تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار نوآورانه با میانجی گری استقلال شغلی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مدیران سازمانی به دنبال راه کارهایی برای رفتارهای نوآورانه و افزایش استقلال شغلی می باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر رهبری اخلاقی با رفتارهای نوآورانه با میانجی گری استقلال شغلی انجام شده است.

مواد و روش ها

این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که روی 177 نفر از کارشناسان شرکت توزیع برق استان البرز انجام شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری اخلاقی Brown و همکاران (2005 م.)، رفتارهای نوآورانه Janssen و همکاران (2000 م.) و استقلال شغلی De-Jong و Hartog (2010 م.) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS2 و SPSS23 بهره گرفته شد.

یافته ها

بین رهبری اخلاقی، رفتارهای نوآورانه و استقلال شغلی همبستگی معنی داری وجود داشت (0/01=P). اثر مستقیم رهبری اخلاقی بر رفتار نوآورانه (β=0/27 و t=2/47) و استقلال شغلی (β=0/91 و t=18/91)، و اثر استقلال شغلی بر رفتار نوآورانه (β=0/65 و t=7/40) نیز معنی دار بود. اثر غیر مستقیم رهبری اخلاقی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی استقلال شغلی با استفاده از آزمون سوبل نیز معنی دار بود (β=0/22 و t=2/73).

نتیجه گیری

به کارگیری سبک رهبری اخلاقی می تواند زمینه را برای استقلال شغلی و افزایش رفتارهای نوآورانه فراهم می نماید. بنابراین به منظور ارتقای سطح استقلال شغلی کارکنان، به مدیران سازمان توصیه می گردد هنجارهای اخلاقی مانند صداقت، انصاف، تعهد و مسوولیت پذیری را در تعامل با کارکنان رعایت نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2052678 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!