تاثیر تمرینات ترکیبی بر بیان ژن ABCG1 گلبول های تک هسته ای در مردان میانسال پس از عمل بای پس شریان کرونر

پیام:
چکیده:

مقدمه هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تمرینات ترکیبی بر بیان ژن ABCG1 گلبول های تک هسته ای در مردان میانسال پس از عمل بای پس شریان کرونر بود.مواد و روش هانمونه آماری این تحقیق را 30 مرد میانسال تشکیل دادند که قبلا عمل بای پس عروق کرونری انجام داده بودند. این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که به روش نمونه گیری انتخابی به طور تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر)، تمرین ترکیبی (استقامتی و مقاومتی، 15 نفر) قرار گرفتند. قبل و بعد از جلسه های تمرینی خونگیری به عمل آمد. پس از جداسازی گلبول های تک هسته ای با استفاده از فایکول و تخلیص mRNA، تغییرات بیان ژن به روش Real-Time PCR انجام شد. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه های تکراری نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها هشت هفته تمرین منجر به افزایش معنی داری در بیان ژن mRNA  ABCG1 در گروه تمرین ترکیبی در مقایسه با گروه کنترل شد.نتیجه گیریبه نظر می رسد تمرین ترکیبی به عنوان بخشی از مراحل بازتوانی قلبی در بیماران تحت عمل پیوند بای پس شریان کرونر با تحت تاثیر قرار دادن بیان ژن ABCG1 که در سوخت و ساز چربی در گیر است، می تواند فرایند انتقال معکوس کلسترول را بهبود بخشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069854 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!