تاثیر ماساژ موضعی روغن اسطوخودوس بر میزان درد و راحتی در بیماران قلبی بعد از تزریق انوکساپارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

انوکساپارین در بیماران قلبی جهت جلوگیری از پیشرفت انسداد عروق کرونری استفاده می شود. درد محل تزریق، نتیجه نامطلوب ناشی از تزریق زیر جلدی انوکساپارین است که موجب ناراحتی بیمارمی گردد. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر ماساژ موضعی روغن اسطوخودوس بر میزان درد و راحتی در بیماران قلبی بعد از تزریق داروی انوکساپارین انجام شد.

روش کار

این پژوهش کارآزمایی بالینی بوده که بر روی 50 بیمار قلبی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته شامل دو بخش دموگرافیک و مقیاس اندازه گیری درد و میزان راحتی استفاده گردید. بیماران به دو گروه مداخله وکنترل تخصیص داده شدند، شدت درد و میزان راحتی بلافاصله و 5 دقیقه بعد از دو نوبت تزریق با مقیاس دیداری (VAS: Visual Analog Scale) سنجیده شد. نحوه تزریق در دو گروه همسان سازی شد. مداخله شامل ماساژ موضعی روغن اسطوخودوس قبل از تزریق انوکساپارین بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری تی تست و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

یافته ها نشان داد که دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت معنی داری (سن 45/0P=، وزن 74/0P=، قد 33/0 P=، شاخص توده بدنی 13/0P=) نداشتند. در گروه مداخله در تزریق دوم میزان درد بیمار بلافاصله (001/0 P<) و 5 دقیقه (001/0 P <) بعد از تزریق اول کاهش معنی داری داشت، میزان راحتی بیماران گروه مداخله نیز نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (001/0 P <).

نتیجه گیری

 براساس یافته ها پیشنهاد می شود از آن در جهت تسکین درد بیمار و افزایش راحتی بیماران دریافت کننده انوکساپارین استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2046548 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!