بهسازی تصاویر پورتال الکترونیکی بر اساس تبدیل موجک

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

برای تحویل دقیق دوز تجویز شده به حجم هدف درمانی، به طور گسترده از تصاویر پورتال الکترونیکی استفاده می شود اما استفاده از پرتوی مگاولتاژ به کاهش کنتراست بافت ها منجر می شود، بنابراین کیفیت ضعیف ذاتی تصاویر پورتال، تفسیر آن ها را دشوار می-کند. به این منظور یک پردازش بر اساس موجک برای ارتقای کیفیت بصری این تصاویر به کار گرفته شده است.

مواد و روش بررسی

در این مطالعه تجربی، 150 تصویر پورتال لگن 30 بیمار تهیه شد. برای آماده سازی تصاویر برای اجرای الگوریتم بهسازی، پیش پردازشی از منظر کاهش نویز و تعدیل شدت روشنایی انجام شد. سپس مراحل بهبود جزئیات محلی و تیزسازی لبه های استخوانی، پس از تجزیه موجک، روی زیرباندهای تقریب و جزئیات اجرا شد. سپس با در نظر گرفتن ویژگی های تصویر پورتال به صورت الگوی غیردوره ای، زمینه غیریکنواخت و سطح بالای نویز، دو معیار کیفیت تصویر، محتوای لبه(EC) و مقیاس بهسازی(EME)، ارزیابی شدند. در نهایت آنالیز نتایج با استفاده از آزمون آماری تی زوجی(paired t-test) انجام شد.

یافته ها

مقادیر بالاتر شاخص های کیفیت تصویر(p-value<0.001)، نشان از کیفیت بهتر تصاویر پردازش یافته نسبت به تصویر اصلی دارد (ECoriginal=0.0046±0.008, ECenhanced=0.0790±0.001,and EMEoriginal=0.3950±0.180, EMEenhanced=13.875±1.227).

نتیجه گیری

 الگوریتم بهسازی تصاویر پورتال بر اساس موجک، می تواند رویکرد موثری برای آشکارسازی اطلاعات آناتومیکی این تصاویر باشد که تاثیر بسزایی در تایید درمان صحیح خواهد داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
192 -197
لینک کوتاه:
magiran.com/p2063427 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.