بررسی رابطه جرم و گردشگری در استان های ایران رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

پیام:
چکیده:

پیدایش جرم از مهم ترین چالش های جوامع امروزی و پدیده ای است که جوامع را آسیب پذیر و آشفته کرده است .جرم با تضعیف شاخص آهنگ توسعه را ،اقتصاد و حاکمیت مردمی ، های سرمایه های اجتماعی و انسانی کند و تهدید بزرگی علیه امنیت مناطق است و از این طریق کاهش ورود گردشگران را در پی دارد . گردشگری نیز علی ایجاد اشتغال و شناساندن فرهنگ به بیگانگان ، رغم نکات مثبتی که ازلحاظازدیاد درآمد و نظایر آن مشکلاتی دارد که ازجمله آن میتوان به تهدید ، ها دارد، مثل هر پدیده دیگری ارزش های اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع گردشگرپذیر اشاره کرد .موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب و هماهنگ عوامل متعددی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند که از مهم ترین آن ، ها با توجه به اهمیت موضوع جرم و گردشگری و ، امنیت گردشگران در مقاصد گردشگری است .در این مطالعه تقابل دوسویه این دو متغیر با یکدیگر؛ در دو مدل جداگانه با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم 13 برای بازه زمانی ،(GMM) یافته 13 تا 84 داده های استان ، 95 های کشور ارزیابی شد . ابتدا با استفاده از روش تحلیل مولفه (متغیر میزان جرایم را از ترکیب شاخص PCA) های اصلی های نه گانه سرقت به دست آورده و سپس مدل پژوهش برآورد شد .بر این اساس نتایج مدل اول بیانگر تاثیر مثبت گردشگری بر میزان جرم در استان های کشور است و نتایج مدل دوم نشان می دهد که هرچه میزان جرائم افزایش گردشگری کاهش ، یافته یافته است .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053132 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!