ارزیابی تنوع زیستی ماهیان در زیستگاه های مصنوعی خلیج فارس (استان هرمزگان، بنادر سلخ و بستانه)

پیام:
چکیده:

زیستگاه های مصنوعی به منظور بازسازی ذخایرو افزایش تنوع زیستی آبزیان در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه تنوع زیستی ماهیان در زیستگاه های مصنوعی در سه ایستگاه، شماره 1 شامل سازه های لوله ای در بندر سلخ، ایستگاه شماره 2 سازه های لوله ای در بندر بستانه و ایستگاه 3 ترکیبی از سازه های هرمی، کروی و لوله ای در بندر بستانه در اعماق 20 متری مورد ارزیابی واقع شد. پژوهش حاضر به روش برآورد آبزیان توسط مشاهده مستقیم و در قالب طرح تصادفی به مدت یکسال (از دی ماه 1395 تااسفند 1396)، به صورت فصلی انجام گردید. بیشینه شاخص های غناء شانون- وینر، سیمپسون، و مارگالف به ترتیب برابر 5/2، 88/0 و 32/8 در ایستگاه 3 نتیجه گیری شد. همچنین بیشترین مقدار شاخص شانون- وینر (17/3) و سیمپسون (95/0) مربوط به پروانه آنتن دار (H. acuminatus) و بیشترین مقدار شاخص غناء مارگالف (02/5) در ماهی هاماد (P. maculosus) برآورد گردید. نتایج مربوط به آنالیز SHE نشان داد توزیع اجتماعات در سطح ایستگاه ها از مدل لوگ نرمال و در سطح گونه ها از مدل عصای شکسته مک آرتور تبعیت می نماید که این مدل توزیع متعادل تر منابع بین اعضاء جامعه را بازگو می نماید. در این پژوهش نتیجه گیری شد زیستگاه های مصنوعی در افزایش تنوع زیستی نقش به سزائی دارد و پیچیدگی ساختار فیزیکی آنها در افزایش تنوع زیستی نقش مثبتی را ایفا می نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041816 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!