عوامل موثر بر رویکرد بهبود مدیریت کیفیت آموزشی در آموزش علوم پزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با رشد سریع علوم بهداشتی و پزشکی به کارگیری روش های دستیابی به اهداف یک ضرورت مسلم عصر حاضر می باشد. مدیریت کیفیت آموزشی یک رویکرد کارآمد در بهره وری سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی است. بنابراین هدف مطالعه، بررسی عوامل موثر بر رویکرد بهبود مدیریت کیفیت آموزشی در آموزش علوم پزشکی است.
در این مطالعه مروری، از مقاله های فارسی و انگلیسی موجود در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, ProQuest Elsevier, Pubmed, ISI ,Iran Medex, Scopus  در محدوده سال های 2018-1990 استفاده شد. جستجوی مقاله ها با استفاده از کلیدواژه های جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی براساس کلیدواژه های؛ کیفیت آموزشی، مدیریت کیفیت آموزشی و معادل انگلیسی آن ها؛ Organizational Excellence, Innovative, Medical Education Organizational Excellence انجام گردید. در نتیجه جستجو، تعداد 156 مقاله به دست آمد و از بین 121 مقاله پس از غربالگری عنوان و چکیده، 45 مقاله پس از مطالعه چکیده و 47 مقاله پس از بررسی متن کامل مقالات کنار گذاشته شدند و در نهایت 29 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته شد.
یافته های استخراج شده از مطالعات نشان داد که عوامل مختلف و متنوع مانند عوامل محیطی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و... بر کیفیت آموزشی اثرگذار می باشد که نشان می دهد برای کنترل عوامل بایستی از مدیریت صحیح بهره  برد و توانمندی مدیران در دستیابی به اهداف دانشگاهی و مدیریت بهینه یک ضرورت مسلم می باشد.
بنابراین  به کارگیری مدیران آگاه و توانمند جهت کنترل عوامل موثر و هدایت علل در راستای اهداف غایی سازمانی مناسب می باشد زیرا به علت تنوع عوامل اثرگذار بر کیفیت آموزشی بدون هدایت و کنترل علل نمی توان به ارتقاء دست یافت و سازمانی های حیاتی همانند دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به سایر سازمان ها به علت ماموریت و رسالت مهم خود در برابر سلامت جامعه نیازمند مدیریت کارآمد آموزشی می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2057522 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!