شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا

پیام:
چکیده:
در مطالعه حاضر، به دنبال شناسایی سازه های بسته بندی نوع اول مواد غذایی و دسته بندی این سازه ها جهت ارائه یک طبقه بندی جامع هستیم. این بررسی ها با در نظر گرفتن بسته بندی در زمینه خرید بی برنامه صورت گرفته است. این مطالعه از حیث هدف کاربردی، از نظر ماهیت کیفی و روش شناسی، تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش، اسناد موجود و خبرگان صنعت بسته بندی می باشند. ابزار جمع آوری داده ها براساس مطالعات گذشته جهت جمع آوری اطلاعات اولیه و سپس پرسشنامه ای برای نظرخواهی از خبرگان به منظور شناسایی و اتفاق نظر درباره ابعاد بسته بندی مواد غذایی بوده است. به منظور بررسی روایی محتوایی عناصر بسته بندی، از شاخص نرخ روایی محتوا (CVR) که توسط لاوشه (1975) ارائه شده، استفاده شده و به منظور بررسی پایایی مدل از شاخص کاپا استفاده شده است. در نهایت، 37 شاخص، 6 مولفه (طراحی، عناصر متنی، چند حسی بودن، عناصر تشویقی، ویژگی های عملکردی و ویژگی دوستدار محیط زیست) دو بعد (عناصر دیداری و غیردیداری) برای بسته بندی محصولات غذایی تعریف شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051848 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!