تاثیر نرم افزار آموزشی حوادث طبیعی بر یادگیری و یادداری مقابله با حوادث طبیعی کودکان پیش دبستانی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله، سیل و آلودگی هوا) بر یادگیری و یادداری مقابله با حوادث طبیعی کودکان پیش دبستانی عضو جمعیت هلال احمر در شهر تهران بود.

روش

به منظور تحقق هدف و آزمون فرضیه های این پژوهش از طرح شبه آزمایشی (با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، غنچه های هلال احمر شامل دانش آموزان پیش دبستانی شهر تهران در سال 1395، در حدود 2500 نفر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 8 کلاس (تعداد 120 نفر) انتخاب گردید و افراد به دو گروه آموزش به شیوه نرم افزار آموزشی حوادث طبیعی و آموزش به شیوه سنتی (هر گروه شامل 30 دختر و 30 پسر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 45 دقیقه ای، تحت آموزش نرم افزار آموزشی آشنایی کودکان با شیوه های مقابله در برابر حوادث طبیعی (زلزله، سیل و آلودگی هوا) قرار گرفتند. اما گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش آزمون محقق ساخته استاندارد شده بود که پایایی آن از طریق روش ضریب آلفای کرونباخ 71/0 محاسبه گردید. داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 و با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره  در سطح معنی داری (05/0p<) تجزیه و تحلیلشدند.

یافته ها

نتایج نشان داد میانگین نمرات گروه آزمایش به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (001/0>p). بنابراین بر مبنای این پژوهش می توان نتیجه گرفت، که برنامه نرم افزار آموزشی حوادث طبیعی، موجب افزایش یادگیری کودکان پیش دبستانی عضو جمعیت هلال احمر در برابر حوادث طبیعی (زلزله، سیل و آلودگی هوا) می شود. همچنین این روش آموزشی موجب پایداری آموخته ها (پس از گذشت 15 روز) در این گروه از دانش آموزان شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که  استفاده از نرم افزارهای آموزشی استاندارد شده می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی مفید در یادگیری و یادداری حوادث طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2050962 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!