کارایی قارچ کش سیازوفامید (SC 10%) درکنترل بیماری سفیدک داخلی خیار گلخانه ای، Pseudoperonospora cubensis

پیام:
چکیده:
کارایی قارچ کش سیازوفامید (رانمن® SC 10%) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار در استان های یزد، تهران (ورامین) و جنوب استان کرمان (جیرفت) ارزیابی شد. برای این منظور، قارچ کش مذکور با سه غلظت 1، 25/1 و 5/1 در هزار با چند قارچ کش مقایسه ای شامل سیازوفامید (رانمن® SC 40%) با غلظت 4/0 در هزار، هیدروکلرید + فلوپیکولید (اینفینیتو®SC 75.68%) با غلظت 2 در هزار و اکسی کلرورمس (میشوکاپ® WP 35%) با غلظت 2 در هزار و شاهد بدون استفاده از قارچ کش در قالب طرح بلوک های کامل  تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه مورد آزمایش قرار گرفت. برای ارزیابی کارایی قارچ کش ها، شاخص شدت بیماری بر اساس روش توماس و همکاران محاسبه و تجزیه آماری داده ها با نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. در یزد بیشترین کنترل بیماری به میزان 4/87% در تیمار رانمن 10% با رقت  5/1 درهزار در مقایسه با  رانمن 40% (3/87%)، اینفینیتو (8/88%) و میشوکاپ (53/62%) مشاهده شد و در ورامین تیمار قارچ کش رانمن 10% با رقت 5/1 درهزار منجر به کنترل 9/82% بیماری در مقایسه با 8/71%، 8/71% و 58% کنترل بیماری توسط قارچ کش های اینفینیتو، رانمن 40% و میشوکاپ به ترتیب شد.  در منطقه جیرفت، بین کارایی قارچ کش ها در کنترل بیماری اختلاف آماری مشاهده نشد و میزان کنترل بیماری از 04/53 تا 64/62%  برآورد شد. این بررسی نشان داد که قارچ کش رانمن 10% SC با رقت 5/1 در هزار کارایی مناسبی در کنترل بیماری دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061170 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.