بررسی نقش هویت و طنین برند در ایجاد حس درگیری برند مشتری

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مطالعه ی پیش رو با هدف بررسی تاثیر هویت و طنین برند بر درگیری برند مشتریان نمایندگی های شرکت ایران خودرو  شهرستان همدان صورت پذیرفت. این پژوهش در نوع خود یک مطالعه ی کاربردی، کمی و پیمایشی بود که به صورت مقطعی اجرا شد. جامعه ی آماری این پژوهش مشتریان نمایندگی های شرکت ایران خودرو در شهرستان همدان بودند که نمونه ای 384 نفری از میان آنها به صورت تصادفی ساده و بدون جایگذاری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه ی استاندارد بود که به منظور سنجش روایی  از روش روایی محتوا و برای سنجش  پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. چون متغیرهای پزوهش نرمال نبودند به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی بهره گرفته و با نرم افزار اسمارت پی ال اس اجرا شد. یافته ها نشان می دهند که هویت و طنین برند و مولفه هایشان به جز مولفه ی مشارکت فعال، بر درگیری برند مشتریان تاثیر معناداری دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
233 -256
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069452 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!