رابطه بین ابعاد ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروی انتظامی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ماهیت شغل پلیس به گونه ای است که کارکنان آن در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی هستند و در این بین ویژگی های شغلی نقشی کلیدی را ایفا می کنند. بدین منظور هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان است.

روش شناسی

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان نیروی انتظامی استان خراسان شمالی است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 232 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تعیین شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل داده های گردآوری شده نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد.

یافته ها

یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرصت های رشد، چالش برانگیز بودن کار و استقلال کاری با فرسودگی شغلی رابطه ای معکوس و جنبه های فیزیکی کار رابطه ای مستقیم با فرسودگی شغلی کارکنان دارد. همچنین فرسودگی شغلی به میزان بسیار بالایی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان و بازنشستگی زودتر از موعد آن ها تاثیرگذار است.

نتیجه گیری

سازمان ها برای کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان و بازنشستگی زودتر از موعد آنان می بایست گام هایی در راستای کاهش فرسودگی شغلی کارکنان خود بردارند که یکی از راهکارهای آن، تعریف مناسب ویژگی های شغلی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2067502 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.