مقایسه نگرش به مرگ و حساسیت اضطرابی در نوجوانان مبتلابه سرطان و نوجوانان سالم

پیام:
چکیده:
مقدمه

سرطان چهارمین عامل مرگ ومیر در نوجوانان است. عوامل روانشناختی در بیماری سرطان نقش اساسی دارند. ازجمله این عوامل حساسیت اضطرابی و نگرش به مرگ می باشند؛ بنابراین، پژوهش حاضر باهدف مقایسه نگرش به مرگ و حساسیت اضطرابی در نوجوانان مبتلابه سرطان و عادی صورت گرفت.

روش

این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری افراد مبتلابه سرطان پژوهش تمامی نوجوانان 19-15 ساله استان اصفهان در سال 97-96 بود که به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. همچنین جامعه سالم شامل نوجوانان 19-15 ساله دبیرستان های شهر اصفهان بود که در سال تحصیلی 97-96 به تحصیل اشتغال داشتند. از جامعه افراد مبتلابه سرطان تعداد 60 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس از بین بیماران بستری و سرپایی انتخاب شدند. از جامعه افراد سالم نیز تعداد 60 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای از دو دبیرستان پسرانه و دخترانه انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه حساسیت اضطرابی فلوید و نگرش به مرگ وونگ و همکاران گردآوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.

یافته ها

 نتایج پژوهش نشان داد که از زیر مقیاس های نگرش به مرگ، ترس از مرگ، اجتناب از آن و همچنین پذیرش با گریز از مرگ و از زیر مقیاس های حساسیت اضطرابی، هر سه زیر مقیاس در نوجوانان مبتلابه سرطان به طور معناداری بالاتر از نوجوانان سالم بود.

استنتاج

با توجه به پژوهش حاضر برای کمک به این نوجوانان، باید اقداماتی را در جهت تغییر نگرش نسبت به مرگ و کاهش حساسیت اضطرابی انجام داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042266 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!