اثربخشی آموزش یوگا بر حس انسجام، خودتاب آوری و انعطاف پذیری شناختی زنان

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش یوگا بر حس انسجام، خودتاب آوری و انعطاف پذیری شناختی در زنان انجام شد. این مطالعه نیمه-آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی زنان متقاضی ثبت نام در مرکز یوگا در ترم بهار بود. مجموعا 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت دو ماه آموزش یوگا دریافت کرد. هر دو گروه پرسش نامه های حس انسجام، خودتاب آوری و انعطاف پذیری شناختی تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل در هر سه متغیر تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر آموزش یوگا به طورمعناداری باعث افزایش حس انسجام، خودتاب آوری و انعطاف پذیری شناختی زنان شد (001/0>P). مشاوران، روان شناسان بالینی و درمانگران می توانند از روش آموزش یوگا برای بهبود ویژگی های روانشناختی شامل حس انسجام، خودتاب آوری و انعطاف پذیری شناختی زنان استفاده کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051399 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!