فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 31 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمود عباسی، فروزان اکرمی* صفحات 7-8

  امروزه تمرکز محققین روی ساختار نوظهور رهبری اخلاقی و مقایسه این ساختار با مفاهیم مرتبط که یک دغدغه مشترک برای بعد اخلاقی رهبری دارند. به عنوان مثال رهبری معنوی، قابل اعتماد و تحول گرا می باشد (1)، اگرچه فلاسفه در پاسخ به چگونگی رهبری اخلاقی، با یک رویکرد هنجاری بر این باورند که «باید به این سوال پاسخ داد که رهبران اخلاقی چگونه رفتار می کنند» (2)، نتیجه تلاقی اخلاق و ادبیات رهبری، گزاره هایی درباره پیشایندها و پیامدهای رهبری اخلاقی است. برای مثال تحقیقات ارتباط بین اثربخشی رهبری با منش های اخلاقی رهبر نظیر صداقت، درستی و امانتداری را نشان داده اند. همچنین ارتباط بین شیوه های اثربخش رهبری با اعتماد شناختی (مراقبت در کار و حرفه ای بودن) مشاهده شده است (3).محققین در تحقیقات اکتشافی و مصاحبه های خود به این نتیجه رسیدند که تعدادی از ویژگی های فردی با رهبری اخلاقی مرتبط هستند. تصور بر این است که رهبران اخلاقی صادق و قابل اعتماد هستند. فراتر از آن، رهبران اخلاقی به عنوان تصمیم گیرندگان منصفانه و اصولی دیده می شدند که از مردم و جامعه مراقبت می کنند، کسانی که در زندگی شخصی و حرفه ای خود اخلاقی رفتار می کنند. محققان این ویژگی را به عنوان جنبه شخصیت اخلاقی، رهبری اخلاقی توصیف می کنند که ادراک ناظران از خصوصیات فردی و شخصیت و انگیزه نوع دوستانه رهبر را نشان می دهد، اما Treviño و همکارانش بعدی به نام مدیر اخلاقی را معرفی کرده اند که این جنبه از رهبری اخلاقی بیانگر تلاش های پیشگیرانه رهبر برای تاثیرگذاری بر رفتار اخلاقی و غیر اخلاقی پیروانش است. مدیران اخلاقی با ارائه یک پیام اخلاقی و ارزشی از طریق ایفای نقش و رفتار اخلاقی و استفاده از نظام پاداش، اخلاق را به عنوان بخشی صریح از برنامه رهبری خود می سازند (4). بنا بر تئوری یادگیری اجتماعی، افراد از طریق توجه به نگرش ها، ارزش ها و رفتارهای الگو های معتبر و جذاب یاد می گیرند (5). مطالعات انجام شده تاثیر سبک رهبری اخلاقی بر جو اخلاقی و رفتار شهروندی کارکنان و پیامد تعالی سازمان را نشان داده اند (6).از تحقیقات انجام شده می توان چنین نتیجه گرفت که شخصیت و رفتار اخلاقی هر دو به عنوان استانداردهای اخلاقی بر اثربخشی رهبری اخلاقی در رقابت و پیشرفت سازمان ها نقش دارند. با این وجود، رهبری اخلاقی همچنان تا حد زیادی ناشناخته مانده است و فرصت هایی را برای محققان، جهت بررسی نحوه افزایش اثربخشی آن فراهم نموده است.

 • روزبه حبیبی صفحات 9-20
  زمینه و هدف

  در قرن بیست و یکم سازمان ها به سرعت در حال تحول هستند و سازمان هایی که رهبرانی توانمند دارند، می توانند با اتخاذ رویکرد رهبری اخلاقی به ارتقای حقوق شهروندی و کاهش بدبینی کارکنانشان بپردازند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر رفتار رهبری اخلاقی ادراک شده بر حقوق شهروندی و بدبینی سازمانی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی همبستگی، جامعه آماری را کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در سال 1395 تشکیل می دادند. با استفاده از فرمول کوکران، 230 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های حقوق شهروندی شریفی و اسلامیه، رفتارهای رهبری اخلاقی Yilmaz، نگرش بدبینی کارکنانBrandes  و همکاران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون و نرم افزار آماری SPSS 22 استفاده شد.

  یافته ها

  رفتار رهبری اخلاقی ادراک شده بر حقوق شهروندی تاثیر مثبت و بر بدبینی کارکنان تاثیر منفی داشت (p=0/05). بدین معنی که اخلاق جوی، اخلاق در تصمیم گیری، اخلاق رفتاری و اخلاق ارتباطی بر حقوق شهروندی تاثیر مثبت داشته و آن را تقویت می کند و نیز ابعاد رهبری اخلاقی ادراک شده باعث کاهش بدبینی سازمانی می گردد.

  نتیجه گیری

  بنا بر یافته های پژوهش اتخاذ تدابیر رهبری اخلاقی، از طریق ارتقای حقوق شهروندی و کاهش بدبینی سازمانی کارکنان موجب ارتقای عملکرد و بهره وری سازمان می گردد. پیشنهاد می شود رهبران سازمان ها با اتخاذ رویکرد رهبری اخلاقی باعث ارتقای حقوق شهروندی و کاهش بدبینی در کارکنان سازمان خود شده و موجبات تثبیت، بقا و پیشرفت سازمان را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، حقوق شهروندی، بدبینی سازمانی
 • مهسا پیرزهی، ناصر ناستی زایی* صفحات 21-33
  زمینه و هدف

  علی رغم فواید متعدد و غیر قابل انکار کار تیمی، همچنان این مهم در بسیاری از سازمان ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. از این رو شناسایی عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی کار تیمی حائز اهمیت می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر منش اخلاقی مدیران بر اثربخشی کار تیمی با نقش میانجی اعتماد سازمانی انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه را تمامی دبیران متوسطه دوم، ناحیه دو شهر زاهدان در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 265 نفر برآورد شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه منش اخلاقی مدیران نصر اصفهانی (1391 ش.)، اعتماد سازمانی Kanawattanachai و Yoo (2002 م.) و اثربخشی کار تیمی اقتباس از Fredman و Yarbrough (1985 م.) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد.

  یافته ها

  اثر مستقیم منش اخلاقی مدیران بر اثربخشی کار تیمی (β=0/42، t=5/61) و اعتماد سازمانی (β=0/73، t=8/26) و اثر مستقیم اعتماد سازمانی بر اثربخشی کار تیمی (β=0/56، t=6/55) معنی دار بود. اثر غیر مستقیم منش اخلاقی مدیران بر اثربخشی کار تیمی با نقش میانجی اعتماد سازمانی (β=0/408) نیز معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  مدیرانی که دارای منش های اخلاقی پایبندی به عهد، انصاف، دلسوزی، سعه صدر، در دسترس بودن و حسن خلق هستند، می توانند اعتماد سازمانی و به تبع آن اثربخشی کار تیمی را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: منش اخلاقی، مدیریت، اثربخشی، کار تیمی، اعتماد سازمانی
 • مهدی معینی کیا*، سلیم کاظمی، عظیم امیدوار، افشین دیوبند صفحات 35-45
  زمینه و هدف

  با توجه به نیازهای متنوع و در حال تغییر سازمان ها و جامعه، بهره وری و رقابت مستلزم توجه به اخلاق حرفه ای، کار تیمی و پاسخگویی است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اخلاق حرفه ای بر پاسخگویی سازمانی با نقش واسطه ای کار تیمی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه مورد مطالعه را کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1397 تشکیل می دادند. بر اساس فرمول کوکران 170 نفر، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای قاسم زاده (2014 م.)، کار تیمی Linchoni (2000 م.) و پاسخگویی عمومی Bovens (2005 م.) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS 24 و Amos 22 انجام گرفت.

  یافته ها

  اخلاق حرفه ای بر کار تیمی (0/62) و پاسخگویی کارکنان (0/58) اثر مستقیم و معناداری داشت. اثر مستقیم کار تیمی بر پاسخگویی کارکنان (0/43) معنادار بود. همچنین نقش واسطه ای کار تیمی در تاثیر اخلاق حرفه ای بر پاسخگویی (0/26) تایید شد. در میان مولفه های اخلاق حرفه ای، همدلی (0/95) دارای بیشترین بار عاملی و احترام به دیگران (0/43) دارای کم ترین بار عاملی بود. در میان مولفه های کار تیمی، مولفه تعهد (0/85) دارای بیشترین بار عاملی و مولفه برخورد سازنده (0/49) دارای کم ترین بار عاملی بود. از میان ابعاد پاسخگویی بعد پاسخگویی حرفه ای (0/90) بیشترین بار عاملی و بعد پاسخگویی قانونی (0/57) دارای کم ترین بار عاملی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش، آراسته شدن به اخلاق حرفه ای می تواند زیرساخت های لازم برای وحدت و یکپارچگی کارکنان که نتیجه آن تشکیل تیم و کارهای تیمی است را فراهم کند و این دو به نوبه خود باعث افزایش حس پاسخگویی و مسئولیت پذیری کارکنان سازمان می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، کار تیمی، پاسخگویی سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی
 • محسن آیتی، سیما قرآنی سیرجانی، میثم غلام پور* صفحات 47-61
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین مبانی رشد اجتماعی رعایت اخلاقیات می باشد. در این میان توجه به تربیت اخلاقی دانش آموزان ابتدایی با توجه به تاثیرات این دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی دانش آموزان ابتدایی، بر اساس مبانی روان شناسی انسان گرا انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش کیفی از نوع «جستار نظر ورزانه»، از روش جمع آوری و تحلیل مستندات استفاده شد. پس از مطالعه نظریه های روان شناسی انسان گرا (موج سوم)، دلالت های آن در عناصر برنامه درسی از منظر میلر (اهداف، دانش آموز، معلم، روش یاددهی و یادگیری، ویژگی های محیط آموزش و ارزشیابی) استخراج و به روش هدایت شده و تاملی تحلیل شد.

  یافته ها

  دلالت های هر یک از عناصر برنامه درسی بدین شرح پدیدار گردید: اهداف برنامه درسی دوره ابتدایی باید فردگرا، واضح، نشاط آور و رغبت انگیز و ارزشی باشد. فراگیر فعال باید خودانگیخته، تعامل گرا و معتقد به نظارت نیروی ماورای لطبیعه (خداوند) بر اعمال باشد. معلم باید الگو، حامی، توانمند در برقراری ارتباط با فراگیران و تسهیلگر باشد. روش یاددهی یادگیری باید متنوع، غیر مستقیم، فعال و مساله محور باشد. محیط یادگیری باید دوستانه و مشوق منش های اخلاقی، مردم سالار و متناسب با علایق و سطح رشد فراگیران باشد. ارزشیابی برنامه درسی باید با روش های سنجش عملکرد، تاکید بر داده های کیفی، توجه به جامعیت و مداومت و رویکردهای فردمدار انجام گیرد.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان می دهد که تمامی عناصر و اجزا در تعامل با یکدیگر هستند. بنابراین توجه به ابعاد فردی فراگیران، فعال بودن آنان در یادگیری، برقراری ارتباط موثر و به کارگیری روش های فعال و غیر مستقیم در فرآیند یاددهی یادگیری توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، برنامه درسی، دوره ابتدایی، روان شناسی انسان گرا
 • نصراله قشقایی زاده صفحات 63-71
  زمینه و هدف

  کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی و چندبعدی است که در سال‌های اخیر مورد توجه محققان علوم انسانی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اخلاق کار اسلامی و هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری در بین اعضای هیات‌علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان انجام شده است.

  مواد و روش‌ها

  این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیات‌علمی تمام وقت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، در نیم‌سال دوم سال 97-1396 بودند که همه آن‌ها به صورت تمام‌شماری وارد مطالعه شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های کیفیت زندگی کاری Walton، اخلاق کار اسلامی Ali و هوش معنوی سهرابی و ناصری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌ها همبستگی پیرسون و رگرسیون، و نرم‌افزار SPSS 22 انجام گرفت.

  یافته‌ها

  بین اخلاق کار اسلامی و هوش معنوی (ابعاد خودآگاهی متعالی، شکیبایی، بخشش) با کیفیت زندگی کاری اساتید رابطه مثبت معنی‌داری وجود داشت (p<0/05). آزمون رگرسیون نشان داد که متغیرهای اخلاق کار اسلامی با ضریب بتای 0/40، بعد خودآگاهی متعالی با ضریب بتای 0/33 و شکیبایی با ضریب بتای 0/17 به ترتیب توان پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری اساتید را داشتند. متغیرهای تحقیق در مجموع 50% از تغییرات کیفیت زندگی کاری را تبیین نمودند.

  نتیجه‌گیری

  بنابر یافته‌های تحقیق توصیه می‌گردد، مسوولین با استقرار فضای کاری اخلاقی و ترغیب کارکنان به انجام فعالیت‌های شغلی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و همچنین همسوسازی ارزش‌ها با رسالت سازمانی دانشگاه، زمینه ارتقای کیفیت زندگی کاری اعضای هیات‌علمی را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: اخلاق کار اسلامی، کیفیت زندگی کاری، هوش معنوی، اعضای هیات علمی
 • خلیل زندی، محمد فتاحی، فاطمه فقیرنژاد، فخرالسادات نصیری صفحات 73-83
  زمینه و هدف

  نظر به مشاهده ارتباط بین رفتارهای رهبری و رفتارهای شهروندی سازمانی در تحقیقات پیشین، این سوال مطرح شده است که چه ساز و کارهایی موجب ایجاد این ارتباط گردیده و بر آن تاثیر می گذارند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط رهبری تحول آفرین با رفتارهای شهروندی سازمانی با میانجی گری فضای اخلاقی مثبت و نگرش های شغلی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه مطالعه شامل 192 نفر از معلمان دوره ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 98-1397 بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برآورد و نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رهبری تحول آفرین Bass و Avolio (1997 م.)، فضای اخلاقی Victor و Cullen (1998 م.)، سنجش نگرش شغلی Ackfelt و Coote (2005 م.)، رفتار شهروندی سازمانی Organ (1988 م.) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  بین متغیرهای مطالعه همبستگی معنی داری وجود داشت (p<0/01). اثر رهبری تحول آفرین بر فضای اخلاقی مثبت (β=/63 و t=4/70) و نگرش شغلی (β=0/48 و t=3/74) معنی دار بود. همچنین اثر فضای اخلاقی بر نگرش شغلی (β=/65 و t=3/34) و رفتار شهروندی سازمانی (β=0/85 و t=3.28) و اثر نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی (β=0/44 و t=3/49) تایید شد. در مجموع، مدل از برازش خوبی برخوردار بود (X2/df=2/21).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های مطالعه، فضای اخلاقی مثبت و نگرش شغلی می توانند نقش میانجی را در ایجاد ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی ایفا نمایند. بنابراین تلاش برای بهبود جو اخلاقی مدارس و نگرش شغلی معلمان توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، فضای اخلاقی، نگرش شغلی، رفتار شهروندی، مدارس ابتدایی
 • معصومه کاشفی، حاجیه رجبی فرجاد، صدیقه طوطیان اصفهانی صفحات 85-96
  زمینه و هدف

  مدیران سازمانی به دنبال راه کارهایی برای رفتارهای نوآورانه و افزایش استقلال شغلی می باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر رهبری اخلاقی با رفتارهای نوآورانه با میانجی گری استقلال شغلی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که روی 177 نفر از کارشناسان شرکت توزیع برق استان البرز انجام شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری اخلاقی Brown و همکاران (2005 م.)، رفتارهای نوآورانه Janssen و همکاران (2000 م.) و استقلال شغلی De-Jong و Hartog (2010 م.) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS2 و SPSS23 بهره گرفته شد.

  یافته ها

  بین رهبری اخلاقی، رفتارهای نوآورانه و استقلال شغلی همبستگی معنی داری وجود داشت (0/01=P). اثر مستقیم رهبری اخلاقی بر رفتار نوآورانه (β=0/27 و t=2/47) و استقلال شغلی (β=0/91 و t=18/91)، و اثر استقلال شغلی بر رفتار نوآورانه (β=0/65 و t=7/40) نیز معنی دار بود. اثر غیر مستقیم رهبری اخلاقی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی استقلال شغلی با استفاده از آزمون سوبل نیز معنی دار بود (β=0/22 و t=2/73).

  نتیجه گیری

  به کارگیری سبک رهبری اخلاقی می تواند زمینه را برای استقلال شغلی و افزایش رفتارهای نوآورانه فراهم می نماید. بنابراین به منظور ارتقای سطح استقلال شغلی کارکنان، به مدیران سازمان توصیه می گردد هنجارهای اخلاقی مانند صداقت، انصاف، تعهد و مسوولیت پذیری را در تعامل با کارکنان رعایت نمایند.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، رفتار نوآورانه، استقلال شغلی، انصاف، مسوولیت پذیری
 • محمدمهدی جهان پرور، مهرناز بهروزی*، علی بیگدلی صفحات 97-115
  زمینه و هدف

  سبک زندگی نشانه بارز فرهنگ و تمدن یک جامعه و پایبندی به هنجارهای اخلاقی و اجتماعی است که این پایبندی ضامن یک نظام مبتنی بر نظم عمومی و همبستگی اجتماعی می باشد. این پژوهش با هدف مطالعه و تحلیل سبک زندگی جوامع ایران باستان و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش تحلیلی با بهره مندی از داده ها و اطلاعات اسنادی، سبک زندگی جوامع ایران باستان (پادشاهی ماد، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان) از جنبه های عینی و ذهنی مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفت.

  یافته ها

  سبک زندگی در جوامع شهری ایران باستان ریشه در جهان بینی آنان داشته و علیرغم آن که تعالیم دینی مبتنی بر موازین اخلاقی و کرامت انسانی بود و پایبندی به آیین ها بخشی از زندگی مردمان آن روزگار را در بر می گرفت، اما قوانین مدنی وضع شده و شیوه اجرای آن با کاستی ها و نابرابری های اجتماعی همراه بوده است. علیرغم توسعه سبک زندگی در جوامع ایران باستان، فرصت های برابر برای همه اقشار جامعه در زمینه بهره مندی از ظرفیت های جامعه وجود نداشت. در این دوره باور بر این بود که نعمت ها متعلق به شاهان است و اشراف به لحاظ روحی و عقلی برتر هستند و مردم موظفند تا در برابر آنان سر تعظیم فرود آورند.

  نتیجه گیری

  به اقتضای شرایط زیست بوم، نوعی هم طرازی در سبک زندگی ایرانیان مطابق با مولفه های زیست محیطی پدید آمده است که می توان از این تجارب در شرایط کنونی بهره برد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، زندگی شهری، پیش از اسلام، ساختار اجتماعی، موازین اخلاقی، ایران
|
 • Mahmoud Abbasi, Forouzan Akrami* Pages 7-8
 • Roozbeh Habibi Pages 9-20
  Background and Aim

  In the 21 century, organizations are evolving rapidly and with an ethical leadership approach can promote employee citizenship rights and decrease cynicism. This study aimed to determine the effect of perceived ethical leadership behavior on organizational cynicism and citizenship rights.

  Materials and Methods

  In this descriptive-correlational study, the statistical population consisted of the employees of cooperative, labor and social welfare offices of Guilan province in 2016, with Using Cochran formula, 230 people were selected by simple random sampling. The questionnaires of Sharif and Islamiyah’s citizenship rights, Yilmaz's ethical leadership behaviors, and Brandes et al's attitude of employees were used to collect data. Data were analyzed using Pearson correlation and regression tests by SPSS 22 software.

  Findings

  Perceived ethical leadership behavior had a positive effect on citizenship rights and a negative effect on employee cynicism (p=0.05). That is, climate ethics, ethics in decision making, behavioral ethics, and communication ethics have a positive impact on, and enhance citizenship rights, as well as perceived ethical leadership dimensions reduce organizational cynicism.

  Conclusion

  According to the findings, adopting ethical leadership measures promotes organizational performance and productivity by promoting citizenship rights and reducing organizational cynicism. It is suggested that leaders of organizations, by adopting an ethical leadership approach, promote citizenship rights and reduce cynicism in their organization's employees and ensure the organization's stability, survival and progress.

  Keywords: Ethical Leadership Behavior, Citizenship Rights, Organizational Cynicism
 • Mahsa Pirzahi, Naser Nastiezaie* Pages 21-33
  Background and Aim

  Despite the many undeniable benefits of teamwork, this is still not favorable in many organizations. Therefore, identifying the factors that influence the effectiveness of teamwork is important. The purpose of this study was to investigate the effect of managers' moral character on the effectiveness of teamwork with mediating role of organizational trust.

  Materials and Methods

  In this correlation study target population consisted of all secondary school teachers in district 2 of Zahedan city in the academic year 2018-19. The sample size was estimated 265 persons using Cochran formula. Sampling was done in a random-stratified proportional method. Nasr Esfahani's managers' good character (2011), Kanawattanachai and Yoo's organizational trust (2002) questionnaires and teamwork effectiveness questionnaire adapted from Fredman and Yarbrough (1985) used to data collection. Correlation test and structural equation modeling were used for data analysis using SPSS and LISREL softwares.

  Findings

  The direct effect of managers' good character on teamwork effectiveness (β=5.61, t=0.42) and organizational trust (t=8.26 , β=0.73) and also direct effect of organizational trust on teamwork effectiveness was significant (t=0.56 , β=6.55). The indirect effect of managers' good character on the effectiveness of teamwork with the mediating role of organizational trust (β=0.408) was also significant.

  Conclusion

  Managers who adhere to the ethical principles of commitment, fairness, compassion, good will, availability and empaty can increase organizational trust and consequently the effectiveness of teamwork

  Keywords: Good Character, Management, Effectiveness, Teamwork, Organizational Trust
 • Mahdi Moeinikia*, Salim Kazemi, Azim Omidvar, Afshin Divband Pages 35-45
  Background and Aim

  Given the changing needs of organizations and society, productivity and competition require attention to professional ethics, teamwork and accountability. The purpose of this study was to determine the impact of professional ethics on organizational accountability with mediating role of teamwork.

  Materials and Methods

  In this descriptive-correlational study, the study population was the staff of Ardabil University of Medical Sciences in 2018 According to Cochran formula, 170 people were selected using simple random sampling. Qasemzadeh's Professional ethics (2014), Linchoni's Teamwork (2000) and Bovens's (2005) Public accountability questionnaires were used for data collection. Data were analyzed using SPSS24 and Amos22 statistical softwares.

  Findings

  Professional ethics had a direct and significant effect on teamwork (0.62) and staff accountability (0.58). The direct effect of teamwork on staff accountability was significant (0.43). Also, mediathing role of teamwork in the impact of professional ethics on accountability (0.26) was confirmed. Among the components of professional ethics, empathy (0.95) had the highest and respect for others (0.43) had the lowest factor load. Among the components of teamwork, commitment (0.85) had the highest and the constructive approach (0.49) had the lowest factor load. Among the dimensions of accountability, the dimension of professional accountability (0.90) had the highest and the dimension of legal accountability (0.57) had the lowest factor load.

  Conclusion

  According to the findings, staff training for professional ethics and teamwork skills can provide the ground for unity and teamwork that results in increased organizational accountability.

  Keywords: Professional Ethics, Organizational Accountability, Team Work, University of Medical Sciences
 • Mohsen Ayati*, Sima Ghorani Sirjani, Meysam Gholampour* Pages 47-61
  Background and Aim

  Given the effects of this course on human personality, paying attention to the moral education of elementary students is of particular importance. The purpose of this study was to explain the elements of moral education curriculum for elementary students based on the principles of humanistic psychology.

  Materials and Methods

  In this qualitative study of the type of speculative, documents analysis used to collect data. The theories of humanistic psychology (third wave) were studied and its implications for the elements of curriculum were extracted from the viewpoint of Miller and then analyzed in inductive and reflective manner.

  Findings

  The implications for each element of the curriculum emerged as followings. The purposes must be clear, individual, uplifting, engaging and worthy. Active student should be self-motivate, interactive and believed in the supervision of the supernatural power (The God) over actions. The teacher should be a role model, supporter, empower to communicate with the learners and facilitator. The teaching-learning method must be various, indirect, active and problem-oriented. Learning environment should be friendly and encourages democratic and moral character and tailored according to the interests and growth level of learners. The evaluation must be based on performance measurement methods with emphasis on qualitative data, comprehensiveness and continuity and Person-centered approaches.

  Conclusion

  The findings show all elements are interacting with each other. Thus, it is recommended to pay attention to the individual dimensions of the learners, the inclusiveness of them, effective communication and using active and indirect methods in the teaching-learning process.

  Keywords: Moral Education, Curriculum, Elementary School, Humanistic Psychology
 • Nasroallah Ghashghaeizadeh Pages 63-71
  Background and Aim

  Quality of life is a multidimensional subjective concept that has been of interest to humanities researchers in recent years. The purpose of this study was to determine the relationship between Islamic work ethic and spiritual intelligence with quality of work life among faculty members of Islamic Azad University, Behbahan branch.

  Materials and Methods

  This was a descriptive- correlational study. The statistical population consisted of all of the full-time faculty members, in the second semester of the Academic year 12017-18. Data were collected using Walton’s Quality of Work Life, Ali’s Islamic Work Ethics, and Sohrabi and Naseri’s Spiritual Intelligence Questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation and regression tests by SPSS 22 software.

  Findings

  There was a significant positive relationship between Islamic work ethics and spiritual intelligence (dimensions of transcendent self-awareness, patience, forgiveness) and quality of work life (p <0.05). Regression test showed that Islamic work ethic with beta coefficient of 0.40, self-knowledge with beta coefficient of 0.33 and patience with beta coefficient of 0.17, were able to predict the teachers' quality of work life, respectively. Research variables accounted for 50% of the changes in the quality of working life.

  Conclusion

  According to the findings, it is recommended that the authorities promote the quality of work life by establishing an ethical atmosphere and encouraging staff to carry out activities based on Islamic teachings as well as aligning values with the organizational mission of the university, provide the ground for enhancing the work life quality of the faculty members.

  Keywords: Quality of Work Life, Spiritual Intelligence, Islamic Work Ethic
 • Khalil Zandi, Mohammad Fatahi, Fatemeh Faghirnezhad*, Fakhr Al, Sadat Nasiri Pages 73-83
  Background and Aim

  Considering the relationship between leadership behaviors and organizational citizenship behaviors in previous researchs, this study aimed to determine the relationship between transformational leadership with organizational citizenship behaviors with mediating role of ethical climate and job attitudes.

  Materials and Methods

  This was a descriptive-correlational study. The study population consisted of 192 elementary school teachers of Sanandaj city in the academic year 2018-19. Sample size was estimated using Morgan table and available sampling method was used. Bass & Avolio’s Transformational leadership (1997), Victor & Cullen’s Ethical climate (1998), Ackfelt & Coote’s Job attitudes (2005) and Organ’s Organizational citizenship behavior (1988) questionnaires were used to collect data. To analyze the data correlation test and Structural equation modeling was used.

  Findings

  There was a significant correlation between the research variables (p<0.01). The effect of transformational leadership on positive ethical climate (β=0.63 , t=4.70), and job attitudes (β=0.48 , t=3.74) was significant. Also, the effect of ethical climate on job attitudes (β=0.65 , t=3.34) and organizational citizenship behaviors (β=0.85 , t=3.28) and effect of job attitudes on organizational citizenship behaviors was approved (β=0.44 , t=3.49). Overall, the model was well-fitted (X2/df=2.21).

  Conclusion

  Based on the findings, positive ethical climate and job attitudes play mediating role in the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behaviors. Therefore, efforts to improve ethical climate and teachers' professional attitudes of the schools are recommended.

  Keywords: Transformational Leadership, Ethical Climate, Job Attitudes, Citizenship Behavior, ElementarySchool
 • Masomeh Kashefi, Hajieh Rajabi Farjad*, Sedigheh Tootian Isfahani Pages 85-96
  Background and Aim

  Organizational managers are seeking strategies for innovative behaviors and enhancing job independence. The purpose of this study was to determine the impact of ethical leadership on innovative behaviors with mediating role of the job independence.

  Materials and Methods

  This was a descriptive-correlational study based on structural equation modeling performed on 177 experts of Alborz Electricity Distribution Company. Sampling was done by simple random method. The Brown et al’s ethical leadership (2005), Janssen et al’s innovative behaviors (2000) and De Jong and Hartog’s job independence questionnaires were used for data collection. Data analysis was done by Spearman correlation test and structural equation modeling using Smart PLS2 and SPSS 23 soft wares.

  Findings

  There was a significant correlation between ethical leadership, innovative behaviors and job independence (P=0.01). The direct effect of ethical leadership on innovative behavior (β=0.27 , t=2.47) and job independence (β=0.915 , t=18.91), and the effect of job independence on innovative behavior (β=0.65 , t=7.40) was also significant. The indirect effect of ethical leadership on innovative behavior with mediating role of job independence was significant using the Sobel test (β=0.22 , t=2.73).

  Conclusion

  Applying ethical leadership style can pave the way for job independence and increase innovative behaviors. Therefore, in order to enhance the level of employees' job independence, it is recommended that managers adhere to moral norms such as honesty, fairness, commitment and responsibility in interacting with the employees.

  Keywords: Ethical Leadership, Innovative Behavior, Job Independence, Fairness, Responsibility
 • Mohammad Mehdi Jahanparvar, Mehrnaz Behroozi*, Ali Bigdeli Pages 97-115
  Background and Aim

  The lifestyle represents the culture and civilication of a community and adheres to moral and social norms, which is a guarantor of a system based on public cohesion and social solidarity. This study aimed at studying and analyzing the life style of ancient Iranian societies and identifying its weaknesses and strengths.

  Materials and Methods

  In this analytical study, using the documents, the life style of the ancient Iranian societies including the kingdom of the Medes, Achaemenids, Ashkanians, and Sassanids was studied and analyzed from the objective and subjective aspects.

  Findings

  The lifestyle in urban societies of ancient Iran, was rooted in their worldview, and although religious teachings were based on moral standards and human dignity and adherence to rituals included a part of the life of the peoples of that time, but the rules of civil law and the manner of execution of them have been accompanied by shortcomings and social inequalities. Despite the development of lifestyle in ancient Iranian societies, there were no equal opportunities for all groups and segments of the society in terms of exploiting existing capacities. At that time, it was believed that goods belong to the kings, and the superior classes are mentally and intellectually better and other people are obliged to follow them. Conclusion According to the conditions of the ecosystem, a kind of alignment has been created in the life style of Iranians according to the environmental factors that these experiences can be used in the current social conditions.Background and Aim The lifestyle represents the culture and civilication of a community and adheres to moral and social norms, which is a guarantor of a system based on public cohesion and social solidarity. This study aimed at studying and analyzing the life style of ancient Iranian societies and identifying its weaknesses and strengths. Materials and Methods In this analytical study, using the documents, the life style of the ancient Iranian societies including the kingdom of the Medes, Achaemenids, Ashkanians, and Sassanids was studied and analyzed from the objective and subjective aspects. Findings The lifestyle in urban societies of ancient Iran, was rooted in their worldview, and although religious teachings were based on moral standards and human dignity and adherence to rituals included a part of the life of the peoples of that time, but the rules of civil law and the manner of execution of them have been accompanied by shortcomings and social inequalities. Despite the development of lifestyle in ancient Iranian societies, there were no equal opportunities for all groups and segments of the society in terms of exploiting existing capacities. At that time, it was believed that goods belong to the kings, and the superior classes are mentally and intellectually better and other people are obliged to follow them. Conclusion According to the conditions of the ecosystem, a kind of alignment has been created in the life style of Iranians according to the environmental factors that these experiences can be used in the current social conditions.

  Keywords: Lifestyle, Urban Life, Pre-Islamic, Social Structure, Moral Standards, Iran