ارزیابی همبستگی نتایج حاصل از آنالیزهای بافت نرم و سخت جهت تعیین تحدب صورت و زاویه ی فاسیال در مراجعه کنندگان به کلینیک های ارتودنسی شهر بندرعباس

پیام:
چکیده:
مقدمه

از آن جا که هارمونی و بالانس صورت در نتیجه ی تاثیر متقابل بافت سخت و نرم تعیین می گردد، پی بردن به رابطه ی این دو بافت در طراحی درمان، بسیار ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی زاویه ی فاسیال و زاویه ی تحدب صورت در بافت نرم و میزان ارتباط آن با بافت سخت در افراد مراجعه کننده به دانشکده ی دندان پزشکی شهر بندرعباس بود. 

مواد و روش ها

 در این مطالعه ی مقطعی، 75 فیلم لترال سفالومتری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها با دامنه ی سنی 18-25 سال، دارای دندان های دائمی (به جز مولر سوم) و بدون سابقه ی ترومای سر و صورت، سابقه ی جراحی ارتوگناتیک، سابقه ی درمان قبلی ارتودنسی و آنومالی مادرزادی بودند. مقدار زاویه های فاسیال بافت نرم و سخت، زاویه ی تحدب صورت بافت نرم و سخت، ضخامت بافت نرم چانه و ضخامت لب بالا اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 22 آنالیز شد. برای مقایسه ی بین دو گروه مرد و زن، از آزمون من ویتنی و برای بررسی همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (0/05 > p value). 

یافته ها

همبستگی بین زاویه ی فاسیال (p value > 0/05  ،r = 0/9) و زاویه ی تحدب صورتی (p value > 0/05 ، r = 0/7) در بافت نرم و سخت، معنی دار بود. میانگین ضخامت لب بالا در مردان 2/33 ± 14/58 و در زنان 1/74 ± 12/20 میلی متر بود. بین ضخامت بافت نرم چانه با جنس، ارتباط معنی دار وجود داشت (0/05 > p value). میانگین ضخامت بافت نرم چانه در مردان (2/32 ± 12/50) بیشتر از زنان (2/32 ± 10/84) می باشد. 

نتیجه گیری

با توجه به همبستگی بین زاویه ی فاسیال و زاویه ی تحدب صورتی در بافت نرم و سخت، می توان از بافت نرم برای فهم این موارد در بافت سخت استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
443 -450
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069235 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.