بکارگیری مدل رگرسیون لجستیک دو متغیره در تعیین عوامل مرتبط با ابتلا به دیابت و فشار خون بالا در افراد 65-35 ساله شهر مشهد

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از مهم ترین دلایل مرگ و میر در جهان، بیماری های قلبی- عروقی هستند که در میان عوامل ایجاد کننده این بیماری ها، فشار خون و دیابت اهمیت بیشتری دارند. با توجه به همبستگی بالای این دو بیماری می توان عوامل مرتبط با ابتلای همزمان به آن ها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک دو متغیره در راستای تعیین عوامل مرتبط با ابتلا به دیابت و فشار خون بالا در افراد 65-35 ساله شهر مشهد انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه مقطعی- تحلیلی حاضر در ارتباط با فاز مقطعی داده های مطالعه مشهد انجام شد. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارت بودند از: اطلاعات جمعیت شناختی، اشتغال، استعمال دخانیات، شاخص توده بدنی، میزان فعالیت فیزیکی، اضطراب، افسردگی، کلسترول، تری گلیسیرید و شاخص نسبت دور کمر به باسن. باید خاطرنشان ساخت که متغیرهای دیابت و پرفشاری خون به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل ها داده ها نیز با استفاده از نرم افزار R3.4.4 در سطح معنا داری (05/0P<) صورت گرفت.

یافته ها

براساس نتایج، ارتباط میان سن، سطح تحصیلات، شاخص توده بدنی، شاخص نسبت دور کمر به باسن، اضطراب، افسردگی، کلسترول و تری گلیسیرید با ابتلا به دیابت معنا دار بود (05/0P<). در ارتباط با فشار خون بالا نیز ارتباط سن، جنسیت، وضعیت اشتغال، شاخص توده بدنی، شاخص نسبت دور کمر به باسن، اضطراب، کلسترول و تری گلیسیرید معنا دار بود (05/0P<).

نتیجه گیری

بر مبنای نتایج، استفاده از مدل دو متغیره به جای مدل های یک متغیره در شرایط وجود همبستگی به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر پیشنهاد می شود. با توجه به اینکه بخش عمده ای از عوامل مرتبط، متغیرهای قابل کنترل مربوط به سبک زندگی بودند، بهتر است اقدامات در حوزه آموزش عمومی و پیشگیری در جهت ارتقای شیوه زندگی سالم در سطح جامعه معطوف گردند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2067655 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.