بررسی پیامد رفرکتیو جراحی کاتاراکت در چشم دوم با تنظیم نسبی قدرت لنز داخل چشمی در چشم اول

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

 مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج رفرکتیو جراحی کاتاراکت در بیمارانی که به طور متوالی تحت عمل جراحی دو چشم قرار می گیرند، انجام شد. به نظر می رسد در صورت وجود رفرکشن قبل از عمل و با مد نظر قرار دادن رفرکشن نهایی چشم اول می توان با تعدیل شماره لنز چشم دوم در راستای اصلاح نتیجه رفرکتیو جراحی اقدام نمود.

مواد و روش ها

 مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی همسان سازی شده می باشد. با درنظر گرفتن نتیجه نهایی رفرکشن چشم اول، تعدیل شماره لنز چشم دوم به میزان 50 درصد از عیب انکساری باقی مانده در سطح عینک صورت گرفت و شماره لنز چشم دوم تعیین گردید. در نهایت، میانگین معادل کروی (SE: Spherical Equivalent) چشم اول و دوم مشخص شد و اختلاف میانگین دو گروه با استفاده از آزمون آماری t زوجی در سطح اطمینان 95 درصد مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته ها

 در این مطالعه 470 بیمار که در طول انجام طرح و ادامه آن تحت عمل جراحی کاتاراکت دو طرفه قرار گرفته بودند، بررسی شدند. محدوده عیب انکساری بیماران در چشم اول بین 25/8- تا 50/6+ و در چشم دوم بین 75/6- تا 25/7+ بود. متوسط SE قبل و بعد از عمل در چشم اول به ترتیب برابر با 55/2 و 13/1 و در چشم دوم معادل 48/2 و 47/0 برآورد گردید. تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنادار بود (001/0P<).

نتیجه گیری

 تعدیل قدرت لنز داخل چشمی در چشم دوم به میزان 50 درصد از عیب انکساری باقی مانده در چشم اول در سطح عینک، نتایج رفرکتیو قابل قبولی را برای بیمار به همراه دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2062584 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.