامین تجهیزات پزشکی به تفکیک ابعاد داخلی و خارجی و عوامل مهم ذیل هر کدام از این ابعاد به همراه وزن آن ها ارائه شد. درنهایت نیز براساس یافته های فوق، پیشنهادات کاربردی جهت ارتقای یکپارچگی زنجیره تامین بیمارستان در حوزه ی تجهیزات پزشکی ارائه شده است. این مدل در ارتقای نظام سلامت و کیفیت مراقبت از بیماران کاملا موثر است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
211 -219
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040965 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!