بررسی نگرش گردشگران نسبت به غذاهای محلی-بومی در مازندران

نویسنده:
پیام:
چکیده:

گردشگری امروزه یکی از محورهای اصلی حوزه های اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی است و توجه به آن یک ضرورت اصلی است.این پدیده دارای ابعاد مختلف است.هدف این تحقیق بررسی یکی از ابعاد گردشگری یعنی گردشگری غذا است. البته این بعد دارای مسایل متنوعی بوده و سعی این نگارش آن است تا نگرش گردشگران را نسبت به غذای محلی در استان مازندران مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق با رویکرد کمی به روش پیمایشی نفر از گردشگرانی است که در رستورانهای محلی انتخاب شدند. برای 105 انجام گرفته. جامعه آماری شامل بررسی نگرش گردشگران نسبت به غذای محلی ، ترکیبی از پرسشنامه های محقق ساخته و پرسشنامه استانداردشدهاستفادهشده است. برای تنظیم پرسش نامه از فاکتورهای کیم و اسکارل استفاده شده است. یافته ها روان شناختی و توجه ، حاکی از آن است که نگرش گردشگران نسبت به غذای محلی تحت تاثیر عوامل انگیزشی گردشگران به عامل ارزش به اجتماع بومی بوده است. با توجه به پتانسیلی که استان مازندارن در خصوص غذاهای محلی دارد و اهمیتی که گردشگران به غذای محلی میدهند، توجه به گردشگری غذای محلی بسیار مهم و ضروری است. این مطالعه نشان داد غذای محلی میتواند نقش عمدهای در گرایش گردشگران به سفر داشته باشد و برای اقتصاد محلی و حفظ فرهنگی محلی بسیار کارامد باشد .گردشگران غذا را به عنوان فاکتور اصلی سفر میدانستند و ابراز کردند که تجربه غذای محلی نوعی ار فعالیت آنها در ورود به فرهنگ محلی-بومی است. در واقع با بکار گیری غذا میتوان موجب ارتقای گردشگری در بعد غذا شده و نوعی از گردشگری هدفدار را توسعه بخشید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068953 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.