فهرست مطالب

دانشکده علوم پزشکی نیشابور - پیاپی 35 (تابستان 1401)

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور
پیاپی 35 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • احسان شاملو، زینب رضایی، زهره عبدی مقدم، امیر سالاری، فرشید نیک فر* صفحات 1-17
  مقدمه

  امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارایه فرمول های مختلف تولید موادغذایی سالم، مصرف کنندگان نیز به ایمنی و سلامت مواد غذایی توجه بیشتری دارند. نیتریت سدیم از جمله ترکیبات مورد بحث در صنعت غذا است که سالیان متمادی از نظر اثرات سلامتی خصوصا تولید ترکیبات سرطان زای نیتروزآمین و ایجاد بیماری مت هموگلوبینما مورد بحث می باشد. شایان ذکر است این ترکیب به منظور بهبود رنگ محصولات گوشتی و کاهش رشد میکروارگانیسم های مولد فساد و بیماری زایی در محصولات گوشتی استفاده می شود. لذا یکی از رویکردهای جدید صنعت غذا استفاده از ترکیبات بی خطر به عنوان افزدونی سالم به منظور جلوگیری از رشد میکروارگانیسم های مولد فساد و حفظ کیفیت مواد غذایی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی دانش فعلی در مورد چگونگی حذف و کاهش مصرف نیتریت در صنایع غذایی انجام شد. با بررسی منابع انتشار یافته داخلی و خارجی در سایت های خارجی و پایگاه های محلی، مطالعات مرتبط با کلمات کلیدی مرتبط جستجوشد. در جستجوی اولیه 63 مقاله بازیابی شد و پس از حذف موارد تکراری، 52 مقاله که از کیفیت کافی برای درج در این فراتحلیل برخوردار بودند، به منظور بررسی دستاوردهای پژوهشی در خصوص استفاده از ترکیبات طبیعی بدون خطر سلامتی به عنوان جایگزین نیتریت در حوزه صنایع غذایی و جمع بندی دانش فعلی با مواد ایمن تر و بهتر مانند اسانس های طبیعی و آنتی اکسیدان های بی خطر مورد بررسی قرارگرفت.

  کلیدواژگان: نیتریت، فرآروده های گوشتی، کاهش، حذف
 • علی باباپور اسطلخی، امیر سالاری*، زینب رضائی صفحات 18-35
  مقدمه

  استارترهای محصولات لبنی نقش بسیار مهمی بر روی بافت محصولات و کیفیت مطلوب آن ها دارند. این باکتری ها از منابع مختلف بومی و سنتی قابل استحصال بوده و با پیشرفت علم و تکنولوژی به صورت تجاری و صنعتی قابل حصول می باشند. سالیانه حجم زیادی از گردش مالی در دنیا صرف تجارت سویه های استارتری و پروبیوتیکی تجاری می شود؛ بنابراین شناخت منابع قوی بومی برای استحصال استارترها می تواند کمک شایانی در کاهش هزینه های واردات سویه های تجاری خارجی کند. از طرفی چون سویه های تجاری دست کاری ژنتیکی می شوند ممکن است نتوانند کیفیت مطلوب و مدنظر مصرف کننده را تامین کنند و به مرور زمان در اثر کشت های پی درپی ضعیف شده یا درنهایت غیرفعال شوند. همچنین در دهه های اخیر محققین و صنایع، به سمت تولید و توسعه غذاهای پروبیوتیک حرکت کرده اند که این موضوع الگوواره ای نوین در صنایع استارتری است؛ ازاین رو در این مطالعه مروری به بررسی اهمیت و جایگاه استارترهای بومی در صنعت لبنیات و دگردیسی آن ها در طول زمان پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: استارترهای سنتی، دگردیسی، میکس استارتر، لبنیات، صنعت
 • تاثیر یک دوره تمرینی فعالیت در آب و تمرین مقاومتی بر سطح آنزیم های کبدی در زنان مبتلا به دیابت بارداری
  نسیبه کاظمی* صفحات 36-46
  مقدمه

  افزایش سطح آنزیم های کبدی یکی از پیامدهای دیابت بارداری است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینی فعالیت در آب و تمرین مقاومتی بر سطح آنزیم های کبدی در زنان مبتلا به دیابت بارداری بود.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق نیمه تجربی، 39 زن مبتلا به دیابت بارداری (هفته 23 الی 24 بارداری، با میانگین سن 36/3±3/30 سال و شاخص توده بدنی 86/2±26 کیلوگرم بر مجذور متر) از شهر شیراز به صورت دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه شامل کنترل، تمرین مقاومتی و فعالیت در آب قرار گرفتند. تمرین مقاومتی و فعالیت در آب (شنا) سه جلسه در هفته، هر جلسه 45 دقیقه با شدت50 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه و به مدت شش هفته انجام شد. سطح آنزیم های کبدی (AST و ALT) سرم با استفاده از کیت و به روش الایزا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از t همبسته، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که پس از 6 هفته تمرین مقاومتی و فعالیت در آب، سطح AST و ALT سرم زنان مبتلا به دیابت بارداری تغییر معنی داری نداشت (05/0p>)، اما سطح AST در گروه کنترل نسبت به پیش آزمون بیشتر بود (002/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، تمرین مقاومتی و فعالیت در آب می تواند از افزایش بیشتر سطح AST در زنان مبتلا به دیابت بارداری جلوگیری کند، بنابراین این تمرینات می تواند به صورت ایمن و اثربخش توسط زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شود.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، فعالیت در آب، آنزیم های کبدی، دیابت بارداری
 • ارتباط خودپنداره جنسی با واژینیت کاندیدیایی در زنان سنین باروری و بررسی عوامل خطر ساز بر واژینیت کاندیدیایی
  مهین تفضلی، محبوبه غلامی، زهرا محبی، دهنوی، فاطمه شقاقی، زهرا کمالی* صفحات 47-59
  مقدمه

  عفونت کاندیدیایی واژینال، منجر به اختلال در عملکرد جنسی زوجین می گردد. عملکرد جنسی بخش مهمی از سلامت و بخش جدایی ناپذیر از زندگی هر فرد می باشد. فاکتورهای روانشناختی زیادی بر عملکرد جنسی تاثیرگذاراست که یکی از این عوامل خودپنداره می باشد.
  لذا مطالعه حاضر با هدف "تعیین ارتباط خودپنداره جنسی با واژینیت کاندیدیایی" انجام گرفت.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 300 زن متاهل 18 تا 45 سال و مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نیشابور در سال  1398انجام شد. روش نمونه گیری به روش در دسترس بود. ابزار پژوهش پرسشنامه چند وجهی خودپنداره جنسی (MSSCQ) و پرسشنامه علایم بیماری ولوواژینیت کاندیدیایی بود. نتایج با نرم افزار spss نسخه 16 و آزمونهای آماری اسپیرمن و رگرسیون تحلیل شد.

  یافته ها

  در بررسی حاصل از بررسی داده ها، میانگین سن زنان شرکت کننده در مطالعه 35.55±5.47 سال، میانگین نمره خودپنداره جنسی مثبت 115.22±28.33، میانگین نمره خودپنداره جنسی منفی 58.25±6.18 و نمره علایم ولوواژینیت کاندیدیایی 9.83±1.62 بود. بررسی داده ها با آزمون اسپیرمن نشان داد بین خودپنداره جنسی مثبت با نمره کاندیدیازیس ارتباط معنی دار معکوس(p=0.003) و بین خودپنداره جنسی منفی با نمره کاندیدیازیس ارتباط معنی دار مثبتی (p=0.005) وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین نمره کاندیدیازیس با متغیرهای دموگرافیک مشاهده نشد p0.05

  نتیجه گیری

  خودپنداره جنسی با واژینیت کاندیدیایی مرتبط است؛ که با درمان صحیح و به موقع واژینیت کاندیدیایی، سبب افزایش خودپنداره جنسی مثبت می شود. که در نهایت منجر به رضایت زناشویی  و استحکام بنیان خانواده ها خواهد شد.

  کلیدواژگان: quot، خودپنداره جنسی، واژینیت کاندیدیایی، عملکرد جنسی
 • حامد سلیمانی، فتاح شریف زاده*، داود حسین پور، میرعلی سیدنقوی صفحات 60-78
  مقدمه

  با عنایت به چالش های کارکرد حکمرانی و همچنین با توجه به پیچیدگی خدمات در نظام سلامت کشور نیاز است که الگوی بومی حکمرانی نظام سلامت با رویکرد شبکه ای در کشور مشخص شود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی به منظور شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی شبکه ای از روش نظریه داده بنیاد و در بخش کمی جهت روایی مدل و تعیین میزان روابط عوامل شناسایی شده ازتحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. در این تحقیق از نرم افزار MAXQDA برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش در نهایت 6 مضمون اصلی: عوامل بیرونی، پیشایندها، عناصر، بسترها و زمینه، کارکردها و کاربردها، نتایج و شرکا (نهادهای) تاثیرگذار بر حکمرانی شبکه ای نظام سلامت ایران در هر بعد به همراه زیر مقوله های آنها استخراج شدند.

  نتیجه گیری

  نتایج در این پژوهش نشان داد که سلامت دیگر نمی تواند یک هدف صرفا بخشی تلقی شود بلکه مشارکت سایر بازیگران و کنشگران سلامت در کنار وزارت بهداشت و درمان الزامی است. توجه به موضوع سلامت رمحور توسعه همه جانبه و یکی از مصادیق مهم عدالت باشد لذا اجرای الگوی حکمرانی شبکه ای در این حوزه اصلی ترین محرکه جهت حرکت به سمت توسعه همه جانبه باشد. استقرار حکمرانی شبکه ای می تواند منجر به افزایش رضایت مردم از حکومت و پذیرش حکومت مرکزی از سوی عامه مردم گردد.

  کلیدواژگان: حکمرانی، حکمرانی شبکه ای، نظام سلامت، تئوری داده بنیاد
 • حجت اقبال، نیما محمدنژاد خیاوی*، علی شاهی قره لر، ندا جهانی صفحات 79-95
  مقدمه

  با توجه به اثرات آنتی باکتریال گیاهان دارویی و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، جایگزین کردن داروهای شیمیایی با داروهای با منشاء گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره گزنه، پونه کوهی و شنگ جمع آوری شده از مناطق رویشی مشگین شهر و مقایسه اثر درمانی مخلوط آن ها با داروی سیپروفلوکساسین علیه باکتری های شایع عفونت مجاری ادراری انجام شد.

  مواد و روش ها

  ترکیبات عمده فنلی گیاهان دارویی گزنه، پونه و شنگ پس از جمع آوری از رویشگاه اصلی و عصاره گیری به روش ماسراسیون، با استفاده از دستگاه HPLC شناسایی شد. سپس بررسی و مقایسه خاصیت ضد میکروبی مخلوط عصاره ها در برابر باکتری های شایع عفونت مجاری ادراری با داروی سیپروفلوکساسین، با روش انتشار دیسک (Disk deffusion) انجام گردید. همچنین مقادیر حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) مخلوط عصاره ها در غلظت های  mg/mL 5/12، 25 ، 50 و 100 در برابر باکتری های مورد مطالعه در 3 تکرار تعیین شد.

  یافته ها

  عمده ترین ترکیبات فنلی شناسایی شده از عصاره هیدروالکلی گزنه شامل کاتچین و روتین، پونه شامل گالیک اسید و کویرسترین و شنگ شامل اورسولیک اسید و کافییک اسید بود. باتوجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که مخلوط عصاره گیاهان خاصیت ضدمیکروبی نسبتا مشابهی را نسبت به داروی سیپروفلوکساسین از خود نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که مخلوط عصاره گیاهان دارویی گزنه، پونه و شنگ با انجام مطالعات بیشتر به خصوص در شرایط in vivo، می تواند فراورده مناسبی برای درمان عفونت مجاری ادراری باشد

  کلیدواژگان: پونه، خاصیت ضد میکروبی، عصاره گیاهی، عفونت مجاری ادراری، گزنه
 • مصطفی جعفری، راضیه جعفری زاده، اکرم تبریزی* صفحات 96-107
  مقدمه

  جهت پیشگیری از بروز حوادث و حفظ سلامت کارگران، شناسایی و ارزیابی خطرات اولویت اساسی است. عمده مطالعاتی که به ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای پرداخته اند، روش های گذشته نگر بوده اند و مطالعات اندکی از روش های پیشگیرانه استفاده نموده اند. این مطالعه با هدف ارزیابی ایمنی و بهداشت با استفاده از شاخص کمی Elmeri و روش JSA  انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تحلیلی-مقطعی در واحدهای کاری کارخانه چینی سازی و در 105 ایستگاه کاری انجام شد. 9 واحد شامل واحدهای آماده سازی مواد اولیه، فرمینگ، قالب سازی و ریخته گری، پرس، پرداخت، لعاب، کوره، دکور و بسته بندی بررسی شد. تجزیه تحلیل نتایج با نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس JSA بیشترین میزان ریسک در بسته بندی و کمترین آن در پرداخت کاری بود. شاخص کل Elmeri برابر با 8/59 به دست آمد. بالاترین نمره کل شاخص Elmeri مربوط به پرس با امتیاز 76 درصد و در سطح خوب بود و امتیاز واحد های قالب سازی و ریخته گری، فرمینگ، پرداخت، کوره، لعاب، بسته بندی به ترتیب برابر با 63، 60، 55، 6/55، 6/67 و 4/58 به دست آمد که در سطح متوسط قرار داشت. دکور با امتیاز نمره کل شاخص Elmeri 1/46 در سطح ضعیف قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  باتوجه به اینکه شاخص Elmeri شاخصی مشاهده ای برای بررسی سطح ایمنی و بهداشت است و می تواند به سرعت میزان رعایت ایمنی و بهداشت را نشان دهد، توصیه می شود ابتدا بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، واحدها را در صنعت اولویت بندی کرد و بررسی جامع تر این واحدها را در صورت نیاز با استفاده از روش های دقیق تر انجام داد.

  کلیدواژگان: شاخص Elmeri، JSA، ایمنی، ارزیابی ریسک، صنعت تولید چینی
 • زهرا گودرزوندچگینی، زهره اسکندری*، مسعود میرمعزی، مصطفی سلطانی صفحات 108-127
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر تاثیر هشت هفته ورزش در آب و مصرف دمنوش گیاهی بر ترکیب بدنی و کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن و چاق می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 48 نفر زن بزرگسال چاق و دارای اضافه وزن با میانگین شاخص توده بدنی 16/31 انتخاب و به صورت تصادفی ساده در 4 گروه؛ دمنوش گیاهی (13 نفر)، ورزش در آب (12 نفر)، دمنوش گیاهی و ورزش در آب (12 نفر) و کنترل (11 نفر)؛ قرار گرفتند.  مصرف دمنوش گیاهی به مدت هشت هفته، دو بار در روز بعد از مصرف ناهار و شام بود. تمرینات ورزش در آب به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه انجام شد. ترکیب بدنی با دستگاه بادی کامپوزیشن و کیفیت زندگی از طریق پرسشنامه قبل و پایان مطالعه اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون آنکووا و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

  یافته ها

  طبق نتایج، در گروه ورزش در آب و گروه ورزش در آب به همراه مصرف دمنوش پس از هشت هفته، وزن و BMI زنان دارای اضافه وزن و چاق کاهش یافت (05/0>P). دور سینه، دور شکم، درصد چربی بدن و چربی احشایی در گروه ورزش در آب به همراه مصرف دمنوش کاهش داشت (05/0>P). همچنین کیفیت زندگی (سلامت جسمانی و نمره کل) در هر دو گروه ورزش بهبود داشت (01/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر تاثیر مفید ورزش در آب بر ترکیب بدنی و کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن و چاق می باشد. در حالیکه مصرف دمنوش گیاهی تنها تاثیر نداشت.

  کلیدواژگان: ورزش در آب، دمنوش گیاهی (چای اولانگ، قهوه سبز، زنجبیل و لیمو)، ترکیب بدنی، چاق و اضافه وزن
 • ابوالفضل آهی، الناز عین آبادی، حسن قدسی* صفحات 128-138
  مقدمه

  مراکز جامع خدمات سلامت، مهم ترین مراکز دولتی برای ارایه مراقبت های بهداشتی و درمانی به مردم در ایران هستند. ارایه خدمات مستمر، یکپارچه و هماهنگ در زمان وقوع بلایا در چنین مراکزی مورد انتظار است. ارزیابی ایمنی، آمادگی سازه ای، غیرسازه ای و عملکردی این مراکز ضروری است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ایمنی سازه ای و غیرسازه ای و آمادگی عملکردی مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در بلایا انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در مطالعه توصیفی مقطعی حاضر 58 مرکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با استفاده از چک لیست ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه بهداشتی درمانی، مشاهدات میدانی و مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از گردآوری، داده ها وارد نرم افزار اکسل شده و محاسبات در این نرم افزار انجام شد. نمرات ابعاد سه گانه آمادگی عملکردی، ایمنی سازه ای و ایمنی غیرسازه ای محاسبه و مراکز در یکی از سطح ایمنی بین 0 تا 10 طبقه بندی گردیدند.

  یافته ها

  آمادگی عملکردی، ایمنی سازه ای و ایمنی غیرسازه ای و نمره کل ایمنی مراکز ارزیابی شده به ترتیب 58/58 %، 91/54 %، 16/47 % و 53/55 % بود. همچنین شاخص سطح ایمنی کل در برابر بلایا 6 از 10 بود.

  نتیجه گیری

  سطح آمادگی عملکردی، ایمنی سازه ای و ایمنی غیرسازه ای مراکز مورد بررسی در حد متوسط بود. به منظور تداوم ارایه خدمات به مردم آسیب دیده در بلایا، باید اقدامات مناسبی برای ارتقا آمادگی و افزایش سطح ایمنی مراکز بهداشتی درمانی مورد بررسی توسط مسیولین دانشگاه صورت گیرد.

  کلیدواژگان: بلایا، مراکز جامع خدمات سلامت، ارزیابی ایمنی، آمادگی
 • عماد سلطانیان، الله یار عرب مومنی* صفحات 139-152
  مقدمه

  عوامل سلول ماهواره ای ظرفیت قابل توجهی برای بازسازی عضله اسکلتی فراهم می کنند؛ اما این که این سلول ها تا چه حد سازگاری ناشی از ورزش را تسهیل می کنند، روشن نیست؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات عوامل‏ فعال کننده سلول های ‏ماهواره ای (MyoD‎‏ و Myf-5‎‏) ناشی از تمرینات مقاومتی دایره ای و عملکردی شدید در مردان 18-28 سال غیرفعال انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه شاهد، از بین مردان 18-28 سال غیرفعال شهر اصفهان، 45 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه تمرینات عملکردی شدید (15)، تمرینات مقاومتی دایره ای (15) و شاهد (15) قرار گرفتند. هر دو برنامه تمرینی در 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 40 تا 50 دقیقه انجام گرفت. هم چنین خون گیری در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون انجام شد.‏ داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی با استفاده از نرم افزار SPSS-24 در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که به دنبال هر دو روش تمرینی مقادیرMyoD ‎‏ و Myf-5‎‏ ‏مردان غیرفعال افزایش معناداری یافت. (05/0≥p). این افزایش در گروه تمرین عملکردی شدید در مقایسه با گروه تمرینات مقاومتی دایره ای بالاتر بود (05/0≥p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از تغییر افزایشی مقادیرMyoD ‎‏ و ‏ Myf-5ناشی از تمرینات ورزشی است؛ بنابراین این روش های تمرینی به ویژه تمرینات عملکردی با افزایش عوامل‏ فعال کننده سلول های ‏ماهواره ای می تواند بر هایپرتروفی و افزایش نیروی عضلانی موثر باشد

  کلیدواژگان: تمرینات عملکردی شدید، تمرینات مقاومتی دایره ای‎، سلول های ماهواره ای، MyoD، Myf5
 • محدثه صالح قمری، منصور مشرقی، مریم مقدم متین، زینب نشاطی* صفحات 153-171
  مقدمه

  انفارکتوس قلبی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در سرتاسر جهان است. میزان بازسازی بافت قلبی پس از انفارکتوس قلبی محدود است. ترکیب سلول درمانی با فناوری مهندسی بافت می تواند منجر به کاربردهای بالینی گسترده ای گردد. در این مطالعه، داربست هایی را برای پشتیبانی از چسبندگی و رشد کاردیومیوسیت ها به منظور کاربرد در مهندسی بافت قلب مورد بررسی قرار دادیم.

  مواد و روش ها

  ابتدا داربست سلولز باکتریایی (BC) تهیه گردید و با ژلاتین پوشش داده شد تا ساختاری از سلولز پوشیده شده با ژلاتین(BCG)  بدست آید. خصوصیات داربست های BC و BCG با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی و میکروسکوپ نیروی اتمی و روش رطوبت پذیری مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جهت سنجش کارایی (میزان چسبندگی و بقای سلولی) داربست های مزبور، کاردیومیوسیت های بطنی نوزاد رت بر روی داربست ها کشت داده شدند و با فیبروبلاست های پوستی انسانی (HDF) مورد مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که قطر متوسط نانوفیبریل ها و زبری سطح به منظور کشت کاردیومیوسیت ها مناسب می باشد. فعالیت انقباضی خودبخودی کاردیومیوسیت ها تا پایان دوره آزمایش، ماندگار بود ولی از روز 5 تا 7 به تدریج اندکی کاهش یافت. با توجه به نتایج تصاویر میکروسکوپ نوری، چسبندگی HDFs بر روی داربست ها در تمام طول دوره آزمایش، بیش از چسبندگی کاردیومیوسیت ها بود.

  نتیجه گیری

  BC و BCG علاوه بر نداشتن سمیت سلولی، دارای خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناسب جهت حفظ شکل ظاهری و عملکرد انقباضی سلول های کاردیومیوسیت نوزاد دوروزه رت می باشند.

  کلیدواژگان: مهندسی بافت قلب، داربست سلولز باکتریایی، ژلاتین، کاردیومیوسیت های بطنی نوزاد رت
 • آتنا سادات حسینی، زهره سالاری، مصطفی خالقی پور، رضا غرویان، اصغر دلیلی، کیانا بابایی* صفحات 172-180
  مقدمه

  آنافیلاکسی یک سندرم حاد و اختلال چندارگانی است که به علت انتشار ناگهانی واسطه های مشتق از ماست سل ها و بازوفیل ها ایجاد می شود. این عارضه معمولا به دنبال مواد و داروهای مورد استفاده در حول و حوش جراحی رخ داده و می تواند پیامدهای کشنده ای به همراه داشته باشد.

  مورد

  بیمار خانم 41 ساله جهت انجام جراحی سزارین تحت بیحسی اسپاینال قرارگرفت. پس از خروج جنین و کلامپ بندناف 5 واحد اکسی توسین به صورت وریدی مستقیم تزریق و 25 واحد شروع به انفوزیون شد. با شکایت بیمار از ادم لب و با بروز ادم اطراف چشم و راش های پوستی کلیه انفوزیون ها قطع شد. در ادامه بیمار دچار آژیتاسیون،کاهش اشباع اکسیژن خون، دیسترس تنفسی و ازبین رفتن نبض های محیطی شد که تحت اینتوباسیون تراشه قرارگرفت. پس از آن بیماردچار تاکی کاردی بطنی گردید که بلافاصله فرایند احیا قلبی ریوی شروع شد. بیمار تا بهبود وضعیت تنفسی و همودینامیک تحت مراقبت در ریکاوری قرار گرفت و پس از خروج لوله تراشه و با GCS:11 تحویل بخش مراقبت ویژه گردید و پس از 24 روز درمان با بهبود شرایط، ترخیص شد.

  نتیجه گیری

  آنافیلاکسی واکنشی فاجعه بار در مادر باردار است که می توان با همکاری بین رشته ای، تشخیص و درمان سریع، از عوارض آن در مادر و نوزاد جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: شوک آنافیلاکتیک، آنافیلاکسی، بیحسی اسپاینال، سزارین
|
 • Ehsan Shamloo, Zeinab Rezaei, Zohreh Abdi-Moghadam, Amir Salari, Farshid Nickfar* Pages 1-17
  Introduction

  Today, with the advancement of technology and the provision of different formulas for the production of healthy food, consumers are paying more attention to the safety and health of food. Sodium nitrite is one of the compounds discussed in the food industry and has been discussed for many years in terms of health effects, especially the production of carcinogenic nitrosamine compounds and the development of methemoglobinemia. It is worth mentioning that this combination is used to improve the color of meat products and reduce the growth of spoilage and pathogenic microorganisms in meat products. Therefore, one of the new approaches in the food industry is the use of nontoxic compounds as healthy additives to prevent the growth of spoilage microorganisms and maintain the quality of food. This study was conducted with the aim of investigating current knowledge on how to eliminate and reduce nitrite consumption in the food industry. By examining domestic and foreign published sources on foreign sites and local databases, related studies were searched using relevant keywords. In the initial search, 63 articles were retrieved, and after removing duplicates, 57 articles were of sufficient quality to be included in this meta-analysis. In order to investigate the research achievements regarding the use of natural compounds without health risks as a substitute for nitrite in the food industry and summarizing the current knowledge with safer and better substances such as natural essential oils and safe antioxidants, it was investigated.

  Keywords: Nitrite, Meat products, Reduction, Elimination
 • Ali Babapour Stalkhi, Amir Salari*, Zeinab Rezaei Pages 18-35
  Introduction

  The starters of dairy products play a crucial role in the texture of the products and their desired quality. These bacteria can be extracted from various native and traditional sources and can be obtained commercially and industrially with the advancement of science and technology. Considering that a large amount of financial turnover in the world is spent on trading commercial starter strains,   knowing strong local resources for the extraction of starters can help greatly in reducing the costs of importing foreign and commercial strains. On the other hand, since commercial strains are genetically manipulated, they may not meet the level of quality desired by the consumer and become inactive over time due to excessive consumption. In addition, in recent decades, researchers and industries have moved toward  the production and development of probiotic foods, which is a new paradigm in starter industries. Therefore, in this review, the importance and position of native starters in the dairy industry and their transformation over time have been investigated.

  Keywords: Traditional starters, Metamorphosis, mixed Starter, Dairy, Industry
 • The effects of an Aquatic Exercise Program and Resistance Training on Hepatic Enzyme Levels in Women with Gestational Diabetes
  Nasibeh Kazemi* Pages 36-46
  Introduction

  Elevated levels of liver enzymes are a consequence of gestational diabetes. The aim of this study was to investigate the effects of aquatic and resistance training on liver enzyme levels in gestational women with diabetes,

  Materials and Methods

  In this quasi-experimental study, 39 gestational diabetic mothers (23- 24 weeks of pregnancy, age 30.3 ± 3.36 years, and Body mass index 26 ± 2.86 kg/m2) from Shiraz City were randomly divided into three groups including control, resistance training, and aqua training. resistance and aqua (swimming) training were performed 3 sessions per week for 45 min with 50%-70% maximum heart rate for 6 weeks. Serum liver enzyme levels (AST and ALT) were measured using an ELISA kit. Data were analyzed using a t-test, one-way ANOVA, and Tukey’s post hoc test at P<0.05.

  Results

  The results showed that after 6 weeks of resistance and aquatic training, serum levels of AST and ALT in gestational diabetic women did not change significantly (p> 0.05), but AST levels were higher in the control group than the   pretest (p=0. 002).

  Conclusion

  According to the results, resistance and aquatic training can prevent further increase in AST levels in gestational diabetic women, therefore, these exercises can be performed safely and effectively by gestational diabetic women.

  Keywords: Resistance training, aquatic training, Liver enzymes, Gestational diabetic
 • Investigating the relationship between sexual self-concept and candida vaginitis and risk factors for candida vaginitis
  Mahin Tafazoli, Mahboobe Gholami, Zahra Mohebbi-Dehnavi, Zahra Kamali* Pages 47-59
  Introduction

  Vaginal candidiasis infection leads to sexual dysfunction in couples. Sexual performance is an important part of health and an integral part of every person's life. Many psychological factors affect sexual performance, one of which is self-concept. Therefore, the present study was conducted with the aim of "determining the relationship between sexual self-concept and candidal vaginitis".

  Methods

  This descriptive-cross-sectional study was conducted on 300 married women, aged 18 to 45 years, who referred to health centers in Neishabur city in 2018. The sampling method was available. The research tools were multifaceted sexual self-concept questionnaire (MSSCQ) and candidal vulvaginitis symptoms.
  The results were analyzed with spss software version 16 and Spearman and regression statistical tests.

  Findings

  In the review of the data,the mean age of women participating in the study was 35.55 ± 5.47 years, the mean score of positive sexual self-concept was 115.22 ± 28.33, the mean score of negative sexual self-concept was 58.25 ± 6.18 and the symptom score of candidal vulvovaginitis was 9.83 ± 1.62. Examination of the data by Spearman test showed that there was a significant inverse relationship between positive sexual self-concept and candidiasis score (p=0.003) and between negative sexual self-concept and candidiasis score (p = 0.005) Also, no significant correlation was observed between candidiasis score and demographic variables (P > 0.05).

  Conclusion

  Sexual self-concept is related to candidal vaginitis; which, with correct and timely treatment of candidal vaginitis, increases positive sexual self-concept. which will ultimately lead to marital satisfaction and strengthening the foundation of families

  Keywords: Sexual self-concept, Candidate vaginitis, Sexual function
 • Hamed Soleimani, Fattah Sharifzadeh*, Davood Hosseinpour, Mir Ali Seyed Naghavi Pages 60-78
  Introduction

  Considering the complexity of services in the health system, which requires the interaction of different people and organizations, weaknesses in network governance models lead to various conflicts and challenges. Considering the challenges of governance in a country's health system, it is necessary to determine a model of health governance using a network approach in the context of a country.

  Materials and Methods

  The current research is applied in terms of its purpose, which was carried out using a mixed approach with an exploratory design. The method of qualitative analysis is used in the qualitative part to identify the factors affecting the governance of a network using the foundational data theory method. In the quantitative part, for the validity of the model and determining the relationship between the identified factors, confirmatory factor analysis and the structural equation model are used. In this study, MAXQDA software will be used for data analysis.

  Results

  By analyzing the interviews and reviewing previous studies, six main themes: external factors; antecedents; requirements; platforms and context; functions, and applications; The results and partners (institutions) influencing the network governance of the health system were extracted in each dimension along with their subcategories.

  Conclusion

  The results obtained in this research showed that health can no longer be considered a mere partial goal for which the responsibility of a single ministry is sufficient to achieve, but the participation of other health actors and activists alongside the Ministry of Health is mandatory  is and an increasing trend. It is evident that there are more and deeper interactions between different actors in the health system. In addition, according to the results of the research, it can be said that paying attention to the issue of health is described as the center of all-round development and an  important examples of justice. Therefore, the implementation of the network governance model in this area is perhaps the main driver for advancing comprehensive development. In addition, the establishment of network governance can lead to an increase in people's satisfaction with the government and acceptance of the central government by the public.

  Keywords: Governance, Network governance, Health system, Data theory foundation
 • Hojjat Eghbal, Nima Mohammadnejad Khiavi*, Ali Shahi Garahlar, Neda Jahani Pages 79-95
  Introduction

  Considering the antibacterial effects of medicinal plants and the side effects of chemical drugs, replacing chemical drugs with herbal drugs is of particular importance. Therefore, this study aims to investigate the chemical compounds in the extracts of Uritica dioica L., Mentha longifolia L., and Tragopogon collinus collected from the vegetative regions of Meshgin Shahr and compare the therapeutic effect of their combination with that of ciprofloxacin against common bacteria of urinary tract infection.

  Materials and Methods

  The main phenolic compounds of the desired medicinal plants were identified using HPLC after collecting from the original habitat and extraction by the maceration method. Then, the antimicrobial properties of the combination of extracts against common urinary tract infection bacteria were investigated and compared with those of the ciprofloxacin drug using the disk diffusion method. In addition, the MIC values of the combination of extracts at concentrations of 12.5, 25, 50, and 100 mg/ml against the studied bacteria were determined in 3 replicates.

  Results

  The main phenolic compounds identified from the hydroalcoholic extract of Uritica dioica L,. including catechin and rutin, Mentha longifolia L., including gallic acid and quercetin, and Tragopogon collinus including ursolic acid and caffeic acid. According to the obtained results, it was found that the mixture of plant extracts shows relatively similar antimicrobial properties   to ciprofloxacin.

  Conclusion

  According to the obtained results, it can be said that the mixture of extract of Uritica dioica L., Mentha longifolia L., and Tragopogon collinus medicinal plants by conducting more studies, especially at the in vivo conditions, can be a suitable product for treatment of urinary tract infection.

  Keywords: Mentha longifolia L., Antimicrobial property, Herbal extract, Urinary tract infection, Uritica dioica L.
 • Mostafa Jafari, Raziyeh Jafarizadeh, Akram Tabrizi* Pages 96-107
  Introduction

  In order to prevent accidents and protect workers' health, identifying and assessing risks is a basic priority. Most studies that have evaluated occupational health and safety performance have used retrospective methods, and few studies have used preventive methods. This study was conducted with the aim of evaluating health and safety using the Elmeri quantitative index and the JSA method.

  Materials and Methods

  This cross-sectional analytical study was conducted in the work units of a porcelain factory and 105 workstations. Nine units, including raw material preparation, forming, molding and casting, pressing, polishing, glazing, oven, decoration, and packaging were investigated. The results were analyzed using SPSS version 16 software.

  Results

  According to the JSA, the highest amount of risk was in packaging and the lowest in payment. The total Elmeri index was 59.8. The highest total score of the Elmeri index was related to the pre-pressing unit with a score of 76% and at a good level, and the scores of the molding and casting, forming, polishing, furnace, glazing, and packaging units were 63, 60, 55, 55.6, 67.6, and 58.4, respectively, which were at a medium level. The decor unit was at a weak level with a total Elmeri index score of 46.1.

  Conclusion

  Considering that the observational Elmeri index can show the level of safety and health very quickly, it is recommended to first prioritize the units in the industry based on the results obtained from this method and conduct a comprehensive review of these units using more accurate methods if needed.

  Keywords: Elmeri Index, Job safety analysis, safety, risk assessment, Porcelain Manufacturing Industry
 • Zahra Goodarzvand Chegini, Zohreh Eskandari*, Masoud Mirmoezzi, Mostafa Soltani Pages 108-127
  Introduction

  The purpose of this research was to investigate the effect of eight weeks of waterexercise and the consumption of herbal tea on body composition and quality of life in overweight and obese women.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 48 obese and overweight adult women with an average body mass index of 31.16 were selected and randomly divided into 4 groups: herbal tea (n=13), water exercise (n=12), herbal tea, and exercise in water (n=12) and control (n=11). Herbal tea was consumed twice a day after lunch and dinner for eight weeks. Water exercises were performed for eight weeks, three sessions a week, and each session lasted 60 min. Body composition was measured using a body composition instrument, and quality of life was measured through a questionnaire before and after the study. ANOVA and Bonferroni post hoc tests were used for data analysis.

  Results

  The results showed that the weight and BMI of overweight and obese women decreased in the   water exercise group and the group of water exercise group with tea consumption after eight weeks (P<0.05). Chest circumference, abdominal circumference, percentage of body fat, and visceral fat decreased in the water exercise group along with the consumption of tea (P<0.05). In addition, the quality of life (physical health and total score) improved in both exercise groups (P<0.01).

  Conclusion

  The results show the beneficial effect of water exercise on the body composition and quality of life of overweight and obese women. The consumption of herbal tea only had no effect.

  Keywords: Exercise in water, herbal tea (Oolong tea, green coffee, ginger, lemon), body composition, obese, overweight
 • Abolfazl Ahi, Elnaz Ei, Hasan Ghodsi* Pages 128-138
  Introduction

  Comprehensive healthcare centers are the most environmental government centers for healthcare in Iran. Providing continuous, integrated, and coordinated services during disasters is expected in such centers. Safety, structural, non-structural, and functional assessments of these centers are needed.  The present study was conducted with the aim of assessing the disaster functional preparedness, and structural and non-structural safety of healthcare centers of Neyshabur University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional descriptive study, 58 comprehensive urban and rural healthcare centers in Neyshabur University of Medical Sciences were assessed using the disaster risk assessment checklist, field observations, and interviews. After collecting the data, it was entered into the Excel software. The scores of the three dimensions of functional preparedness and structural and non, structural safety were calculated and the centers were classified in one of the safety levels between 0 and 10.

  Results

  The levels of functional preparedness, structural and nonstructural safety, and total safety were 58.58%, 54.91%, 47.16%, and 55.53%, respectively. The level of total Safety was 6 of 10.

  Conclusion

  The level of functional preparedness and structural and nonstructural safety of the centers was average. In order to provide services to the people affected by disasters, appropriate measures should be taken to improve and increase the safety level of healthcare centers.

  Keywords: Disasters, Comprehensive healthcare centers, Safety assessment, Preparedness
 • Emad Soltanian, Allahyar Arabmomeni* Pages 139-152
  Introduction

  Satellite cell compartments endow skeletal muscles with remarkable regenerative capacity. However, it is not yet clear to what extent these cells facilitate exercise-induced adaptation. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating changes in activating factors of satellite cells (MyoD ‎‏and‏ Myf-5‎) induced by circular resistance training (CRT) and high-intensity functional training (HIFT) in inactive men aged 18-28.

  Materials and Methods

  In this semiexperimental study, with a pre-test, post-test, and a control group, 45 inactive men aged 18-28 were selected and randomly divided into three groups: HIFT (n= 15), CRT (n= 15), and control (n= 15). Both training programs were performed for 8 weeks, three sessions per week, and 40-50 min for each session for the experimental groups. Blood sampling measurements were performed in two phases: pre-test and post-test. The data were analyzed using the Covariance and Benferroni post hoc tests using SPSS 24 software at a significance level of 0.05.

  Results

  The results of the study showed that both training methods had significant effects on increasing MyoD, and Myf5 in inactive men (p≤0.05). However, the improvements in these variables were higher in the HIFT group compared to the CRT group (p≤0.05).

  Conclusion

  These results indicate an increase in MyoD and Myf-5 values following the exercise. Therefore, these exercise methods, especially HIFT, can be effective in hypertrophy and increase muscle strength by increasing the activating factors of satellite cells.

  Keywords: High-Intensity Functional Training, Circuit Resistance Training, Satellite Cells, MyoD, Myf-5
 • Mohaddeseh Salehghamari, Mansour Mashreghi, Maryam Moghaddam Matin, Zeinab Neshati* Pages 153-171
  Introduction

  Myocardial infarction is one of the leading causes of death worldwide. The rate of heart tissue regeneration is limited following myocardial infarction. The combination of cell therapy and tissue engineering technology can lead to widespread clinical applications. In this study, we investigated the capability of the scaffolds to support cardiomyocyte attachment and growth cardiac tissue engineering.

  Materials and Methods

  A bacterial cellulose (BC) scaffold was prepared and coated with gelatin to form a gelatin-coated BC (BCG) scaffold. BC and BCG scaffolds were characterized using SEM, FE-SEM, AFM, and contact angle measurements. Neonatal rat-ventricular cardiomyocytes (nr-vCMCs) were cultured on scaffolds to explore the capability of the scaffolds (for cell attachment and survival) and were compared with human dermal fibroblasts (HDFs)

  Results

  The results showed that the average diameter of nanofibrils and surface roughness were suitable for cardiomyocyte culture. The contractile activity of nr-vCMCs remained during culture duration, but the mean beating frequency gradually decreased from the fifth to seventh day of   culture. According to the results of light microscopy images, the adhesion of HDFs on the scaffolds was greater than cardiomyocyte attachment throughout the cell culture duration.

  Conclusion

  In addition to not being cytotoxic, BC and BCG have the appropriate physicochemical properties to preserve the morphology and contractile function of neonatal rat cardiomyocytes.

  Keywords: Cardiac tissue engineering, Bacterial cellulose scaffold, Gelatin, Neonatal rat- ventricular cardiomyocytes
 • Atena Sadat Hosseini, Zohreh Salari, Mostafa Khaleghipour, Reza Gharavian, Asghar Dalili, Kiana Babaei* Pages 172-180
  Introduction

  Anaphylaxis is an acute multi-organ dysfunction syndrome produced by the immunogenic release of inflammatory mediators from mast cells and basophils. This complication is typically a result of medications or substances used during surgery and can have fatal consequences.

  Case

  A 41-year-old woman underwent spinal anesthesia for cesarean section. After the delivery of the fetus and clamping of the umbilical cord, 5 units of oxytocin were injected intravenously and 25 units were infused. All infusions were stopped when the patient complained of swollen lips, periorbital edema, and skin rashes. Subsequently, the patient experienced agitation, decreased SPO2, respiratory distress, and loss of peripheral pulses and was subjected to tracheal intubation. Subsequently, the patient developed ventricular tachycardia, and immediate cardiopulmonary resuscitation was initiated. The patient was cared for until the improvement of respiratory and hemodynamic status. After  extubation, the patient was transferred to the intensive care unit and discharged after 24 days of treatment with improved condition.

  Conclusion

  Anaphylaxis is a life-threatening reaction in a pregnant mother, but its complications in the mother and neonate can be prevented through interdisciplinary cooperation, rapid diagnosis, and treatment.

  Keywords: Anaphylactic Shock, Anaphylaxis, Spinal Anesthesia, Cesarean Section