نوآوری بازاریابی و عملکرد برند شرکت های برتر داروسازی در سال 1396: یک مطالعه توصیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

عدم توجه به نوآوری در فعالیت های بازاریابی برای کسب مزیت رقابتی، نقش مهمی در افول عملکرد بازار شرکت های دارویی دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه نوآوری بازاریابی و رشد یا افول عملکرد بازار برندهای دارویی است.

مواد و روش ها

 در این مطالعه توصیفی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی 15 شرکت برتر داروسازی در سال 1396 بود. با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس در نهایت تعداد 72 پرسش نامه قابل تحلیل به دست آمد. برای بررسی رابطه مورد بررسی از روش مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شده است.

یافته ها

 مهم ترین یافته های تحقیق حاکی از تایید رابطه مثبت و معنی دار نوآوری بازاریابی و عملکرد بازار شرکت های داروسازی است (768/14=t،840/0=β). به عبارتی، داده ها نشان داد که کاهش نوآوری در بازاریابی در نهایت می تواند منجر به افول برندهای شرکت های داروسازی و کاهش عملکرد آن ها در بازار شود. شاخص نیکویی برازش برابر با 74/0 بیانگر مطلوب بودن رابطه است و ضریب تعیین با مقدار قابل توجه 705/0 نشان می دهد که 5/70 درصد تغییرات متغیر عملکرد بازار توسط نوآوری بازاریابی تبیین می شود.

نتیجه گیری

 به نظر می رسد نوآوری بازاریابی بر افزایش عملکرد برندهای دارویی موثر است. بنابراین به مدیران شرکت های دارویی پیشنهاد می گردد که رویکردی نوآورانه در تدوین و اجرای عناصر بازاریابی به منظور رشد عملکرد برندهای دارویی و جلوگیری از افول آن ها را در دستور کار قرار دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
909 -920
لینک کوتاه:
magiran.com/p2066319 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.