فهرست مطالب

فناوری برنامه درسی - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صادق زارع صفت، احمد ملکی پور، جمال معمر حور صفحات 1-14
  مقدمه

  امروزه معلمان با توجه به نگرش و باورهایی که ریشه در ایدئولوژی های آن ها نسبت به برنامه درسی دارد، در خصوص عناصر اصلی برنامه درسی در کلاس تصمیم گیری می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی ایدئولوژی های برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری ایدئولوژی های آن ها با اسناد بالادستی بود.

  روش

  این تحقیق از لحاظ ماهیت کمی، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری در بخش اول پژوهش شامل کلیه دبیران متوسطه اول استان خراسان رضوی به تعداد 904 نفر در سال 1394 بود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 269 تعیین، و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جامعه آماری در بخش دوم که با استفاده از تحلیل محتوا انجام شد، کلیه اسناد بالادستی آموزش و پرورش بود که با روش نمونه گیری هدفمند سند برنامه درسی ملی، سند تحول بنیادین و کتاب کار و فناوری اول متوسطه انتخاب گردید. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه استاندارد ایدئولوژی های برنامه درسی Schiro (2008) و در بخش تحلیل محتوا چک لیست یا سیاهه تحلیل محتوا بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماره فریدمن استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری متوسطه اول با ایدئولوژی غالب اسناد بالادستی سازگاری وجود ندارد. بدین صورت که ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری متوسطه اول دانش پژوهان علمی و ایدئولوژی غالب اسناد بالادستی (سند تحول بنیادین، برنامه درس ملی و اهداف کتاب کار و فناوری) کارایی اجتماعی است.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی های برنامه درسی، کتاب کار و فناوری، اسناد، دبیران کار و فناوری
 • حمیدرضا جنگی زهی شستان*، اسماعیل زارعی زوارکی، محمدرضا نیلی احمدآبادی، شهلا پزشک، علی دلاور صفحات 15-28
  مقدمه

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش آموزان کم توان ذهنی پایه چهارم ابتدایی در درس ریاضی بود.

  روش

  روش اجرای این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر کم توان ذهنی در پایه چهارم ابتدایی را شامل می شد که در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و از میان مدارس موجود، دو مدرسه استثنایی در شهر تهران برای انجام پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی عبدخدایی (2008)، پرسشنامه یادگیری مشارکتی مقیمی و رمضان (2013) اصلاح شده توسط محقق و آزمون محقق ساخته ریاضی جهت اجرای پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. کار اصلی تدریس در گروه کنترل، به عهده معلم کلاس بود. اما برای تدریس در گروه آزمایش، از چندرسانه ای آموزشی تهیه شده توسط پژوهشگر در کنار تدریس معلم استفاده شد.

  یافته‏ ها

  یافته های به دست آمده از تحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش نشان داد که پس از حذف اثر پیش آزمون (میانگین تعدیل شده) بین میانگین نمرات یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دو گروه در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداری مشاهده می شود (001/0p<). یعنی میانگین تعدیل شده نمرات یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت در گروه آزمایش، بالاتر از میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت در گروه گواه است و هر سه فرضیه مورد تایید قرار گرفت. در کل نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد، که استفاده از چندرسانه ای آموزشی بر یادگیری، انگیزه و مشارکت دانش آموزان کم توان ذهنی در درس ریاضی تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: کم توانی ذهنی، چندرسانه ای آموزشی، یادگیری، انگیزه، مشارکت
 • الهام نظیری*، حسین قاسم پور مقدم صفحات 29-39
  مقدمه

  اضطراب اجتماعی پدیده ای پیچیده و شایع در میان نوجوانان قلمداد می گردد که ابعادی چند بعدی را در بر می گیرد و می تواند نقشی حائز اهمیت در پاتولوژی اختلالات روان پزشکی ایفا نماید و از این رو حائز توجه بالینی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش چندرسانه ای حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر کرمانشاه انجام بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1395 (21239 نفر) بودند. برای تعیین حجم نمونه بر اساس جدول کرسجی و مورگان تعداد 377  دانش آموز مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-95 در مرحله اولیه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (1969)  اجرا گردید و 30 مشارکت کننده که نمرات اضطراب اجتماعی شان دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین غربال بود به عنوان نمونه انتخاب شدند. اعضای نمونه به طور تصادفی در دو گروه تخصیص یافتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 در سطح معنی داری 95 درصد اطمینان استفاده گردید.

  یافته‏ ها

  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت حل مساله به روش چندرسانه ای بر کاهش اضطراب اجتماعی در قالب مولفه های سه گانه اضطراب اجتماعی، اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی اثربخشی معنی داری ایفا نموده است. ارائه آموزش چندرسانه ای حل مساله می تواند اثربخشی قابل توجهی بر مولفه سه گانه اضطراب اجتماعی داشته باشد.

  کلیدواژگان: آموزش چندرسانه ای، مهارت حل مساله، اضطراب اجتماعی، اجتناب اجتماعی
 • علیرضا بادله* صفحات 41-52
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله، سیل و آلودگی هوا) بر یادگیری و یادداری مقابله با حوادث طبیعی کودکان پیش دبستانی عضو جمعیت هلال احمر در شهر تهران بود.

  روش

  به منظور تحقق هدف و آزمون فرضیه های این پژوهش از طرح شبه آزمایشی (با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، غنچه های هلال احمر شامل دانش آموزان پیش دبستانی شهر تهران در سال 1395، در حدود 2500 نفر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 8 کلاس (تعداد 120 نفر) انتخاب گردید و افراد به دو گروه آموزش به شیوه نرم افزار آموزشی حوادث طبیعی و آموزش به شیوه سنتی (هر گروه شامل 30 دختر و 30 پسر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 45 دقیقه ای، تحت آموزش نرم افزار آموزشی آشنایی کودکان با شیوه های مقابله در برابر حوادث طبیعی (زلزله، سیل و آلودگی هوا) قرار گرفتند. اما گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش آزمون محقق ساخته استاندارد شده بود که پایایی آن از طریق روش ضریب آلفای کرونباخ 71/0 محاسبه گردید. داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 و با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره  در سطح معنی داری (05/0p<) تجزیه و تحلیلشدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میانگین نمرات گروه آزمایش به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (001/0>p). بنابراین بر مبنای این پژوهش می توان نتیجه گرفت، که برنامه نرم افزار آموزشی حوادث طبیعی، موجب افزایش یادگیری کودکان پیش دبستانی عضو جمعیت هلال احمر در برابر حوادث طبیعی (زلزله، سیل و آلودگی هوا) می شود. همچنین این روش آموزشی موجب پایداری آموخته ها (پس از گذشت 15 روز) در این گروه از دانش آموزان شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که  استفاده از نرم افزارهای آموزشی استاندارد شده می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی مفید در یادگیری و یادداری حوادث طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نرم افزار آموزشی، یادگیری، یادداری، جمعیت هلال احمر، حوادث طبیعی
 • اسماعیل زارعی زوارکی*، روشن احمدی، داریوش نوروزی، علی دلاور، فریبرز درتاج صفحات 53-68
  مقدمه

  طراحی آموزشی از حوزه های بسیار فعال تکنولوژی آموزشی است که به دنبال تسهیل یادگیری و عملکرد است. هدف این پژوهش ارائه الگوی طراحی آموزشی برای آموزش صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود.

  روش

  در این پژوهش از روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی با طرح ارائه الگو و تایید آن استفاده شد. برای این منظور ابتدا مفاهیم و نظریه های موجود در حوزه صلاحیت های فناورانه بررسی شد و پس از طبقه بندی، نقشه و چارچوب مفهومی تدوین و پس از اعتباریابی درونی (استفاده از نظر اساتید، متخصصان و مدرسان) و اعتباریابی بیرونی (استفاده از آزمون عملکردی و پرسشنامه محقق ساخته) الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه ارائه گردید. سپس محتوای آموزش صلاحیت های فناورانه بر اساس این الگو، طراحی شد و بر روی دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اجرا گردید. در بخش نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس) در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.

  یافته‏ ها

  نتایج نشان داد که دانشجو معلمانی که با استفاده از الگوی طراحی شده، آموزش دیده بودند سطح برخورداری آنان در مولفه های سواد فناوری، تعمیق دانش و خلق دانش به طور معنی داری بالاتر از سایر دانشجو معلمانی بود که به شیوه معمول آموزش دیده بودند.

  کلیدواژگان: صلاحیت های فناورانه، طراحی آموزشی، دانشجو معلم
 • افسانه حمزه ئی*، محسن باقری، سعید موسوی پور صفحات 69-77
  مقدمه

  با تحول علم و فناوری و پیدایش نظریه های جدید در یادگیری، رویکردهای جدیدی نسبت به علم و روش های آموختن علوم مطرح شده است و به موازات آن شیوه های جدید و فعال در یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. چرا که به کارگیری شیوه های جدید و فعال، سبب می شود فراگیران چگونه یادگرفتن را بیاموزند، مطالب را به طور معنی دار به خاطر بسپارند و به کنترل و نظارت بر یادگیری خود بپردازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارت های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش حاضر شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی- گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک و نمونه به صورت در دسترس دانشجویانی بودند که واحد درسی مقدمات کامپیوتر را اخذ نموده اند. حجم نمونه مورد مطالعه 34 نفر بود که پس از بررسی میزان تبحر و آشنایی آن ها با فناوری های رایانه ای و آموزش مهارت های اولیه، همه افراد همتاسازی شده و به خط پایه رسیدند سپس به طور تصادفی در دو گروه 17 نفری قرار گرفتند. محتوای آموزشی بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه طراحی و تدوین شد و با استفاده از اپلیکیشن شیرایت و تلگرام طی دوازده جلسه در اختیار دانشجویان گروه آموزش سیار قرار گرفت. در این مطالعه جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت که دارای خرده مقیاس هایی تحت عناوین 1- راهبردهای شناختی (تکرار و مرور، بسط و گسترش، سازمان دهی و درک مطلب) و 2- راهبردهای فراشناختی و خود نظم دهی (برنامه ریزی، نظارت و کنترل و نظم دهی) است و آزمون یادگیری که به صورت محقق ساخته بود استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته‏ ها

  نتایج پژوهش نشان داد یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه منجر به افزایش مهارت های خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان شده است.

  کلیدواژگان: یادگیری سیار، الگوی طراحی آموزشی گانیه، راهبردهای خودتنظیمی
|
 • Sadegh Zaresefat, Ahmad Malekipour*, Jamal Mammer Hor Pages 1-14
  Introduction

  Today, teachers decide about the main elements of the curriculum in terms of attitudes and beliefs which rooted in their ideologies about the curriculum.The aim of the current study was Investigating curriculum ideologies of the work and technology teachers and compatibility of their ideologies with high level document (case study: middle school teachers in Khorasan Razavi Province).

  Method

  In terms of nature this study was quantitative, in term of goal, it was applied and in term of data gathering it was descriptive-survey and content analysis. statistical population in the first part is consisted of 994 teachers in middle school teachers in Razavi Khorasan Province in 2016. Using the Simple Random Sampling, the sample size was determined as 269 persons by Morgan and Krejcie sampling table. Its statistical population in the second part which are qualitative content analysis consisted of high level document in education. Three of them were selected with snowball sampling. Research tool in the quantitative part was standard questionnaire developed by schiro (2008) and in the qualitative part check list were used. The Friedman test was used to analyze the data.

  Results

  The results illustrated that there is no compatibility between the dominant curriculum ideology of work and technology teachers whit high level document. The dominant curriculum ideology of work and technology teachers was academic scholars. dominant curriculum ideology high level document is social efficiency.

  Keywords: Curriculum ideologies, Book of work, technology, Document, Work, technology teachers
 • Hamidreza Jangizehi Shastan*, Esmaeel Zaraii Zavarak, Esmaeel Zaraii Zavaraki, Shahla Pezeshk, Ali Delavar Pages 15-28
  Introduction

  The present study aimed at investigating the effect of instructional multimedia on learning, motivation, and participation of elementary school fourth grade students with intellectual disability in mathematics

  Method

  This research was carried out through a quasi-experimental method and a pretest-posttest design with control group. The statistical population of this research was comprised of fourth grade male students with intellectual disability (SIDs) who were studying in the Iranian school year of 2015-2016 in Tehran exceptional elementary schools. Two exceptional schools in Tehran were selected via purposive sampling. In order to collect the data, this study used Academic Motivation Inventory (AMI) developed by Abd Khodaei (2008), Participatory Learning Questionnaire designed by Moqhimi & Ramezan (2013) and modified by the researcher and also a mathematical test developed by the researcher used for pretest-posttest. The main responsibility of teaching the control group was with the teacher of the class. In order to teach the experimental group, an instructional multimedia developed by the researcher were used in addition to the teachings of the teacher.

  Results

  The findings of the data analysis of the research hypotheses showed that there is a significant difference between the mean scores of learning, the motivation for academic achievement and the participation of the two groups in the post-test phase after eliminating the effect of the pre-test (P<0.001). The mean of moderated learning scores, the motivation for academic achievement and participation in the experimental group was higher than the average post-test scores, the motivation for academic achievement and participation in the control group, therefore all three hypotheses were confirmed. In general, the results of this study showed that the use of instructional multimedia on the learning, motivation and participation of mental retardation students in math is influential.

  Keywords: Intellectual disability, Instructional Multimedia, Learning, Motivation, Participation
 • Elham Naziri*, Hosein Ghasempur Moghadam Pages 29-39
  Introduction

  Social anxiety is a complicated and a common phenomenon among teenagers that includes multidimensional dimensions and can have an important role in the pathology of psychiatric disorders. Therefore, it is important to be clinically attended. The present study was conducted with the aim of examining the effectiveness of multimedia training of problem solving in reducing social anxiety in female high school students of Kermanshah.

  Method

  Research method was quasi-experimental with pre-test, post-test and control group. The statistical population was all of female high school students of Kermanshah in 2016 school year (21239 people). To determine the sample size based on Morgan table 377 students that are studying in the academic year 2016-2017 were selected. 30 students who obtained the highest score in Watson & Friend's Social Anxiety Scale (1969), based on the assumption of 2 standard deviations, were included in the trial and were assigned into two groups randomly. To analyze the data, the univariate analysis of covariance test was used by SPSS software version 20 at 95% confidence level.

  Results

  Analyzing data showed that problem solving training in multimedia method has a significant effect on reducing social anxiety in the form of triple components, including social anxiety, social avoidance and fear of negative evaluation (P<0.000). The findings of the present study showed multimedia training of problem solving can have a significant effect on triple components of social anxiety.

  Keywords: Multimedia training, Problem solving skill, Social anxiety, Social avoidance
 • Alireza Badeleh* Pages 41-52
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the effects of natural disaster software (earthquake, flood and air pollution) on learning and retention of the natural disasters knowledge of Preschool children of Red Crescent Society in Tehran.

  Method

  A quasi-experimental design (pre-test, post-test, and control group) was used to achieve the goal and test the hypotheses of this research.The statistical population of this research, was the Red Crescent's pre-school students in Tehran in 2016, including 2500 students. Out of this number, by the use of multi-process cluster sampling, 8 classes were selected with 60 students instructed by educational software (30 girls and 30 boys), and 60 students were instructed by traditional method (30 girls and 30 boys). The experimental group was trained for 8 sessions and 45 minutes in each session, by children's familiarity training software, with coping strategies against natural disasters (earthquake, flood, and air pollution). But the control group did not receive any interventions. The data collection tool was researcher-made standardized test. Its reliability was measured by Chronbach’s Alpha Coefficient as 0.71. The data were analyzed by the use of SPSS version 20 software and ANCOVA test (co-variance analysis) with significance level (p>0.05).

  Results

   The results showed that the average value of the scores in the experimental group was significantly higher than the control group (p˂0.001). Therefore, on the basis of this survey, it can be concluded that the plan of natural disaster training software has led to increase in the learning of preschoolers who were members of the Red Crescent Society against natural disasters (earthquake, flood and air pollution). Also, this training method has led to retention of learning (after 15 days) in this group of learners. It can be concluded from this survey that standardized training software can be used as a useful educational tool in learning and retention of natural disasters.

  Keywords: Training software, Learning, Retention, Red Crescent Society, Natural disasters
 • Esmail Zaree Zavaraki*, Roshan Ahmadi, Daryoush Norouzi, Ali Delavar, Fariborz Dortaj Pages 53-68
  Introduction

  Instructional design is one of the very active areas of educational technology that seeks to facilitate learning and performance. The purpose of this study was to provide an Instructional design model for the training of students' technological competencies at Shahid Rajaee Teacher Training University.

  Method

  In this study combination of exploratory mixed research method with a model design and validation scheme was used. For this purpose, the existing concepts and theories in the field of technological competencies were firstly examined and after classification, map and conceptual framework were developed and after Internal validation (using the viewpoint of professors, experts and instructors) and external validation (using functional test and researcher-made questionnaire), the Instructional design model of competencies was presented. Then, the content of the training of competencies based on this model was designed and developed on the student teachers of Shahid Rajaee Teacher Training University. A cluster random sampling method was used in the sample. analyzing data, descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test and covariance analysis) in 0.05 significent level for were used
   

  Results

  The results showed that the technological literacy, depth of knowledge and creativity of the students-teacher who were taught by the designed model were significantly higher than the student teachers who were taught by treditinal methods.

  Keywords: Technological Competences, Instructional Design, Student Teacher
 • Afsaneh Hamzehie*, Mohsen Bagheri, Saeed Moosavipour Pages 69-77
  Introduction

  By evolution of science and technology and appearance of new learning theories, there are new approaches in science and learning, equally active and new ways of learning. The application of active and new ways of learning make learners learn self-learning, meaningful learning, and self-controlled learning.  The purpose of this study is investigating the effect of mobile learning based on Gagnie's instructional design on students' self-regulation skills and learning.

  Method

  A quasi-experimental study with pretest- posttest and control group was applied. The statistical population in this study includes all the students who were majoring in educational technology in Arak University. The sample consists of students taking the course of "Introduction to Computer Skills". Convenience sampling was used in this study. The sample size was 34 students. After checking their experiences and familiarity with computer-based technology, they were taught the initial baseline skills. Then they were randomly divided into two groups with 17 participants. The content was designed and developed based Gagne's instructional design model and was administrated by the SHAREit and Telegram application for twelve sessions to the mobile group students. Pintrich and DeGroot's self-regulation questionnaire was utilized that contains two subscales of cognitive strategies (rehearsal, elaboration, organization and critical thinking) and metacognitive strategies (planning, monitoring and regulation) and teacher made test was used for assessing learning. Covariance analysis was used for inferential analysis of data.

  Results

  The results showed that mobile learning based on Gagnie's instructional design increase students' self-regulation skills and learning.

  Keywords: Mobile learning, Gagne's instructional design, Self-regulation strategies