بررسی اثر سیستم نیتریک اکساید بر استرس اکسیداتیو ناشی از اتیدیوم بروماید در تشکیلات هیپوکامپ موش صحرایی نر

پیام:
چکیده:
زمینه

 نقش حاد و مزمن نیتریک اکساید بر استرس اکسیداتیو و موارد دمیلیناسیون نورونی در انسان و مدل های حیوانی گزارش شده است.

هدف

با توجه به اینکه استرس اکسیداتیو در بیماری زایی مدل های دمیلین شده دخیل است، این مطالعه تداخل اثر سیستم نیتریک اکساید و اتیدیوم بروماید بر استرس اکسیداتیو در تشکیلات هیپوکامپ را بررسی کرده است.

مواد و روش ها

این مطالعه تجربی روی هشت گروه موش های صحرایی نر شامل: کنترل، شاهد، اتیدیوم بروماید ، L-Arginine ، L-NAME، اتیدیوم بروماید+ L-Arginine ، اتیدیوم بروماید+ L-NAME و اتیدیوم بروماید+ L-Arginine + L-NAME صورت گرفته است. سه روز پس از تزریق داروها به ناحیه CA1 هیپوکامپ، نمونه برداری از هیپوکامپ انجام و شاخص های استرس اکسیداتیو در این ناحیه سنجیده شد. از آزمون های آماری آنووای یک طرفه و post hoc برای بررسی داده ها استفاده شد.

یافته ها

 تزریق دز سه میکرولیتر اتیدیوم بروماید به ناحیه CA1 موجب افزایش شاخص های استرس اکسیداتیو شد (0/01>P). تزریق دز 15/3 میکروگرم L-Arginine برای هر رت در این ناحیه، پاسخ ناشی از اتیدیوم بروماید را متوقف کرد (0/05>P و 0/01>P)، در صورتی که تزریق دز 15/1 میکروگرم L-NAME برای هر رت اثرات ناشی از تزریق اتیدیوم بروماید را برگشت نداد. همچنین تزریق توامان دزهای 15/3 میکروگرم L-Arginine و 15/1 میکروگرم L-NAME برای هر رت منحصرا پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از دز سه میکرولیتر اتیدیوم بروماید را به حالت طبیعی برگرداند (0/05>P)، در حالی که قادر به بهبودی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی نشد.

نتیجه گیری

 نتایج بیانگر اثر تحریکی سیستم نیتریک اکساید بر بهبودی استرس اکسیداتیو القا شده از اتیدیوم بروماید در ناحیه CA1 موش های صحرایی نر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
190 -201
لینک کوتاه:
magiran.com/p2049087 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.