ارزیابی برخی عوامل موثر بر زمین خوردن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو متعاقب تمرین تایچی و مکمل گلوکوزامین

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه

 آرتروز زانو از شایع ترین مشکلات اسکلتی عضلانی سالمندان است که به کاهش تعادل و افزایش میزان زمین خوردن منجر می شود.

هدف

 این مطالعه با هدف ارزیابی برخی عوامل آمادگی جسمانی موثر بر زمین خوردن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو متعاقب تمرین تایچی و مصرف مکمل گلوکوزامین سولفات انجام شد.

مواد و روش ها

 در این مطالعه نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون پس آزمون 90 زن سالمند مبتلا به آرتروز زانو که آرتروز آن ها با مقیاس کلگرن و لارنس همگن سازی شده بود، به صورت تصادفی در مهر 1395 از شهر قزوین انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت سه ماه، هفته ای سه جلسه تمرین تایچی انجام دادند، گروه مکمل به مدت سه ماه هفته ای سه مرتبه مکمل گلوکوزامین سولفات را با تجویز پزشک مصرف کردند و گروه شاهد هیچ مداخله ای دریافت نکردند. از آزمون آماری تی زوجی و تحلیل واریانس برای بررسی اختلاف بین گروه ها استفاده شد.

یافته ها

 آزمون تی زوجی نشان داد تنها تمرین تایچی بهبود معنی داری در تعادل پویا، قدرت اندام تحتانی و انعطاف پذیری قبل و بعد از مداخله ایجاد کرد (P=0/001). در بررسی تفاوت های بین سه گروه با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی توکی، تنها تفاوت بین گروه تمرین و شاهد در متغیرهای تعادل پویا (P=0/001 و F=12/19)، قدرت اندام تحتانی (P=0/006 و F=5/65) و انعطاف پذیری (P=0/04 و F=3/45) از لحاظ آماری معنی دار بود.

نتیجه گیری

 تمرینات تایچی موجب بهبود معنی دار تعادل، قدرت اندام تحتانی و انعطاف پذیری در سالمندان مبتلا به آرتروز زانو می شود و بین دو متغیر تمرین و مکمل، تمرین متغیر اثرگذارتری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
308 -319
لینک کوتاه:
magiran.com/p2061977 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!