اثر سطوح مختلف چربی جیره بر شاخصهای رشد و بیوشیمیایی خون دورگه ماهی ماش (Linnaeus, 1758)Leuciscus aspius ماده × ماهی سفید (Kamensky, 1901) Rutilus kutum نر (♂Leuciscus aspius ♀ × Rutilus kutum)

پیام:
چکیده:

مطالعه حاضر در راستای تعیین تاثیرات میزان چربی جیره بر شاخص های رشد و ترکیب شیمیایی بدن در دورگه ماهی ماش ماده × ماهی سفید نر (♂ L. aspius ♀ × R. kutum) انجام شد. برای انجام این آزمایش تعداد 252 ماهی با وزن 8/5 ±3/29 گرم (میانگین ± SD) در چارچوب طرح کاملا تصادفی در شش تیمار سه تکراری تقسیم شدند. ماهی ها پس از یک هفته سازگاری با 6 جیره حاوی نیتروژن یکسان (40 درصد پروتئین خام) و سطوح چربی متفاوت شامل 7، 10، 13، 16، 19 و 22 درصد، به مدت 56 روز، بر اساس اشتها و سه وعده در روز غذادهی شدند. شاخص های مورد بررسی شامل وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی، بازده پروتئین، شاخص کبدی و شاخص احشایی بود. نتایج حاصل گویای معنی دار بودن تاثیر سطوح متفاوت چربی جیره غذایی بر شاخص های ضریب تبدیل غذایی و بازده پروتئین بود. اختلاف معنی داری در ترکیب لاشه، میزان پروتئین تام، لیپید کل، کلسترول و تری گلیسرید بین تیمارها دیده نشد. براساس یافته های تحقیق حاضر در تغذیه این ماهیان، افزایش میزان چربی جیره تا سطح 16 درصد در جهت بهبود شاخص های رشد پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041821 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!