بررسی شاخص های تن سنجی بدو تولد و عوامل زمینه ای مرتبط با آن در نوزادان تازه متولدشده استان فارس

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

شاخص های آنتروپومتریک بخصوص وزن اطلاعات مفیدی را برای مراقبت از نوزادان فراهم کرده و منجر به شناسایی نوزادان در معرض خطر می شود لذا هدف مطالعه حاضر، تعیین میانگین وزن، قد و دور سر بدو تولد نوزادان و برخی عوامل مرتبط با آن بود.

روش کار

در این مطالعه مقطعی، شاخص های آنتروپومتریک (وزن، قد و دور سر) تعداد 1484 نوزاد تازه متولدشده، اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به زایمان مادران به صورت نمونه گیری چندمرحله ای در استان فارس در سال 1395جمع آوری گردید. همچنین پیش بینی کننده های شاخص ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

از کل نمونه های موردپژوهش در این مطالعه، میانگین وزن، قد و دور سر نوزادان تازه متولدشده به ترتیب 465±3185 گرم، 92/2±92/49 و 29/2±58/34 سانتی متر بود. 7% نوزادان نیز دارای وزن کم هنگام تولد بودند. در اختلاف بین میانگین وزن نوزادان در زمان تولد با جنسیت، نوزادان پسر به طور متوسط 29/57 گرم وزن بیشتری نسبت به نوزادان دختر در زمان تولد دارند (05/0 >p) همچنین قد و دور سر نوزادان پسر اگرچه به ترتیب 15/0 و 10/0 سانتی متر نسبت به نوزادان دختر بیشتر بود اما این رابطه ها معنی دار نبودند. در تحلیل چند متغیره علاوه بر جنسیت؛ سن بارداری در هنگام زایمان (هفته) و نوع زایمان با هر سه شاخص آنتروپومتریک رابطه داشت.

نتیجه گیری

با شناخت و کنترل عوامل خطرزا که عمدتا قابل تعدیل هستند می توان از بروز نوزادان دارای مشکلات شاخص های تن سنجی بخصوص کم وزنی جلوگیری کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
269 -278
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069729 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!