بروز هیپوتیروئیدیسم به دنبال رادیوتراپی سر و گردن در بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان شفا، کرمان

پیام:
چکیده:
مقدمه

هایپوتیروئیدیسم به معنی عدم تولید کافی هورمون تیروئیدی جهت فعالیت نرمال بدن می باشد. با توجه به شیوع بالای  هیپوتیروئیدیسم پس از رادیوتراپی با یا بدون جراحی و تعداد زیاد بیمارانی که در مرکز رادیوتراپی بیمارستان شفا تحت درمان قرار می گیرند، این مطالعه با هدف بررسی بروز هیپوتیروئیدیسم در بیماران مراجعه کننده به این مرکز و ایجاد انگیزه برای شناسایی آن ها انجام شد.

روش ها

 این مطالعه به صورت مقطعی 100 نفر از بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان شفا را طی سال های 1387-1393مورد بررسی قرار داد. داده ها با استفاده از آزمون تی تست در زیرگروه ها و با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

 میانگین سنی افراد شرکت کننده 29/11 ± 65/56 بود و 19 درصد مبتلا به هیپوتیروئید مشاهده شدند. بین مرحله تومور (014/0=P) و نوع درمان دریافتی (001/0>P) با بروز هیپوتیروئیدی ارتباطی معنی دار مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری

به طور کلی به نظر می رسد بروز هیپوتیروئیدی در بیماران تحت درمان با رادیوتراپی به ویژه بیمارانی که رادیوتراپی همراه با جراحی داشته اند، زیاد است. پیشنهاد می شود در سیر پیگیری بیماران مبتلا به سرطان حنجره و یا سایر نواحی سر و گردن تحت درمان با رادیوتراپی و جراحی به غربالگری آن ها از نظر ابتلا به هیپوتیروئیدی توجه ویژه بشود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
226 -233
لینک کوتاه:
magiran.com/p2065418 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.