فهرست مطالب

علوم دامی (پژوهش و سازندگی) - پیاپی 141 (زمستان 1402)

نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
پیاپی 141 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/28
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حسن نبی پور افروزی*، مهدی بهاری، محمدرضا صادقی، مریم فرهمندپور صفحات 3-20
  در این پژوهش اثر سطوح مختلف مکمل پروبیوتیک مخمری (ساکارومایسس سرویسیه) در جیره بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در بره های پرواری آمیخته زل بررسی شد. بدین منظور از تعداد 24 راس بره نرآمیخته زل با آتابای با میانگین وزن2±26 کیلوگرم و با میانگین سن 5/5 ماه در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 6 تکرار به مدت 90 روز استفاده شد. نتایج عملکرد رشد نشان داد که تیمار 8 گرم مکمل پروبیوتیک به طور معنی داری دارای بالاترین وزن نهایی پروار، و پایین ترین ضریب تبدیل خوراک بود (05/0>P). در قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، تیمار 8 گرم مکمل پروبیوتیک دارای بالاترین قابلیت هضم پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی بود (05/0>P). در نتایج فراسنجه های خونی تفاوت معنی داری در غلظت گلوکز، کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته بالا بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت (05/0>P). نتایج صفات لاشه نشان داد که در وزن زنده، درصد ران و درصد سردست، تیمار 8 گرم مکمل پروبیوتیک به طور معنی داری دارای بالاترین مقادیر بود (05/0>P). بیشترین مقدار pH، کل اسیدهای چرب فرار، اسید استیک، اسید پروپیونیک، جمعیت کل باکتری ها و پروتوزوآ مایع شکمبه به ترتیب در تیمار 8 گرم مکمل پروبیوتیک مشاهده شد (05/0>P). تیمار 8 گرم مکمل پروبیوتیک دارای بیشترین ضخامت، ارتفاع، عرض و تراکم پرزهای شکمبه بود. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که مصرف سطح 8 گرم مکمل پروبیوتیک مخمری سبب بهبود عملکرد رشد، قطعات با ارزش لاشه، قابلیت هضم ظاهری و خصوصیات ریخت شناسی پرزهای شکمبه در بره های پرواری شد.
  کلیدواژگان: بره پرواری، پروبیوتیک مخمری، عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای
 • عیدی احمدی، ایوب عزیزی*، امیر فدایی فر، افروز شریفی صفحات 21-32
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله کاملینا (واریته بومی سهیل) بر مصرف مواد مغذی، عملکرد رشد و گوارش پذیری مواد مغذی بره های نژاد لری-بختیاری بود. از 30 راس بره نر نژاد لری-بختیاری با دامنه سنی 4 تا 5 ماهه و میانگین وزن زنده 5±5/34 کیلوگرم به مدت 56 روز برای این منظور استفاده شد. دام ها با سه جیره آزمایشی شامل سطوح صفر، 5 و 10 درصد کنجاله کاملینا که جایگزین کنجاله سویا شده بود و 10 راس بره (تکرار) در هر تیمار در قالب طرح کاملا تصادفی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که با افزایش سطح کنجاله کاملینا در جیره تا سطح 10 درصد ماده خشک جیره به جز مصرف چربی خام که به طور خطی افزایش یافت (05/0>P)، مصرف ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، NDF، ADF و انرژی قابل متابولیسم تحت تاثیر قرار نگرفت (05/0<P). همچنین، صفات مربوط به عملکرد رشد بره ها شامل وزن نهایی، کل افزایش وزن، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در طول کل دوره پروار و هر دو هفته یک بار تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت (05/0<P). جیره های آزمایشی تاثیری روی گوارش پذیری مواد مغذی شامل ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، NDF و ADF نداشتند (05/0<P). در کل، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از رقم بومی کنجاله کاملینا به جای کنجاله سویا به عنوان یک منبع پروتئینی جدید تا سطح 10 درصد ماده خشک جیره غذایی بره های پرواری قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: بره پرواری، عملکرد رشد، گوارش پذیری، مصرف خوراک
 • محمدعلی قلی زاده، هوشنگ لطف اللهیان*، حسین منصوری یاراحمدی، جعفر فخرائی، سید عبداله حسینی صفحات 33-44
  به منظور بررسی اثرات افزودنی های محرک رشد و ایمنی بر پایه گیاهان داروئی با و بدون پرو بیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های ایمنی جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل با سه نوع افزودنی (افزودنی تجاری بیوهربال، ASRI-I1 و ASRI-I2) و دو سطح پرو بیوتیک گالیپرو (صفر، 200 گرم در تن)، در 6 تیمار و 4 تکرار و 25 قطعه جوجه (مخلوط نر و ماده) در هر تکرار انجام شد. اثر محرک های ایمنی و پروبیوتیک بر وزن بدن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد ماندگاری و شاخص تولید معنی دار نبود. درصد لاشه، درصد ران، درصد سینه، درصد پشت و گردن، درصد چربی حفره بطنی تحت تاثیر محرک ایمنی و پرو بیوتیک قرار نگرفت. اثر محرک های ایمنی گیاهی و پروبیوتیک بر پاسخ به گلبول قرمز گوسفندی و ایمونوگلوبولین G و ایمونوگلوبولین M معنی دار نبود. اثر محرک های ایمنی بر درصد هتروفیل، لنفوسیت و نسبت آن ها معنی دار بود (05/0>P). در کل دوره اختلاف معنی داری در بیشتر صفات مورد بررسی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های غذائی حاوی سه نوع متفاوت محرک ایمنی مشاهده نشد، ولی از نظر عددی اختلافات جزئی در بین آن ها وجود داشت و افزودنیASRI-I1 اثرات بهتری از دیگر افزودنی ها نشان داد و استفاده از آن به همراه پروبیوتیک اثرات مفید در بهبود عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی را تقویت نمود. لذا افزودنی ASRI-I1 برای بررسی های تکمیلی و تولید نیمه صنعتی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: عملکرد، جوجه های گوشتی سیستم ایمنی، محرک های ایمنی گیاهی
 • حامد نیکوکلام میرزایی، فرهاد فرودی*، ناصر کریمی، قباد عسگری، کاظم کریمی صفحات 45-58
  تاثیر مصرف متیونین پوشش دار بر عملکرد رشد، اندازه ابعاد بدن و بازده مصرف خوراک در زمان های مختلف بعد شیرگیری با استفاده از 40 راس گوساله هلشتاین در 4 گروه آزمایشی در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با مشاهدات تکراری بررسی شد. گروه های آزمایشی شامل: 1) گوساله های شاهد که در سن 75 روزگی از شیر گرفته شدند، 2) گوساله هایی که تا 10 روز بعداز شیرگیری متیونین پوشش دار دریافت کردند، 3) گوساله هایی که تا 20 روز بعد از شیرگیری متیونین پوشش دار دریافت کردند، و 4) گوساله هایی که تا 30 روز بعد از شیرگیری متیونین پوشش دار دریافت کردند. مکمل مصرفی گوساله ها از نوع متیونین پوشش دار ساخت شرکت Adisseo و به میزان 2 گرم/روز/راس همراه جیره استفاده شد. صفات اندازه گیری شده شامل رشد (میزان وزن و افزایش وزن روزانه)، ابعاد بدن (اندازه طول بدن و اندازه قد یا ارتفاع بدن) و محاسبه بازده مصرف خوراک در مقاطع یاد شده بودند. نتایج نشان داد میانگین مصرف خوراک، پروتئین و انرژی تیمارهای سوم و چهارم در سنین 85 ، 95 و 105روزگی به ترتیب 79/9، 12/10 و 27/10 درصد بیشتر از میانگین تیمارهای اول و دوم بود (05/0P<). افزایش وزن روزانه و بازده خوراک مصرفی این تیمارها در همان مقاطع نیز به ترتیب 92/15 و 63/4 درصد بیشتر بود (05/0P<). تیمارهای مصرف کننده مکمل متیونین میانگین وزن بیشتر (16/4%) و میانگین افزایش قد بیشتری (15/8%) نسبت به شاهد داشتند (05/0P<). در کل این مکمل اثر مثبت بر میزان رشد، اندازه قد و بازده مصرف خوراک گوساله ها داشت و قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: اندازه بدن، افزایش وزن، بازده مصرف خوراک، گوساله هلشتاین
 • تقی قورچی*، عبدالحکیم توغدری، محبوبه شاهی، محمد اسدی صفحات 59-74
  به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف بوته پنبه‏دانه جایگزین کاه گندم بر عملکرد، فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک و فراسنجه های شکمبه ای میش‏های دالاق از 18 راس میش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و شش تکرار استفاده شد. سه تیمار آزمایشی در این تحقیق بترتیب صفر، 20 و 40 درصد، بکارگیری گیاه پنبه‏ در جیره و طول کل دوره آزمایشی 42 روز بود. استفاده از سطوح مختلف بوته پنبه‏ در میش ها اختلاف معنی داری در عملکرد، مصرف ماده خشک و ضریب تبدیل غذایی ایجاد نکرد. تیمارهای آزمایشی تاثیری بر pH شکمبه در سه زمان ناشتا، سه و شش ساعت بعداز خوراک ریزی وعده صبح نداشتند. غلظت آمونیاک مایع شکمبه در جیره حاوی 40 درصد بوته پنبه‏ به شکل معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). اختلاف معنی داری در جمعیت پروتوزوآ شکمبه در زمان ناشتا در بین تیمار های دریافت کننده سطوح مختلف بوته پنبه‏ در جیره وجود ندارد. اما جمعیت پروتوزوآ شکمبه در زمان های سه و شش ساعت بعداز خوراکدهی صبح در تیمار دریافت کننده 40% گیاه پنبه به شکل معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بوده-است (05/0P<). فعالیت آنزیم های کربوکسی متیل سلولاز و میکروکریستالین سلولاز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرارگرفت. بیشترین میزان فعالیت آنزیم کربوکسی متیل سلولاز و میکروکریستالین سلولاز در هرسه بخش و کل فعالیت در میش های تغذیه شده با جیره 40 درصد گیاه پنبه مشاهده گردید (05/0>P). با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان از بوته پنبه‏ تا سطح 40 درصد در جیره میش های دالاق بدون هیچ گونه تاثیرمنفی بر عملکرد دام و سلامت شکمبه استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بوته پنبه‏، آنزیمهای فیبرولتیک، پروتوزوآ، میش دالاق
 • کامبیز کامگار*، شهاب قاضی، امیرعلی صادقی، علیرضا عبدالمحمدی صفحات 75-90
  در مطالعه حاضر، اثرات عمل‏آوری بر ترکیبات ‏شیمیایی و عوامل‏ ضدتغذیه‏ای دانه کینوا با 4 تیمار:1) دانه خام، 2) دانه خیسانده‏شده در آب ºC40 با نسبت1:10 طی 24 ساعت، 3) دانه خیسانده‏شده در محلول اسیداستیک 1 درصد با نسبت 1:5 طی 24 ساعت، 4) دانه خیسانده‏شده در محلول بیکربنات ‏سدیم 1 درصد با نسبت 1:10 طی 24 ساعت در 5 تکرار و قابلیت‏ هضم ‏ایلئومی جیره در 240 قطعه بلدرچین تخم‏گذار با 6 تیمار: 1) جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا بدون دانه کینوا، 2) جیره حاوی 10 درصد دانه کینوا خام، 3) جیره حاوی10 درصد دانه کینوا خیسانده‏شده در آب ºC40، 4) جیره حاوی10 درصد دانه کینوا خیسانده‏شده در محلول اسیداستیک 1 درصد، 5) جیره حاوی10 درصد دانه کینوا خیسانده‏شده در محلول بیکربنات ‏سدیم 1 درصد، 6) جیره حاوی 10 درصد دانه کینوا خام مکمل‏ شده با 05/0 درصد مولتی‏آنزیم ‏روابیو در 5 تکرار و 8 پرنده در هرتکرار در قالب طرح کاملا تصادفی تعیین شد. خیساندن در محلول اسیداستیک، فیبرخام دانه کینوا را بطور معنی‏داری کاهش داد (05/0>p). خیساندن در محلول بیکربنات ‏سدیم، خاکستر و سدیم دانه کینوا را بطور معنی‏داری افزایش داد (05/0>p). کمترین تانن و مهارکننده‏های تریپسین در دانه‏های خیسانده‏شده در آب و کمترین ساپونین و اسیدفایتیک در دانه‏های خیسانده‏شده در محلول اسیداستیک بودند (05/0>p). عمل‏آوری و مکمل ‏آنزیمی، قابلیت ‏هضم ‏ایلئومی ماده‏خشک، پروتئین‏خام، چربی‏خام، فیبرخام، خاکستر، کلسیم و فسفر جیره را بطور معنی‏داری افزایش داد (05/0>p). خیساندن دانه کینوا در محلول اسیداستیک 1 درصد با نسبت 1:5 طی 24 ساعت بهترین روش عمل‏آوری بود.
  کلیدواژگان: بلدرچین ‏تخم‏ گذار، عمل‏ آوری، عوامل‏ ضدتغذیه‏ ای، قابلیت‏ هضم، کینوا
 • فاطمه اصغرزاده، نظر افضلی*، سید همایون فرهنگ فر، محمد امیر کریمی ترشیزی صفحات 91-104
  در این تحقیق تاثیر روی و سلنیوم سنتز شده از پروبیوتیک نانومینرال شده، بر خصوصیات عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ، وضعیت پاداکسایشی و پاسخ ایمنی مرغان تخمگذار بررسی شد. تعداد 576 قطعه مرغ تخمگذار سویه های-لاین در اوج تولید (از سن 25 تا 37 هفتگی در سه دوره چهار هفته ای) در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل 3×3 با 8 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: 1. جیره شاهد (بدون سلنیوم و روی)، 2. جیره شاهد +کیلات سلنیوم، 3. جیره شاهد + کیلات روی، 4. جیره شاهد + روی سنتز شده از پروبیوتیک، 5. جیره شاهد + سلنیوم سنتز شده از پروبیوتیک، 6. جیره شاهد + کیلات روی + کیلات سلنیوم، 7. جیره شاهد + کیلات روی + سلنیوم سنتز شده از پروبیوتیک، 8. جیره شاهد + روی سنتز شده از پروبیوتیک + کیلات سلنیوم، 9. جیره شاهد + روی سنتز شده از پروبیوتیک + سلنیوم سنتز شده از پروبیوتیک. نتایج نشان داد استفاده از روی و سلنیوم سنتز شده از پروبیوتیک موجب افزایش معنی دار درصد تولید، میانگین وزن تخم مرغ و بهبود ضریب تبدیل خوراک شد (05/0>P). غلظت سرمی کلسترول، تری گلیسرید و مالون دی آلدهید در مرغان دریافت کننده روی و سلنیوم پروبیوتیکی کاهش معنی دار و غلظت سرمی HDL و شاخص آنتی اکسیدانی کل افزایش معنی دار در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی داشت (05/0>P). در نتیجه گیری کلی می توان بیان داشت که روی و سلنیوم سنتز شده از پروبیوتیک نانومینرال شده ، عملکرد مناسبتری در مرغ های تخم گذار دارد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، سلنیوم، روی، مرغ تخمگذار، مالون دی آلدئید
 • رباب نوری، رحیمه سپهری*، بهمن فرجمند صفحات 105-116
  زهر زنبور عسل کاربرد وسیعی در زمینه پزشکی و داروسازی دارد. عوامل متعددی در میزان و ترکیبات زهر موثر است. تاکنون پژوهشی در خصوص میزان ترکیبات زهر زنبورعسل ایرانی انجام نشده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان سه ترکیب پپتیدی مهم (ملیتین، فسفولیپازA2 و آپامین) در زهر زنبورعسل ایرانی انجام شد. بدین منظور، از چهار زنبورستان مستقر در مناطق با پوشش گیاهی (غالب) مختلف استفاده شد. تیمارها عبارت بودند از پوشش گیاهی غالب آفتابگردان، گیاهان متنوع کوهپایه ای، ذرت و یونجه. پس از گذشت دو ماه از استقرار زنبورستان ها در این مناطق، عملیات زهرگیری توسط دستگاه زهرگیر استاندارد انجام شد. نمونه های حاصله جهت اندازه گیری پپتیدهای مورد نظر به آزمایشگاه ارسال و داد ه ها در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار آنالیز شد. متوسط میزان پپتیدهای ملیتین، فسفولیپاز A2 و آپامین در کل نمونه ها به ترتیب 37/8 ± 25/40 ، 77/2 ± 66/11 و 55/0 ± 31/2درصد بدست آمد. میزان ملیتین در تیمار دوم (04/52 درصد) بطور معنی داری بالاتر از سایر تیمارها بود. این تیمار بالاترین درصد فسفولیپازA2 و آپامین را نیز دارا بود ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. تفاوت سه تیمار دیگر معنی دار نبود. نوع پوشش گیاهی متنوع و خاص در این تیمار می تواند دلیل این تفاوت باشد. پژوهش حاضر اولین پژوهش در زمینه مقایسه میزان ترکیبات زهر در مناطق با پوشش گیاهی مختلف در کشور است و لازم است پژوهش-های بیشتری انجام شود. در صورت تایید، می توان مناطق کوهستانی و ییلاقی را بعنوان بهترین منطقه برای تولید زهر با کیفیت بالاتر معرفی نمود.
  کلیدواژگان: زنبور عسل ایرانی، تولید وکیفیت زهر، ملیتین، آپامین، فسفولیپازA2
 • زهرا حیدری صفر*، امیرعلی صادقی، احمد کریمی صفحات 117-132
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تفاله های محصولات باغی بعنوان یک روش غیرگرسنگی بر القاء تولک، عملکرد تولیدی، پاسخ ایمنی و فراسنجه های خونی مرغ تخمگذار با 5 گروه، 5 تکرار و 7 پرنده در هر تکرار انجام شد. جیره های آزمایشی شامل گرسنگی، تفاله سیب، تفاله هویج، تفاله گوجه فرنگی و جیره کامل حاوی روی (20 گرم در کیلوگرم) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که گروه تفاله ها کمترین میزان مصرف خوراک را در دوره تولک بری داشتند(05/0>P). گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری در کاهش وزن نداشتند.کمترین درصدتولید در دوره تولک بری در گروه روی و بیشترین درصد تولید در دوره استراحت در گروه تفاله سیب و گوجه فرنگی مشاهده شد(05/0>P). در روزهای 5 و 11 تولک بری نسبت هتروفیل به لنفوسیت درگروه تفاله ها به طور معنی داری کمتر از گروه گرسنگی بود(05/0>P). تفاله هویج و گوجه فرنگی سبب افزایش شاخص رنگ زرده شدند، اما تفاله سیب تاثیری بر خصوصیات کیفیت تخم مرغ نداشت. کمترین میزان تری گلیسرید مربوط به تفاله ها، بیشترین میزان کلسترول و مالون دی آلدئید مربوط به گروه گرسنگی و بیشترین میزان گلوکز در تفاله گوجه فرنگی مشاهده شدند که با گروه روی از نظر آماری اختلاف معنی دار داشتند(05/0>P). وزن تخمدان و لوله رحمی در گروه تفاله ها و گروه گرسنگی کمتر از گروه روی بود(05/0>P). نتایج این آزمایش نشان داد که تفاله های گوجه فرنگی و سیب می توانند بعنوان روش های غیرگرسنگی جهت القای تولک بری موفق عمل کنند و جایگزین مناسبی برای روش گرسنگی باشند.
  کلیدواژگان: القاء تولک، مرغ تخمگذار، تفاله محصولات باغی، الیاف خام
 • مهتاب عزیزی، حسین نعیمی پور*، سید همایون فرهنگ فر، مسلم باشتنی صفحات 133-142
  برای مقایسه ی شبکه عصبی مصنوعی و برخی توابع ریاضی در پیش بینی منحنی شیردهی، از تعداد 1085525 رکورد شیر روز آزمون گاوهای شیری هلشتاین زایش اول استفاده گردید که توسط مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور طی سال های 1391-1362 جمع آوری شده بود. برازش منحنی شیردهی، با استفاده از بسته نرم افزاری brnn (برای شبکه عصبی مصنوعی) و برخی توابع ریاضی با تابع nls در نرم افزار R اجرا شد. ویرایش داده ها با نرم افزار SAS انجام شد. از معیارهای اطلاعات آکائیک، اطلاعات بیزی، میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین تعدیل شده، برای ارزیابی نیکویی برازش استفاده شد. شبکه ی عصبی مصنوعی با تنظیم بیزی (brnn) و توابع ریاضی وود، ویلمینک، علی - شفر و پلوت - گوتوین در پیش بینی منحنی شیردهی برای صفات تولید شیر، درصد چربی و پروتئین شیر به کار گرفته شدند. نتایج نشان داد brnn در همه ی صفات مورد بررسی (تولید شیر، درصد چربی و پروتئین شیر) نسبت به توابع ریاضی غیرخطی، برازش بهتری از شکل منحنی استاندارد گاوهای هلشتاین ایران دارد. در بین توابع ریاضی بررسی شده، برای صفت تولید شیر، مدل ویلمینک، و برای درصد چربی شیر و درصد پروتئین شیر، مدل علی - شفر برازش بهتری داشت. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی بیزی برای توصیف منحنی شیردهی و ترکیبات شیر در گاوهای هلشتاین ایران توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تولیدشیر، شبکه عصبی مصنوعی، هلشتاین، مدل سازی
 • حمید رضا بهمنی*، امیر رشیدی، صالح صالحی، شیوا مفاخری صفحات 143-154
  به منظور بررسی خصوصیات کیفی و تاثیر آن بر ارزش اقتصادی موهر تولیدی بزهای مرخز در سامانه پرورش آن در استان کردستان، جمعا 136 نمونه از هفت گله و دو گروه بزغاله های یکساله و بزهای بالغ ماده در هفت رنگ: سفید، نباتی، کرم قهوه ای، قهوه ای روشن، قهوه ای(خرمایی)، قهوه ای تیره و سیاه، در فصل برداشت موهر تهیه گردید. صفات مورد بررسی در این پژوهش شامل: الیاف حقیقی، الیاف مدولایی، الیاف کمپ، قطر الیاف، طول دسته الیاف و ارزش اقتصادی الیاف بودند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نسخه 27 نرم افزار Spss استفاده شد. برای بررسی اثرات ثابت: گله، گروه های بز و رنگ الیاف روی متغییرهای مورد بررسی از روش مدل های خطی عمومی (GLM) نرم افزار استفاده شد. میانگین حداقل مربعات الیاف حقیقی، الیاف مدولایی، الیاف کمپ، قطر الیاف، طول دسته الیاف و قیمت هر کیلوگرم موهر تولیدی در این تحقیق به ترتیب 14/5±36/92 درصد، 81/4±84/6 درصد، 02/1±75/0 درصد، 27/5±49/32 میکرون، 27/3±3/14سانتیمتر و 452±1823308 ریال بودند. بر اساس یافته های این تحقیق، رنگ الیاف تاثیر قابل توجهی بر قیمت موهر داشت (01/0>p). میزان الیاف کمپ و مدولایی در ترکیب بیده بزهای مرخز خالص پائین بوده و اثری بر ارزش اقتصادی آن نداشت. درحالیکه، ترکیبی از رنگ های خاص و یکی از مزیت های ظرافت یا طول بلند دسته الیاف موجب می شدکه بیشترین قیمت به موهر اختصاص یابد. به همین دلیل الیاف قهوه ای خرمایی و نباتی با ارزشترین الیاف و به دنبال آنها به ترتیب طیف های مختلف قهوه ای، سفید و سیاه قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: بز مرخز، رنگ الیاف، کردستان، موهر
 • کامبیز خانی، شکوفه غضنفری*، ابوذر نجفی صفحات 155-170
  در آزمایش حاضر، اثرات اسپری غلظت های مختلف عصاره رزماری روی تخم مرغ های نطفه دار در روز اول انکوباسیون بر فراسنجه های جنینی و کیفیت جوجه ها در روز تفریخ بررسی شد. هفت تیمار آزمایشی شامل پنج تیمار از غلظت های مختلف اسید رزمارینیک شامل 5/0، 0/1، 5/1، 0/2 و 55/2 میلی گرم و دو تیمار آب مقطر و بدون اسپری در روز اول انکوباسیون با پنج تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی آزمایش شد. نتایج نشان داد وزن کیسه زرده جوجه های پس از هچ از تخم مرغ های اسپری شده با غلظت 55/2 میلی گرم در میلی لیتر اسیدرزمارینیک در مقایسه با تیمار آب مقطر کمتر بود (05/0>P). از نظر درصد جوجه درآوری و مرگ و میر جنینی بین تخم مرغ های بدون اسپری و اسپری شده با آب مقطر در مقایسه با اسپری عصاره رزماری تفاوتی وجود نداشت. استفاده از اسپری عصاره رزماری بر تخم مرغ باعث کاهش دمای سطح بدن جوجه های پس از هچ در مقایسه با تخم مرغ های بدون اسپری شد (05/0P<). طول روده جوجه های پس از هچ از تخم مرغ های اسپری شده با غلظت 5/1 میلی گرم اسید رزمارینیک در مقایسه با تخم مرغ های بدون اسپری و اسپری شده با آب مقطر بیشتر بود (05/0P<). در نهایت نتایج نشان داد که اسپری عصاره رزماری با غلظت 55/2 میلی گرم اسید رزمارینیک بر تخم مرغ ها در روز اول انکوباسیون منجر به جذب بیشتر کیسه زرده در جوجه های پس از هچ در مقایسه با تخم مرغ های اسپری شده با آب مقطر شد. همچنین، افزایش طول روده با اسپری غلظت 5/1 میلی گرم اسید رزمارینیک و کاهش دمای سطح بدن جوجه های پس از هچ در مقایسه با تخم مرغ های بدون اسپری مشاهده شد.
  کلیدواژگان: اسپری، عصاره رزماری، کیفیت جوجه، فراسنجه های جنینی
 • نادر پاپی*، حسن صادقی پناه، محمد بابائی صفحات 171-184
  این پژوهش با هدف تعیین زمان بهینه کشتار بره های نر پرواری نژاد افشاری با استفاده از منحنی ضریب تبدیل خوراک انجام شد. به همین منظور از تعداد 32 راس بره نر شیرگیری شده افشاری سه تا چهار ماهه، با میانگین وزن زنده 6/3±2/30 کیلوگرم، از گله تجاری موجود در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور استفاده شد. چهار ترکیب جیره غذایی بر اساس جداول احتیاجات غذایی نشخوارکنندگان کوچک (NRC, 2007) تنظیم گردید. انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره های یک تا چهار به ترتیب 79/2، 78/2، 72/2 و 69/2 مگاکالری؛ و 146، 128، 109 و 103 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود. نتایج نشان داد با طولانی شدن دوره پروار، ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک روند افزایشی نشان دادند. افزایش وزن روزانه بره ها از ابتدای آزمایش تا روز 56، روند صعودی داشت و پس از آن با شیب نسبتا کمی در مسیر کاهش قرار گرفت. درصد لاشه در مرحله آخر کشتار (3/55 درصد) به طور معنی داری بزرگ تر از مراحل قبلی (52 درصد) بود (05/0>P). با افزایش طول دوره پروار، درصد وزن معده پر، روده پر، جگر و ریه با اختلاف معنی داری کاهش یافته ولی درصد چربی داخل بطنی افزایش یافت(05/0>P). بیشترین مقدار درصد دنبه در کشتار مرحله آخر (8/19) و کم ترین مقدار آن در اولین مرحله کشتار (2/14) مشاهده شد (05/0>P). ضخامت چربی پشت با افزایش طول دوره پروار روند صعودی پیدا کرد، به طوری که بین مرحله آخر کشتار با مراحل قبل از آن اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0>P). از نظر عملکرد اقتصادی، بیشترین سود در روز 84 آزمایش حاصل شد.
  کلیدواژگان: بره پرواری، منحنی رشد، ضریب تبدیل خوراک
|
 • Hassan Nabipour *, Mehdi Bahari, Mohammad Reza Sadeghi, Maryam Farahmandpour Pages 3-20
  This study was conducted to evaluate the effect of different levels of probiotic yeast supplement (Saccharomyces servicii) in the diet on growth performance, carcass traits, and some blood and rumen parameters in Zell cross-breed fattening lambs. For this purpose, a total of 24 crossbred of Zell-Atabai lambs with a mean weight of 26±2 kg and a mean age of 5.5 months were used in a completely randomized design with 4 treatments and 6 replications for 90 days. The results of growth performance showed that the treatment with 8 grams of probiotic supplement significantly had the highest final fattening weight, daily weight gain and the lowest feed conversion ratio (P<0.05). In apparent digestibility of nutrients, treatment with 8 grams of probiotic supplement had the highest digestibility of crude protein and NDF (P<0.05). In the results of blood parameters, there was a significant difference in the concentration of glucose, cholesterol and HDL between experimental treatments (P<0.05). The results of carcass traits showed that in live weight, thigh percentage and shoulder percentage, treatment with 8 grams of probiotic supplement significantly had the highest values (P<0.05). The highest value of pH, VFA, acetic acid, propionic acid, total population of bacteria and ruminal fluid protozoa was observed respectively in the treatment of 8 grams of probiotic supplement (P<0.05). The general result of the research showed that the consumption of 8 grams of yeast probiotic supplement improved growth performance, valuable carcass parts, apparent digestibility and morphological characteristics of rumen villi in fattening lambs.
  Keywords: Fattening lamb, Probiotic yeast, Growth performance, Blood, ruminal parameters
 • Eidi Ahmadi, Ayoub Azizi *, Amir Fadaeifar, Afrooz Sharifi Pages 21-32
  The aim of this research was to evaluate the effects of different levels of camelina sativa meal (CSM) (native variety of Soheil) on nutrients intake, growth performance and apparent nutrient digestibility of Lori-Bakhtiari fattening lambs. A total of 30 fattening lambs with average age of 4 to 5 month (average live weight of 34.5 ± 5.0 kg) were used in a completely randomized design with 3 treatments and 10 replications for 56 days. Experimental diets were replacing soybean meal with CSM at levels 0 (control), 5 and 10% diet of dry mater (DM). The results showed that by increasing the level of the CSM in the diet up to 10%, except fot ether extract consumption which increased linearly (P <0.05), intake of other nutrients including DM, organic matter (OM), crude protein (CP), neurtal detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) were similar among experimental diets (P >0.05). In term of performance traits, final body weight, total weight gain, average daily gain and feed conversion ratio were unchanged during the entire fattening period and once every two weeks by feeding experimental diets (P >0.05). Also, experimental diets did not affect nutrients digestibility of DM, OM, CP, NDF and ADF (P >0.05). In general, the results of the present study showed that the use of native variety of camelina meal instead of soybean meal as a new protein source is recommended up to 10% in fattening lambs diet.
  Keywords: Lamb, performance, Digestibility, feed intake
 • Mohhamadali Gholizade, Houshang Lotfollahian *, Hossein Mansoori Yarahmadi, Jafar Fakhrei, Seyed Abdolla Hosseini Pages 33-44
  In order to investigate the effects of growth and immunity-stimulating additives based on medicinal plants with and without probiotics on the performance and physiological and metabolic parameters of broiler chickens, an experiment was conducted in a completely randomized design (factorial arrangment) with three types of additives (commercial Bioherbal additive, ASRI-I1 and ASRI-I2) and two levels of Gallipro probiotics (0, 200 g/ton), in 6 treatments and 4 repetitions and 15 pieces of mixed male and female chickens in each repetition.The effects of immune stimulants and probiotics on body weight, feed consumption, food conversion ratio, viability percentage and production index were not significant. Carcass percentage, thigh percentage, breast percentage, back and neck percentage, abdominal cavity fat percentage and relative weight of internal organs were not affected by immune stimulant and probiotic. The effect of herbal and probiotic immune stimulants on the response to sheep red blood cells, immunoglobulin G and immunoglobulin M was not significant.The effect of immune stimulants on the percentage of heterophils, lymphocytes and their ratio was significant (P<0.05). In the whole period, no significant difference was observed in most of the examined traits in broiler chickens fed with diets containing three different types of immune stimulants, but numerically, there were slight differences between them, and the addition of IASRI 1 had better effects. Among other additives, its use along with probiotics showed beneficial effects in improving the performance and immune responses of broiler chickens, therefore, IASRI 1 additive is recommended for additional studies and semi-industrial production.
  Keywords: Broiler, Essential oils, Immune system, performance
 • Hamed Nikookalam, Farhad Foroudi *, Naser Karimi, Ghobad Asgari, Kazem Karimi Pages 45-58
  A study was performed to investigate the effect of rumen protected methionine (RPM) on growth traits and feed efficiency of weaned Holstein calves using 40 calves in 4 experimental groups in a CRD plan with repeated measures were done. The experimental groups were included: 1) control (not given RPM after weaning at 75 days) 2) group was given RPM until 10 days 3) group that was given RPM until 20 days 4) group that was given RPM until 30 days after weaning. RPM was used in the amount of 2 g/d/calf. The studied traits included weight and average daily gain, body length and height, and calculated feed efficiency of experimental period. The results showed that the average feed and nutrient intake (protein and energy) of the third and fourth treatments at the ages of 85, 95 and 105 days were 9.79, 10.12 and 10.27% higher than the average of the first and second treatments (P<0.05). Daily weight gain and feed efficiency of these treatments were also 15.92% and 4.63% respectively (P<0.05).Treatments using methionine supplements had a higher average weight (4.16%) and a higher average height increase (8.15%) than the control (P<0.05). In conclusion, the use of coated methionine supplement in the ration of calves after weaning had a positive effect on growth performance, height measure and overall feed efficiency and it can be recommended at the mentioned level to the farmers. Key words: Body measures, Gain, Feed efficiency, Holstein calves.
  Keywords: Body measures, gain, feed efficiency, Holstein calves, Rumen Protected-Met
 • Taghi Ghoorchi *, Abdolhakim Toghdory, Mabboobeh Shahi, Mohammad Asadi Pages 59-74
  In order to investigate the effect of the replacement of different levels of wheat straw with cottonseed plant on performance, activity of hydrolytic enzymes and rumen parameters of Dalagh ewes,18 ewes were used in a completely randomized design with three treatments and six replications. The three experimental treatments in this study were zero, 20 and 40%, respectively, the use of cottonseed plant in the diet. The use of different levels of cottonseed plant in ewes did not cause significant differences in performance, dry matter intake and feed conversion ratio. Experimental treatments had no effect on ruminal pH at three fasting times, three and six hours after feeding in the morning. Rumen ammonia concentration in the diet containing 40% of cotton seed plant was significantly higher than other treatments (P<0.05). There was no significant difference in rumen protozoan population at fasting between treatments receiving different levels of cottonseed plants in the diet. However, the rumen protozoan population at the time of three and six hours after morning feeding in the treatment receiving 40% of cottonseed was significantly higher than other treatments (P<0.05). The activity of carboxymethylcellulase and microcrystalline cellulase enzymes was affected by experimental treatments. The highest activity of carboxymethylcellulase and microcrystalline cellulase was observed in all three sections and the total activity was observed in ewes fed with 40% diet of cottonseed (P<0.05). According to the results, cotton seed plant up to 40% can be used in diets of dilapidated ewes without negatively affecting livestock performance and rumen health.
  Keywords: Cottonseed plant, Fibrolytic enzymes, protozoa, Dalagh ewes
 • Kambiz Kamgar *, Shahab Ghazi, Amirali Sadeghi, Alireza Abdolmohammadi Pages 75-90
  In the current study, the effects of quinoa seed treating on chemical compounds and anti-nutritional factors by four treatments:1)raw seeds, 2)seeds of soaken in 40ºCwater by ratio of1:10during 24 hours, 3)seeds of soaken in 1%acetic acid solution by ratio of 1:5during 24hours, 4)seeds of soaken in 1%sodium bicarbonate solution by ratio of 1:10during 24hours, in five replications and diets ileal digestibility in 240laying quails by six treatments: 1)corn-soybean meal without quinoa seeds based diet, 2)diet containing 10%raw quinoa seeds, 3)diet containing 10%quinoa seeds of soaken in 40ºC water, 4) diet containing 10% quinoa seeds of soaken in 1% acetic acid solution, 5) diet containing 10% quinoa seeds soaken in 1% sodium bicarbonate solution 6) diet containing 10% raw quinoa seeds supplemented with 0.05% Rovabio multi-enzyme in five replications, and eight birds per replication by a completely randomized design, were investigated. The soaking in 1% acetic acid solution significantly decreased the crude fiber of quinoa seeds (P<0.05). The soaking in 1% sodium bicarbonate solution significantly increased the crude ash and sodium of quinoa seeds (P<0.05). The lowest tannin and trypsin inhibitors in seeds of soaken in water 40ºC and the lowest saponin and phytic acid were in seeds of soaken in 1%acetic acid solution (P<0.05). Treating and enzyme supplementation, significantly increased the ileal digestibility of dry matter, crude protein, crude fat, crude fiber, ash, calcium, and phosphorus of the diet (P<0.05). Soaking quinoa seeds in 1% acetic acid solution by ratio of 1:5 during 24 hours was the best treating method.
  Keywords: anti-nutritional factors, Digestibility, Laying quails, Quinoa, Treating
 • Fatemeh Asgharzadeh, Nazar Afzali *, Seyed Homayoun Farhangfar, M. A. Karimi Torshizi Pages 91-104
  In this research, the effect of zinc and selenium synthesized from nano-mineralized probiotics was investigated on yield characteristics, egg quality characteristics, antioxidant status, and immune response of laying hens. A number of 576 high-line laying hens at the peak of production (from 25 to 37 weeks of age in three four-week periods) were used as a completely randomized design with a 3x3 factorial experiment with eight replications and eight birds per replication. Experimental treatments are 1. The control diet (without selenium and zinc), 2. Control diet + selenium chelate, 3. Control diet + zinc chelate, 4. Control diet + zinc synthesized from probiotics, 5. Control diet + selenium synthesized from probiotics, 6. Control diet + zinc chelate + selenium chelate, 7. Diet Control + zinc chelate + selenium synthesized from probiotic, 8. Control diet + zinc synthesized from probiotic + selenium chelate, 9. Control diet + zinc synthesized from probiotic + selenium synthesized from probiotic. The results showed that using zinc and selenium synthesized from probiotics increased production percentage, average egg weight, and improved feed conversion ratio (P<0.05). The serum concentration of cholesterol, triglyceride and malondialdehyde in chickens receiving probiotic zinc and selenium was the lowest. The serum HDL concentration and total antioxidant index were the highest compared to other treatments (P<0.05). In general conclusion, zinc and selenium synthesized from nano-mineralized probiotics have a better performance in laying hens.
  Keywords: Probiotic, Selenium, Zinc, Laying hen, malondialdehyde
 • Robab Noori, Rahimeh Sepehri *, Bahman Farajmand Pages 105-116
  Bee venom is widely used in the field of medicine and pharmaceuticals. Several factors are effective in the amount and compounds of venom. So far, no research has been done on the amount of Iranian bee venom compounds. The aim of this study was investigation of the amount of three important peptide compounds (melitin, phospholipaseA2 and apamin) in Iranian honeybee venom. Venom samples were collected from four apiaries located in areas with different (predominant) vegetation. The areas had dominant vegetation of sunflower, various foothills plants, corn and alfalfa. The apiaries were located in that areas for at least two months. Collection of venom was carried out by a standard venom collector device. Samples were sent to the laboratory to measure the three intended peptides. The data were analyzed in a completely randomized design with 4 treatments and 3 replications. The average amount of mellitin, phospholipase A2 and apamin were 40.25 ± 8.37%, 11.66 ± 2.77 and 2.31 ± 0.55%, respectively. The amount of mellitin in second treatment was estimated 52.04%, which was significantly higher than the others. This treatment had the highest amount of phospholipase A2 and apamin too, but this superiority was not statistically significant. It seems that this can be related to the varied and special vegetation in this treatment. This study was done for first time in Iran and it is necessary to conduct more research. If the results are confirmed, Mountainous areas can be introduced as the best areas to produce bee venom with higher quality.
  Keywords: Iranian honey bee, venom quality, production. melittin, phospholipaseA2, apamin
 • Zahra Heidarisafar *, Amirali Sadeghi, Ahmad Karimi Pages 117-132
  The present study was conducted to investigate the effect of agricultural wastes as a non-fasting method on inducted molting, productive performance, immune response, and blood parameters of laying hens with five experimental treatments and five replicates, including seven birds in each replicate. Dietary treatments consisted of feed withdrawal, apple peel waste, carrot pomace, tomato pomace, and zinc oxide (20 g/kg). The results indicated feed intake in pomace groups decreased significantly (P<0.05). Molting methods did not affect body weight reduction. The zinc group was the lowest egg production in during the molting time, and apple peel waste and tomato pomace groups significantly increased compared to the zinc oxide group in resting time (P<0.05). In days 5 and 11 of molting, heterophil to lymphocyte ratios were significantly lower in the pomace groups than in the feed withdrawal group (P<0.05). Pomace treatments had no significant effect on the egg quality, except for carrot pomace and tomato pomace groups, which increased the yolk color (P<0.05). The lowest level of triglyceride was related to pomaces, the highest levels of cholesterol and MDA were attributed to the feed withdrawal group, and the highest levels of glucose were reported for the tomato pomace, which were statistically significant compared with the control group (P<0.05). Ovary and oviduct weights were significantly lower in the pomace groups than the zinc oxide group (P<0.05). In conclusion, using tomato pomac or apple peel waste as a non-fasting molting method can be an effective alternative to the feed withdrawal method.
  Keywords: Inducted molting, Laying hen, agricultural pomaces, crude fiber
 • Mahtab Azizi, Hossein Naeemipour *, Seyed Homayoun Farhangfar, Moslem Bashtani Pages 133-142
  In order to compare the performance of neural network with some mathematical functions for predicting of lactation curve of Iranian Holstein dairy cows, a total of 1,085,525 milk test day records from first-parity dairy cows calved during 1983-2012 were used. Fitting the lactation curve was performed by brnn package (for neural network) and also by some mathematical functions (including Wood, Wilmink, Ali-Schaeffer and Pollott-Gootwine) using R software based upon average milk yield, fat and protein percentage test day records. The criteria of AIC, BIC, RMSE and adjusted R2 were utilized to evaluate goodness of fit. The results showed that the Bayesian neural network (brnn) had a better fit than mathematical functions in describing the standard curve shape of Iranian Holstein dairy cows. Among the mathematical functions used for milk yield, Wilmink model had a better fit while for milk fat percentage and milk protein percentage, Ali-Schaeffer model showed a better fit performance. Therefore, it could be suggested that brnn is an appropriate option to be applied to fit the lactation curve of Iranian Holstein dairy cows.
  Keywords: milk production, Artificial Neural Network, Holstein, Modelling
 • Hamid Reza Bahmani *, Amir Rashidi, Saleh Salehi, Shiva Mafakheri Pages 143-154
  To investigate the qualitative characteristics and their effects on the economic value of the mohair of Markhoz goats in Kurdistan province, a total of 136 samples from seven flocks, two groups: yearling goats and adult female goats and seven colors: white, cream (straw colored), cream brown, light brown, red-brown, dark brown and black, were sampled in the mohair harvest season. The characteristics investigated in this research included: true fibers, modular fibers, kemp fibers, fiber diameter, staple length, and economic value of fibers. In this research, the statistical analysis was done using version 27 of Spss. Fixed effects of flocks, goat groups and fiber colors were investigated on the variables, and the GLM procedure of the software was used. The least-square means of true fibers (%), modular fibers (%), kemp fibers (%), fiber diameter (microns), staple length(cm), and the price per kilogram of mohair (Rials) were 92.36±5.14, 6.84±4.81, 0.75±1.02, 32.49±5.27, 14.46±3.27 and 1823308±452, respectively. According to the results of this research, the color significantly affected the mohair pricing (p˂0.01). The low amount of kemp and modulated fibers in the pure goats did not affect the mohair price. However, a combination of particular colors and one of the advantages of the mohair elegance or long length of the staple made the highest price to be assigned to the mohair. For this reason, red-brown and straw fibers had the highest price compared to other colors. In terms of desirability, after these two colors, different brown, white, and black colors were placed, respectively.
  Keywords: Markhoz goat .Fiber color, Kurdistan province, Mohair
 • Kambiz Khani, Shokoufe Ghazanfari *, Abouzar Najafi Pages 155-170
  In the present experiment, the effects of different concentrations of rosemary extract(RE) spray on fertile eggs on the first day of incubation on embryonic parameters and quality of hatched chicks were investigated. Seven treatments were tested in a completely randomized design with five replicates, including five treatments of different concentrations of rosmarinic acid(RA) (0.5,0.1,1.5,0.2, and 2.55 mg/ml of RA) and two treatments of distilled water (with and without spray) on the first day of incubation. The results showed that the weight of the yolk sac of hatched chicks from eggs sprayed with a concentration of 2.55 mg/ml of RA was significantly lower than those from eggs treated with distilled water(P<0.05).There was no significant difference in hatchability percentage and embryonic mortality between unsprayed and sprayed eggs with distilled water compared to RE. The use of RE spray on egg caused a reduction in the body surface temperature(BST) of hatched chicks compared to those from unsprayed eggs(P<0.05). The length of the intestine of hatched chicks from eggs sprayed with 1.5 mg/ml of RA was greater than that of unsprayed and distilled water-sprayed eggs(P<0.05). Finally, the results showed that the spray of RE, with a concentration of 2.55 mg of RA, resulted in a heightened absorption of yolk sacs in hatched chicks compared to those eggs sprayed with distilled water. Moreover, an longer intestinal length was observed using a spray of 1.5 mg of RA, accompanied by a decrease in body surface temperature of hatched chicks in comparison to eggs without any spray.
  Keywords: spray, rosemary extract, chicken quality, embryonic parameters
 • Nader Papi *, H. Sadeghi Panah, Mohamad Babaei Pages 171-184
  This study was aimed to optimize the suitable slaughter weight of Afshari fattening male lambs by using the feed conversion ratio curve and carcass tissue composition. Thirty-two Afshari male lambs, averaging 105±15.0 (SD) days of age and initial body weight of 30.2±3.6 (SD) kg, from the commercial herd in the Animal Science Research Institute of Iran were used. Metabolizable energy (ME) contents were, 2.79, 2.78, 2.72 and 2.69 Mcal/kg dry matter (DM) and crude protein (CP) contents were 146, 128, 109, and 103 g/kg for the 1, 2, 3, and 4 diets, respectively. The results showed, DMI and feed conversion ratio (FCR) had an increasing trend, with the increasing length of fattening period. The daily weight gains, had an upward trend from the beginning of the experiment to the 56th day, and then it decreased with a relatively small slope. Dressing percentage increased, with increasing length of the trail, so that it was significantly higher in the last stage of slaughter (55.3%) than the previous (52%). Weight percent of digestive tract (stomach and intestine), liver and, lung decreased but weight percent of internal fat increased, with a significantly difference, when experimental period increased. The highest percent of fat-tail weight, was observed in the last stage of slaughter (19.8) and the lowest was observed in the first stage of slaughter (14.2). Back fat thickness increased with increasing length of the experiment, so that a significant difference observed between the last stage of slaughter and the previous stages.
  Keywords: Fattening lamb, Growth curve, Feed Conversion Ratio