بررسی استقرار استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

ایمنی بیمار یک چالش جدی جهانی و یک بعد بسیار مهم از کیفیت مراقبت بهداشتی است. مراقبت و خدمات غیر ایمن علاوه بر تحمیل رنج بر انسان ها، هزینه های اقتصادی سنگینی را نیز به بار می آورد. این مطالعه باهدف تعیین استقرار استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار در مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شده است.

مواد و روش کار

این پژوهش یک مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی-تحلیلی است که در سال 1397 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شد. داده های موردنیاز توسط چک لیست استانداردهای زیربنایی که توسط سازمان جهانی سلامت برای ارزیابی وضعیت ایمنی بیمار در بیمارستان ها مورداستفاده قرار می گیرد با استفاده از فرایند مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات در چهار بیمارستان جمع آوری گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی (آنالیز واریانس یک طرفه) با نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. درنهایت وضعیت بیمارستان برحسب سطح انطباق با استانداردهای زیربنایی ایمنی بیمار در سه سطح ضعیف (کم تر از 50 درصد) متوسط (70-50 درصد) و خوب (بالاتر از 70 درصد) طبقه بندی شد.

یافته ها

سطح انطباق با استانداردهای زیربنایی ایمنی بیمار در کل بیمارستان های موردبررسی با میانگین 3.75 ± 61.42 درصد در سطح متوسطی قرار داشت. در این میان محور حاکمیت و رهبری با میانگین سطح انطباق 2.3±66.29 درصد و با کسب بیشترین امتیاز در سطح متوسط و محور جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه با میانگین سطح انطباق 2.38± 49.17 درصد و با کسب کمترین امتیاز در سطح ضعیفی قرار داشت.

بحث و نتیجه گیری

درمجموع وضعیت کلی زیرساخت های ایمنی بیمار در بیمارستان های منتخب شهر ارومیه بر اساس چهار محور بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در سطح متوسط ارزیابی شد. با توجه به اینکه کسب صد درصد استانداردهای حیاتی در تمامی ابعاد موردبررسی برای دستیابی به حداقل سطح بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار الزامی است. لذا باید هدف گذاری های لازم در این خصوص در برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی در راستای رسیدن کامل به استانداردها در چهار محور موردبررسی، منظور گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
525 -534
لینک کوتاه:
magiran.com/p2068988 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!