اعتماد، قطعیت، و تبلیغات کلامی مثبت بر قصد ، تاثیر رضایت مشتری خرید با تاکید بر شبکه های اجتماعی

پیام:
چکیده:

اعتماد، قطعیت، و تبلیغات کلامی مثبت بر قصد خرید مجدد با تاکید بر ، در این مقاله به بررسی تاثیر رضایت مشتری رسانه های اجتماعی پرداخته شده است .تحقیق حاضرازلحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت جزء پژوهشهای توصیفی با روش پیمایشی میباشد. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بوده است. باتوجه به نامحدود بودن مشتریان، جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران نفر از مشتریان به روش تصادفی در دسترس 022 نفر تخمین زده شد. پرسشنامه به 095استفاده شده است. حجم نمونه پرسشنامه سالم جهت تحلیل داده ها جمعآوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرمافزار 092 توزیع گردید و در نهایت اعتماد، قطعیت، و تبلیغات کلامی مثبت بر قصد ، اسمارت پیالاس انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که رضایت مشتری خرید مجدد تاثیر دارد. نتایج تحقیق میتواند برای فروشگاه های آنلاین و سایر شرکتهایی که خرید آنلاین دارند، جهت افزایش قصد خرید مشتریان مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2056765 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.