فعالیت ضدباکتریایی و خصوصیات ضدبیوفیلمی اسانس گیاه مرزه بر باکتری های دخیل در بیماری های پریودنتال

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بیماری های پریودنتال، از شایع ترین بیماری های عفونی انسان است که عامل ایجادکننده آن ها میکروب های دهانی است. گسترش بیوفیلم دهان باعث بروز بیماری های مختلف، از جمله التهاب لثه و پریودنتیت می شود. گیاه مرزه شامل گونه های مختلفی است که اغلب معطر هستند. از گونه های مرزه به طور سنتی برای درمان بیماری های مختلفی استفاده می شود. این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی پتانسیل ضدباکتریایی گیاه مرزه علیه پاتوژن های پریودنتال می پردازد.

مواد و روش ها

چهار باکتری انتروکوکوس فکالیس، استرپتوکوکوس سانگوئیس، ایکنلا کورودنس، و اکتیتومایسس ویسکوز در این مطالعه بررسی شد. برای بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس، از روش های دیسک دیفیوژن و میکروپلیت دایلوشن استفاده شد. همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی نیز تعیین شد.ملاحظات اخلاقی این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397.67 به تصویب کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک رسید.

یافته ها

در غلظت 0/1 گرم بر میلی لیتر از اسانس مرزه، باکتری ها به ترتیب از حساس به مقاوم، اکتینومایسس ویسکوز، استرپتوکوکوس سانگوئیس، انتروکوکوس فکالیس و ایکنلا کورودنس بودند. بیشترین تاثیر اسانس مرزه بر رشد باکتری ایکنلا کورودنس بود و به عنوان حساس ترین باکتری به اثر کشندگی اسانس مرزه، شناخته شد. نتایج سنجش بیوفیلم نشان داد در غلظت های 12/5 میلی گرم بر میلی لیتر و بالاتر از اسانس مرزه هیچ بیوفیلمی تشکیل نشد. 

نتیجه گیری

اسانس مرزه خاصیت ضدمیکروبی دارد و بر رشد و تشکیل بیوفیلم گروهی از پریوپاتوژن ها اثر مهاری دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040971 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!