درجه ی برخورداری و نحوه ی توزیع امکانات سلامت در شهرستان های استان اصفهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بررسی وضعیت سلامت مناطق مختلف ایران، گامی مهم در جهت تخصیص بهینه ی منابع سلامت میان مناطق مختلف کشور است. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین درجه ی برخورداری و میزان نابرابری در توزیع امکانات سلامت میان شهرستان های استان اصفهان طی برنامه پنجم توسعه بود.

روش کار

براین اساس، نخست با روش تاپسیس، درجات برخورداری از امکانات سلامت محاسبه و سپس با بهره گیری از شاخص ضریب جینی، نحوه ی توزیع آن ها میان 23 شهرستان استان اصفهان طی سال های 94-1390 (برنامه ی پنجم توسعه) تعیین گردید. داده های این پژوهش از سال نامه های آماری استان در بازه ی زمانی تحت مطالعه استخراج گردید.

یافته ها

نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که شهرستان های استان اصفهان درجه ی برخوراری یک سانی ندارند. روند کلی ضریب جینی برخورداری از امکانات سلامت طی برنامه ی پنجم توسعه سیر صعودی داشته است. بر اساس ضرایب جینی محاسباتی، نابرابری در توزیع امکانات سلامت در سال پایانی نسبت به سال ابتدایی برنامه، تقریبا 38درصد افزایش داشته؛ به طوری که در سال ابتدایی برنامه، ضریب جینی برابر 255/0 بوده و در سال 1394 به 353/0 تغییر یافته است.

نتیجه گیری

افزایش نابرابری در توزیع امکانات سلامت، به نفع شهرستان های بیشتر برخوردار و به ضرر شهرستان های کمتر برخوردار، حاکی از آن است که رفاه شهرستان های کمتر برخوردار در مقایسه با شهرستان های بیشتر برخوردار طی برنامه ی پنجم توسعه کاهش یافته است. با توجه به تشدید نابرابری، به ویژه در سال پایانی برنامه، جبران این نابرابری ها می تواند در دستور کار برنامه ریزان سلامت استان قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051422 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!