طراحی سیستم خبره فازی انتخاب مدیران شایسته دانشگاه علوم انتظامی امین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

موفقیت سازمان های بزرگ مرهون صلاحیت و شایستگی مدیران آن است. هرچه سازمان از نظر مدیریت نیرومندتر باشد، به همان میزان، در رسیدن به اهداف توفیق خواهد داشت. دانشگاه علوم انتظامی امین نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف این پژوهش، ارائه سیستمی خبره برای انتخاب مدیران شایسته دانشگاه مذکور است.

روش شناسی

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها نیز پیمایشی با ابزار پرسش نامه پژوهش گرساخته است. جامعه آماری، خبرگان دانشگاه علوم انتظامی امین شامل افسران ارشد معاونت بازرسی و نیروی انسانی دانشگاه به تعداد 21 نفر بود که به صورت تمام شمار مورد نظر قرار گرفته شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه پژوهش گرساخته، برابر با 910/0 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی بالایی هستند. سیستم خبره نیز بر اساس استنناج فازی بنا نهاده شد.

یافته ها

مولفه های مدل مدیران شایسته عبارتند از ویژگی های ارزشی، شخصیتی، رفتاری، مدیریتی، انضباط و رعایت مقررات، التزام به اهداف دانشگاه و آمادگی جسمانی. هم چنین به کارگیری روش دلفی منتج به شناسایی 40 شاخص شد. قواعد فازی سیستم توسط استلزامی تاکاگی، کانگ، سوگینو طراحی شده و نهایتا با در نظر گرفتن اوزان محاسبه شده نمره نهایی کارکنان محاسبه می شود.

نتیجه گیری

نوآوری های صورت گرفته در ترکیب مولفه های هفت گانه در سیستم خبره فازی، اعمال تغییر در استلزام و محاسبه و اعمال ضرایب برای مولفه ها و شاخص ها، ما را به این نتیجه رساند که سیستم خبره طراحی شده را می توان برای استفاده مسئولان دانشگاه در خصوص وضعیت عملکردی مدیران، مقایسه عملکرد کارکنان نامزد تصدی سمت مدیریتی، آگاهی مدیران از نقاط ضعف خود و رفع آن ها به کار برد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2067505 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.