اثر جایگزینی آنتی بیوتیک فلاوومایسین® با عصاره شیرین بیان و نانوذرات کلوئیدی نقره از طریق تزریق داخل تخم مرغی و مصرف این ترکیبات در طی دوره پرورش بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تزریق داخل تخم مرغی و مصرف سطوح مختلف عصاره شیرین بیان و نانوذرات کلوئیدی نقره بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی در مرحله جنینی و رشد، در جایگزینی با آنتی-بیوتیک فلاوومایسین®، آزمایشی با استفاده از 800 تخم مرغ نطفه دار سویه تجاری راس 308 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار، 4 تکرار و 20 تخم مرغ در هر تکرار، انجام شد. تیمار های مرحله تزریق داخل تخم مرغ شامل عصاره شیرین بیان (صفر، 100 و 200 قسمت در میلیون)، نانو ذرات نقره (صفر، 30 و 60 قسمت در میلیون)، گروه شاهد منفی (بدون تزریق) و شاهد مثبت (تزریق 1/0میلی لیتر آب مقطر استریل) بودند.تیمارهای مرحله رشد شامل عصاره شیرین بیان (صفر، 1 و 2 گرم در کیلوگرم)، نانو ذرات نقره (صفر و 120 قسمت در میلیون)، تیمار حاوی آنتی بیوتیک فلاوومایسین® با غلظت 450 قسمت در میلیون و دو گروه شاهد از مرحله جنینی بودند. نتایج نشان دادند که تزریق 100 قسمت در میلیون عصاره شیرین بیان+60 قسمت در میلیون نانو -ذرات نقره، در مقایسه با گروه های تیمار شده با عصاره شیرین بیان و نانو ذرات نقره درصد جوجه درآوری را بطور معنی داری افزایش داد (01/0>P). وزن و طول بدن جوجه ها پس از تفریخ در تمام تیمار ها خصوصا بالاترین سطوح عصاره شیرین بیان و نانو ذرات نقره بطور معنی داری افزایش یافت (01/0>P).بالاترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار حاوی 450 قسمت در میلیون آنتی بیوتیک فلاوومایسین® و شاهد منفی (01/0>P) و پایین ترین آن در تیمار حاوی 120 قسمت در میلیون نانو ذرات نقره و تیمار حاوی 2 گرم در کیلوگرم عصاره شیرین بیان+120 قسمت در میلیون نانو ذرات نقره مشاهده شد (01/0>P). غلظت HDL در تیمار حاوی 100 قسمت در میلیون عصاره شیرین بیان افزایش یافت (05/0>P). به طور کلی، شیرین بیان و نانو ذرات کلوئیدی نقره می توانند با ارتقاء شرایط جسمانی جوجه ها، عملکرد و خصوصیات لاشه را بهبود داده و بعنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک فلاوومایسین® مطرح باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069407 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!