تاثیر یک جلسه ورزش درمانده ساز بر هورمون هپسیدین، فریتین، آهن و هموگلوبین دختران ورزشکار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ورزشکاران دختر در معرض خطر کمبود آهن هستند. هپسیدین یک تنظیم کننده مهم در هموستاز آهن کل بدن است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر یک جلسه تمرین درمانده ساز بر هورمون هپسیدین، آهن، فریتین و هموگلوبین دختران ورزشکار بود.

مواد و روش ها

تعداد 30 دختر ورزشکار رشته دوومیدانی شهرستان شیراز به روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفر تجربی و کنترل تقسیم شدند. نمونه های خونی آزمودنی های تحقیق پس از 12 ساعت ناشتا، دو ساعت قبل از تمرین قبل، بلافاصله، 3 و 24 ساعت بعد از یک فعالیت ورزشی درمانده ساز شامل 6 تکرار 3 دقیقه ای بر روی تردمیل گرفته شد و با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر به صورت ترکیبی تجزیه وتحلیل شد.

نتایج

نتایج نشان داد که در گروه تجربی هورمون هپسیدین پس از فعالیت افزایش معناداری یافت (001/0=P) و بیشترین مقادیر آن نیز در 3 ساعت پس از فعالیت مشاهده شد (004/0=P). آهن (001/0=P)، فریتین (001/0=P) و هموگلوبین (001/0=P) نیز پس از فعالیت افزایش معنی دار یافتند، اما مقادیر هموگلوبین 3 ساعت پس از ورزش به مقادیر کمتر از پیش آزمون کاهش یافت (01/0=P).

نتیجه گیری

درمجموع نتایج نشان داد که یک جلسه تمرین درمانده ساز می تواند تا 3 ساعت پس از تمرین باعث افزایش هورمون هپسیدین و از این طریق جذب و حفظ ذخایر آهن گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1585 -1595
لینک کوتاه:
magiran.com/p2059000 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.