نگرش دختران مجرد به ازدواج و ارتباط آن با مصرف محصولات فرهنگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پیام:
چکیده:
مصرف فرهنگی یکی از شیوه های رایج برای هویت یابی به ویژه در دوران معاصر است که می تواند بر انتخاب هایی که با هویت افراد در ارتباط است از جمله ازدواج تاثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دختران مجرد به ازدواج و ارتباط آن با میزان مصرف محصولات فرهنگی آنها در بین شاغلین دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است. با استفاده از چارچوب نظری تحقیق، محصولات فرهنگی با پنج مولفه 1-فعالیت های فرهنگی، 2-مطالعه کتاب، روزنامه و مجلات، 3-استفاده از برنامه های ماهواره، 4-استفاده از اینترنت و 5-استفاده از برنامه های رسانه های داخلی (تلویزیون، رادیو و سینما) که به نظر می رسید بر متغیر وابسته تحقیق (نگرش به ازدواج) اثرگذار باشند، از طریق پرسشنامه ای با 14 گویه و با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شده است. برای عملیاتی کردن آن از پاسخگویان خواسته شده میزان مصرف فرهنگی خود را بر طبق شش گزینه، از طیف (اصلا تا بسیار زیاد) مشخص نمایند. نمرات پاسخگویان در هر مورد جمع زده شده و به عنوان میزان مصرف فرهنگی لحاظ گردیده است. جامعه آماری تحقیق، دختران مجرد شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند، حجم نمونه 345 نفر و داده ها به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد که درصد قابل توجهی از افراد نمونه تحقیق (1/39 درصد) به ازدواج نگرش منفی دارند و همه مولفه های مصرف فرهنگی بر نگرش به ازدواج اثرگذار بوده اند. میزان استفاده از اینترنت و عضویت در شبکه های مجازی نظیر تلگرام با ضریب بتای 618/0- مهمترین متغیر مصرف فرهنگی اثرگذار بر نگرش دختران به ازدواج بوده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
389 -400
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068943 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!