بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل پیشگیری از فساد اداری (از دید افسران ارشد نیروی انتظامی)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

این مطالعه در صدد بررسی رابطه میان هوش هیجانی (متغیر مستقل) و عوامل پیشگیر از فساد اداری (متغیر وابسته) در میان افسران ارشد جایگاه های 16، 17 و 18 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهر تهران به صورت تمام شمار است. در همین راستا، به منظور سنجش هر دو متغیر از پرسشنامه های استاندارد شده سود برده شد. سنجه 33 عاملی و چهار عاملی هوش هیجانی شات با پایایی 0/953 و ابزار 31 گویه ای عوامل پیشگیری از فساد اداری با دو بعد محوری عوامل رفتاری و عوامل ساختاری و 9 عامل با پایایی 0/973 به همراه تعدادی سوال بسته جمعیتشناختی توزیع و پس از جمعآوری و مورد تحلیل آماری از نوع توصیفی و استنتاجی از طریق نرمافزار تخصصی آماری SPSS نسخه 21 قرار گرفت. همبستگی دوسویه نوع پیرسون در سطح معناداری 0/004 به میزان 0/5معرف همگرایی نسبی این دو متغیر بود. در نهایت رگرسیون میان متغیرها نشان داد که هوش هیجانی به میزان 25% توان تبیین و پیشبینی عوامل پیشگیری از فساد اداری را دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070873 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!