تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر امیدواری، نگرش های ناکارآمد و فرانگرانی در زنان نابارور

پیام:
چکیده:
مقدمه

ناباروری پیامدهای منفی بسیاری از جمله کاهش امیدواری و افزایش نگرش های ناکارآمد و فرانگرانی را به همراه دارد. یکی از روش های بهبود حالات روانشناختی، روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی است. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر امیدواری، نگرش های ناکارآمد و فرانگرانی در زنان نابارور بود.

روش کار

مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک های ناباروری شهر تهران در سال 1397 بودند. نمونه پژوهش 30 نفر بود که با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای با روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های امیدواری، نگرش های ناکارآمد و فرانگرانی بودند. داده ها با آزمون های من- ویتنی، تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS-18تحلیل شدند.

یافته ها

 یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر امیدواری، نگرش های ناکارآمد و فرانگرانی در زنان نابارور تفاوت معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزایش امیدواری (001/0P<، 089/126F=) و کاهش نگرش های ناکارآمد (001/0P<، 596/68F=) و فرانگرانی (001/0P<، 190/143F=) در زنان نابارور شد.

نتیجه گیری

بر اساس یافته ها، توصیه می گردد که از روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای بهبود ویژگی های مرتبط با سلامت زنان نابارور از جمله افزایش امیدواری و کاهش نگرش های ناکارآمد و فرانگرانی استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2054538 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.