مقایسه نگرش و کیفیت زندگی سالمندان مقیم/غیرمقیم به سرای سالمندان

پیام:
چکیده:
مقدمه

جمعیت جهان به سرعت در حال سالمند شدن است و امروزه در اکثر جوامع، سالمندی به عنوان یک مسئله مهم مطرح می باشد. هدف مطالعه، مقایسه نگرش سالمندان مقیم/ غیر مقیم به سراهای سالمندی و بررسی کیفیت زندگی آنها  بود.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع مطالعه توصیفی مقایسه ای- مقطعی بود، که در آن داده ها توسط جمعیت 212 نفری شامل 171 نفر سالمند غیرمقیم سرای سالمندان و 41 نفر سالمند مقیم سرای سالمندان از طریق یک پرسشنامه سه بخشی جمع آوری شد که شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه محقق ساخته نگرش به سرای سالمندان و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های t دو نمونه مستقل، آزمون من-ویتنی، آزمون کروسکال والیس و تحلیل واریانس یک طرفه) انجام شد.

یافته ها

از جمعیت 212 نفری این تحقیق 2/51 درصد از سالمندان مقیم مرد و مابقی زن بودند. 1/59 درصد از سالمندان غیر مقیم مرد و مابقی زن بودند. میانگین نمره نگرش سالمندان مقیم و غیر مقیم از 22 تا 100 نمره به ترتیب برابر 31/78±19/54 و 63/94±77/59 بود که نمره نگرش گروه سالمندان مقیم به سرای سالمندان از سالمندان غیر مقیم کمتر بود و در تمامی ابعاد کیفیت زندگی سالمندان غیرمقیم بالاتر از سالمندان مقیم بود (01/0> p).

نتیجه گیری

نتیجه این پژوهش حاکی از این است که عواملی همچون تعداد فرزند، وضعیت منزل و میزان تحصیلات بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر چشم گیری دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069853 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!