مقایسه قدرت ایزومتریک و ثبات عملکردی عضلات کمربند شانه ای در زنان والیبالیست با و بدون دیسکینزی کتف

پیام:
چکیده:
مقدمه

دیسکینزی کتف در بین ورزشکاران رشته های پرتاب بالای سر شایع بوده و می تواند ورزشکاران را مستعد آسیب های شانه کند. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه حداکثر قدرت ایزومتریک حرکات کمربند شانه ای و ثبات عملکردی شانه در زنان والیبالیست با و بدون دیسکینزی کتف بود.

روش کار

در این مطالعه توصیفی-مقایسه ای، 12 زن والیبالیست مبتلا به دیسکینزی کتف و 12 زن والیبالیست بدون دیسکینزی کتف 18 تا 30 سال به صورت هدفمند انتخاب و با هم مقایسه شدند. برای ارزیابی اختلال حرکت کتف، از آزمون لغزش جانبی کتف کیبلر استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات شانه از دینامومتر دستی و برای اندازه گیری ثبات عملکردی اندام فوقانی از تخته تعادل Y استفاده شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شد.

یافته ها

 نتایج این مطالعه نشان داد، اختلاف میانگین معنی داری در حداکثر قدرت ایزومتریک اینفرااسپیناتوس (001/0P=)، ساب اسکاپولا (004/0P=)، ذوزنقه فوقانی (001/0P=)، ذوزنقه تحتانی (001/0P=) و دندانه ای قدامی (003/0P=) درافراد با و بدون دیسکینزی وجود داشت. همچنین نتایج آزمون ثبات عملکردی اندام فوقانی نشان داد که در جهات فوقانی-جانبی (04/0P=)، میانی (009/0P=) و ترکیبی (01/0P=) بین عملکرد دست برتر ورزشکاران با دیسکینزی کتف با عملکرد دست برتر ورزشکاران بدون دیسکینزی تفاوت معنی داری وجود دارد و گروه دیسکینزی دارای نمرات پایین تری در این جهات نسبت به گروه بدون دیسکینزی بود.

نتیجه گیری

 در والیبالیست های با دیسکینزی کتف، ثبات دهنده های کتف شامل عضلات دندانه ای و ذوزنقه تحتانی بیشتر از بقیه دچار ضعف بودند. همینطور، ثبات عملکردی در شانه والیبالیست های با دیسکینزی کتف نسبت به افراد سالم کمتر بود. با توجه به ارتباط کاهش قدرت حرکات کمربند شانه ای با دیسکینزی، تقویت عضلات کمربند شانه ای به ویژه عضلات دندانه ای قدامی و ذوزنقه تحتانی در ورزشکاران پرتاب از بالای سر دارای دیسکینزی، پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051521 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!