تاثیر درمان گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران مبتلا به MSاستان تهران

پیام:
چکیده:

بیماری مولتی اسکلوروریس MS یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر و ناتوانی در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه است؛ بنابراین تعیین تاثیر روش‌های درمانی که بتواند بر کاهش مشکلات روان‌شناختی این بیماران بیانجامد از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس هدف این مطالعه تعیین اثربخشی درمان گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران مبتلا به MS بوده است. این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری آن را همه بیماران مبتلا به MS مراجعه‌کننده به انجمن MS استان تهران در سال 1396 تشکیل داده‌اند که از میان آنان 30 نفر به‌صورت داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این پژوهش از پرسشنامه کنترل عواطف ویلیامز و همکاران، (1997) و پرسشنامه امید به زندگی میلر (1988) استفاده شده است. نتایج نشان داد واقعیت درمانی بر پایه تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران موثر بوده است (01/0˂P). واقعیت‌درمانی زمینه‌ساز بهبود وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به MS است و با نزدیک نمودن دنیای کیفی به دنیای واقعی بیماران در کنترل عواطف و افزایش امید به زندگی آنان اثرگذار باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2062042 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!