بررسی ایدئولوژی های برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری ایدئولوژی های آن ها با اسناد بالادستی (مطالعه موردی: دبیران متوسطه اول استان خراسان رضوی)

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه معلمان با توجه به نگرش و باورهایی که ریشه در ایدئولوژی های آن ها نسبت به برنامه درسی دارد، در خصوص عناصر اصلی برنامه درسی در کلاس تصمیم گیری می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی ایدئولوژی های برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری ایدئولوژی های آن ها با اسناد بالادستی بود.

روش

این تحقیق از لحاظ ماهیت کمی، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری در بخش اول پژوهش شامل کلیه دبیران متوسطه اول استان خراسان رضوی به تعداد 904 نفر در سال 1394 بود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 269 تعیین، و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جامعه آماری در بخش دوم که با استفاده از تحلیل محتوا انجام شد، کلیه اسناد بالادستی آموزش و پرورش بود که با روش نمونه گیری هدفمند سند برنامه درسی ملی، سند تحول بنیادین و کتاب کار و فناوری اول متوسطه انتخاب گردید. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه استاندارد ایدئولوژی های برنامه درسی Schiro (2008) و در بخش تحلیل محتوا چک لیست یا سیاهه تحلیل محتوا بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماره فریدمن استفاده گردید.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد که بین ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری متوسطه اول با ایدئولوژی غالب اسناد بالادستی سازگاری وجود ندارد. بدین صورت که ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری متوسطه اول دانش پژوهان علمی و ایدئولوژی غالب اسناد بالادستی (سند تحول بنیادین، برنامه درس ملی و اهداف کتاب کار و فناوری) کارایی اجتماعی است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050959 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!